Документация

МЕТАДЫЧНЫЯ РЭКАМЕНДАЦЫІ па фарміраванні культуры вуснага і пісьмовага маўлення ва ўстановах адукацыі, якія рэалізуюць адукацыйныя праграмы агульнай сярэдняй адукацыі

І. АГУЛЬНЫЯ ПАЛАЖЭННІ

 

 1. Мэтай дадзеных Метадычных рэкамендацый па фарміраванні культуры вуснага і пісьмовага маўлення ва ўстановах адукацыі, якія рэалізуюць адукацыйныя праграмы агульнай сярэдняй адукацыі (далей – Метадычныя рэкамендацыі), з’яўляецца ажыццяўленне адзінага падыходу ва ўстановах адукацыі, якія рэалізуюць адукацыйныя праграмы агульнай сярэдняй адукацыі (далей – установы адукацыі), да фарміравання культуры вуснага і пісьмовага маўлення вучняў.
 2. Метадычныя рэкамендацыі накіраваны на ўзгодненую дзейнасць педагагічных работнікаў па фарміраванні культуры вуснага і пісьмовага маўлення пры рэалізацыі вучэбных праграм па вучэбных прадметах, вучэбных праграм факультатыўных заняткаў, правядзенні стымулюючых, падтрымліваючых заняткаў, кансультацый (далей – дадатковыя заняткі), адукацыйных і выхаваўчых мерапрыемстваў (алiмпiяды, канферэнцыі, конкурсы, фестывалі, злёты, выставы, экспедыцыі, іншыя мерапрыемствы), праверцы навучальных, кантрольных і экзаменацыйных работ, выкананых у пісьмовай форме.
 3. Метадычныя рэкамендацыі вызначаюць сістэму арганізацыйных мер, якія садзейнічаюць фарміраванню культуры вуснага і пісьмовага маўлення вучняў.
 4. Камунiкатыўныя ўменні і навыкі вучняў развіваюцца пры вывучэнні вучэбных прадметаў, а таксама пры правядзенні дадатковых заняткаў, адукацыйных і выхаваўчых мерапрыемстваў.
 5. Пры ажыццяўленні педагагічнымі работнікамі адукацыйнай дзейнасці рэкамендуецца:

праводзiць сiстэматычную работу па ўзбагачэннi слоўнiкавага запасу вучняў, азнаямленні з тэрмiналагічнай лексікай, звяртаць увагу на сферу ўжывання таго ці іншага тэрміна;

 

 

удзяляць увагу на вучэбных і дадатковых занятках паўнавартаснаму ўспрыманню вучнямі вучэбнага тэксту i слова настаўніка – асноўных крынiц вучэбнай iнфармацыi, узораў правiльна аформленага маўлення;

выкарыстоўваць выразнае чытанне ўголас як адзiн з прыёмаў фармiравання культуры вуснага маўлення, як сродак эмацыянальнага i асобаснага асэнсавання тэксту;

выкарыстоўваць прыёмы сэнсавага чытання як сродку фарміравання чытацкай пісьменнасці;

вучыць працаваць з кнiгай, электроннымі і іншымі сродкамі навучання, карыстацца даведачнай лiтаратурай, каталогамi i картатэкамі, падбiраць крыніцы інфармацыі па пэўнай тэме, правiльна афармляць вынiкi самастойнай работы з крыніцамі інфармацыі (мэтазгодна выкарыстоўваць цытатны матэрыял, складаць тэзiсы, канспекты, спiсы лiтаратуры i г.д.);

фармiраваць у вучняў уменні складаць і аналізаваць табліцы, дыяграмы, схемы, вучыць апісваць, характарызаваць, параўноўваць, аналiзаваць вучэбны матэрыял, весці дыялог, дыскусію, прыводзiць неабходныя доказы, рабiць высновы і падагульненнi;

павышаць культуру вуснага маўлення вучняў, тактоўна выпраўляць памылкi ў адпаведнасцi з нормамi літаратурнай мовы;

рабіць разборлiвым почыркам усе вiды запiсаў на класнай дошцы, у класным журнале, у дзённiках і сшытках вучняў з мэтай фарміравання ў вучняў навыкаў акуратнага іх вядзення і афармлення запiсаў;

прытрымлiвацца ўзору афармлення надпісу на вокладцы сшытка згодна з дадаткам 1 да Метадычных рэкамендацый.

Рэкамендуецца праводзiць пасяджэннi метадычных аб’яднанняў, педагагічнага савета, у тэматыку якіх неабходна ўключаць пытанні культуры вуснага і пісьмовага маўлення вучняў, а таксама арганiзоўваць абмен вопытам педагагічных работнікаў у дадзеным напрамку.

 

ІІ. НАВУЧАЛЬНЫЯ І КАНТРОЛЬНЫЯ РАБОТЫ, ЯКІЯ ВЫКОНВАЮЦЦА Ў ПІСЬМОВАЙ ФОРМЕ

 

 1. Асноўнымi вiдамi работ вучняў на вучэбных занятках ва ўстанове адукацыі і дома з’яўляюцца навучальныя работы, якія выконваюцца ў пісьмовай форме (далей– навучальныя работы).

Да іх адносяцца:

на І ступені агульнай сярэдняй адукацыі:

практыкаванні і заданні розных відаў, дыктанты (слоўнікавы, выбарачны, папераджальны, тлумачальны, вольны, творчы і іншыя), спісванне, пераклад, пераказ, сачыненне, тэсты па вучэбных прадметах ”Беларуская мова“, ”Русский язык“, ”Мова нацыянальнай меншасці“, ”Матэматыка“;

розныя віды практычных работ па вучэбных прадметах ”Чалавек і свет“, ”Выяўленчае мастацтва“, ”Працоўнае навучанне“;

напісанне літар алфавіта, імя ўласнага і прозвішча, даты, адраса, слоў, сказаў, тэкстаў з апорай на ўзор, віншавальнай паштоўкі па вучэбным прадмеце ”Замежная мова“, а пры вывучэнні кітайскай мовы – напісанне транскрыпцыйных знакаў напаўдрукаваным шрыфтам слоў і сказаў у транскрыпцыі з апорай на ўзор, найпрасцейшых элементаў іерогліфаў (рыс) і іерогліфаў з апорай на ўзор, рыс у правільным парадку;

на ІІ і ІІІ ступенях агульнай сярэдняй адукацыі:

практыкаванні і заданні розных відаў, тэставыя, лабараторныя і практычныя работы (вопыты) па ўсіх вучэбных прадметах, акрамя вучэбнага прадмета ”Фізічная культура і здароўе“;

дыктанты (слоўнікавы, выбарачны, папераджальны, тлумачальны, вольны, творчы і іншыя), пераклады, пераказы, сачыненні па вучэбных прадметах ”Беларуская мова“, ”Русский язык“, ”Мова нацыянальнай меншасці“;

сачыненні і іншыя творчыя работы па вучэбных прадметах ”Беларуская літаратура“, ”Русская литература“, ”Лiтаратура нацыянальнай меншасці“;

напісанне віншаванняў, запрашэнняў, асабістых лістоў, нескладаных дзелавых лістоў (ліста-падзякі, ліста-адказу, ліста-запыту інфармацыі, звестак анкеты, кароткай аўтабіяграфіі, кароткага зместу (рэзюмэ) праслуханага (прачытанага) ці ўбачанага, міні-сачынення, сачынення на прапанаваную тэму па вучэбным прадмеце ”Замежная мова“, а пры вывучэнні кітайскай мовы дадаткова напісанне нескладаных відаў тэкстаў з дапамогай транскрыпцыйных знакаў, іерогліфаў; сказаў і тэкстаў іерогліфамі; ключавых элементаў іерогліфаў (графем);

дыктанты (лічбавыя, графічныя і іншыя), задачы па вучэбных прадметах ”Матэматыка“, ”Фізіка“, ”Астраномія“, ”Хімія“, ”Біялогія“, ”Геаграфія“;

пісьмовыя адказы на пытанні, змешчаныя ў падручніках, вучэбных дапаможніках, дыдактычных матэрыялах па ўсіх вучэбных прадметах, акрамя вучэбнага прадмета ”Фізічная культура і здароўе“;

складанне планаў-канспектаў, канспектаў, апорных схем, табліц, дыяграм, алгарытмаў па ўсіх вучэбных прадметах, акрамя вучэбнага прадмета ”Фізічная культура і здароўе“;

заданні з выкарыстаннем насценных і контурных карт, атласаў, рухомай карты зорнага неба і іншых па вучэбных прадметах ”Сусветная гісторыя“, ”Гісторыя Беларусі“, ”Чалавек і свет“, ”Геаграфія“, ”Астраномія“.

 

 1. Колькасць    пераказаў,    сачыненняў, якія праводзяцца на працягу адных вучэбных заняткаў, аб’ём тэкстаў для пераказаў па вучэбных прадметах ”Беларуская мова“, ”Русский язык“, ”Мова нацыянальнай меншасці“ ў II–IV класах вызначаюцца згодна з дадаткам  2 да Метадычных рэкамендацый.

Віды работ па развіцці звязнага вуснага і пісьмовага маўлення вучняў IIV класаў вызначаюцца зместам вучэбных праграм па адпаведных вучэбных прадметах і носяць навучальны характар. Адзнакі за пераказы і сачыненні выстаўляюцца ў класны журнал вучням III –IV класаў па меркаванні настаўніка.

У першым паўгоддзі ў V класе па вучэбных прадметах ”Беларуская мова“, ”Русский язык“, ”Мова нацыянальнай меншасці“ праводзяцца толькі навучальныя пераказы, якія ацэньваюцца ў адпаведнасці з нормамі ацэнкі вынікаў вучэбнай дзейнасці вучняў па азначаных вучэбных прадметах для ІV класа.

Пераклады і сачыненнi па вучэбных прадметах ”Беларуская мова“, ”Беларуская літаратура“, ”Русский язык“, ”Русская литература“, ”Мова нацыянальнай меншасці“ i ”Лiтаратура нацыянальнай меншасці“
ў
V– VIII класах носяць толькі навучальны характар.

 1. На вучэбных занятках ва ўстанове адукацыі выконваюцца кантрольныя работы (далей– кантрольныя работы) па вучэбных прадметах ”Беларуская мова“, ”Беларуская літаратура“, ”Русский язык“, ”Русская литература“, ”Мова нацыянальнай меншасці“, ”Матэматыка“, ”Фізіка“, ”Астраномія“, ”Хімія“, ”Біялогія“. Кантрольныя работы па вучэбным прадмеце ”Інфарматыка“ ўключаюць тэарэтычныя пытанні, адказы на якія даюцца ў пісьмовай форме, і практычныя заданні, якія выконваюцца на камп’ютары.

Колькасць кантрольных работ на працягу навучальнага года на I ступені агульнай сярэдняй адукацыі па вучэбных прадметах ”Беларуская мова“, ”Русский язык“, ”Мова нацыянальнай меншасці“, ”Матэматыка“ і іх віды, а таксама праверка навыку чытання, сфарміраванасці чытацкіх уменняў па вучэбных прадметах ”Беларуская літаратура (літаратурнае чытанне)“, ”Русская литература (литературное чтение)“, ”Літаратура нацыянальнай меншасці“ і навыкаў вуснага лічэння па вучэбным прадмеце ”Матэматыка“ вызначаюцца згодна з дадаткам 3 да Метадычных рэкамендацый.

Колькасць кантрольных работ на працягу навучальнага года на II і III ступенях агульнай сярэдняй адукацыі па вучэбных прадметах ”Беларуская мова“, ”Беларуская літаратура“, ”Русский язык“, ”Русская литература“, ”Мова нацыянальнай меншасці“ і іх віды, а таксама колькасць  кантрольных  работ   па   вучэбных  прадметах ”Матэматыка“,

 

 

”Інфарматыка“, ”Фізіка“, ”Астраномія“, ”Хімія“ і ”Біялогія“ вызначаюцца згодна з дадаткам 4 да Метадычных рэкамендацый.

Аб’ём тэкстаў кантрольных дыктантаў, пераказаў, а таксама аб’ём слоўнікавых дыктантаў, кантрольных сачыненняў вызначаюцца згодна з дадаткам 5 да дадзеных Метадычных рэкамендацый. Колькасць арфаграм і пунктаграм у тэкстах кантрольных дыктантаў па вучэбных прадметах Беларуская мова,Русский язык, ”Мова нацыянальнай меншасцівызначаецца згодна з дадаткам 6 да Метадычных рэкамендацый.

Да канца першай чвэрці, а ў V класе на працягу І паўгоддзя захоўваецца аб’ём тэксту, рэкамендаваны для папярэдняга класа.

У вячэрніх класах сумарная колькасць кантрольных работ па вучэбным прадмеце, прадугледжаных на ІІІ ступені агульнай сярэдняй адукацыі, раўнамерна размяркоўваецца на ўсе гады навучання.

 1. Кантрольныя работы ва ўстановах адукацыі, якія рэалізуюць адукацыйныя праграмы агульнай сярэдняй адукацыі, павінны праводзіцца ў адпаведнасці са Спецыфічнымі санітарна-эпідэміялагічнымі патрабаваннямі да зместу і эксплуатацыі ўстаноў адукацыі, якія зацверджаны пастановай Савета Міністраў Рэспублікі Беларусь ад 07.08.2019 № 525.

 

ІІІ. КОЛЬКАСЦЬ І ПРЫЗНАЧЭННЕ ВУЧНЁЎСКІХ СШЫТКАЎ

 

 1. Пры ажыццяўленні ўстановамі адукацыі навучання і выхавання на Iступені агульнай сярэдняй адукацыі:

10.1. навучальныя і кантрольныя работы па вучэбных прадметахБеларуская мова, Русский язык, Матэматыкавучні I класа выконваюць у адпаведных сшытках на друкаванай аснове;

10.2. для выканання навучальных работ па вучэбным прадмеце Выяўленчае мастацтва“ выкарыстоўваецца альбом або набор лістоў для малявання;

10.3. для выканання навучальных і кантрольных работ вучням II–IV класаў рэкамендуецца мець наступную колькасць сшыткаў:

па вучэбных прадметах Беларуская мова, Русский язык, ”Мова нацыянальнай меншасці, Матэматыка – 3 сшыткі (2  сшыткі для навучальных работ і 1  сшытак для кантрольных работ). У II класе па вучэбных прадметах ”Беларуская мова“, ”Русский язык“, ”Мова нацыянальнай меншасці“ выкарыстоўваюцца сшыткі з разліноўкай у вузкую лінейку (без нахіленай лініі), пачынаючы з ІІІ  класа – сшыткі з разліноўкай у шырокую лінейку;

па вучэбных прадметах ”Беларуская літаратура (літаратурнае чытанне)“, ”Русская литература (литературное чтение)“, ”Літаратура нацыянальнай меншасці“, ”Чалавек i свет“, “Асновы бяспекі жыццядзейнасці” – 1 сшытак для навучальных работ па меркаванні настаўніка;

па вучэбным прадмеце ”Замежная мова“ – 2 сшыткі для навучальных работ; сшытак для запісу замежных слоў – па меркаванні настаўніка;

па вучэбным прадмеце Музыка – нотны сшытак.

 1. Пры ажыццяўленні ўстановамі адукацыі навучання і выхавання на II і IIIступенях агульнай сярэдняй адукацыі для выканання  навучальных і кантрольных работ вучням рэкамендуецца мець наступную колькасць сшыткаў:

па вучэбных прадметах Беларуская мова, Русский язык, ”Мова нацыянальнай меншасці – 3 сшыткі (2 сшыткі для навучальных работ і 1 сшытак для кантрольных работ);

па вучэбных прадметах Беларуская літаратура, Русская литература“ 1 сшытак для навучальных работ  у VVIIІ класах; 2 сшыткі (1 сшытак для навучальных работ, 1 сшытак для кантрольных работ) – у ІХ–ХІ (XII) класах;

па вучэбным прадмеце Літаратура нацыянальнай меншасці – 1 сшытак для навучальных работ;

па вучэбным прадмеце Замежная мова – 2 сшыткі для навучальных работ; па меркаванні настаўніка дадаткова можна выкарыстоўваць сшытак для запісу замежных слоў. Сшытак для запісу замежных слоў для вучняў XXI (XII) класаў выкарыстоўваецца па іх жаданні;

па вучэбным прадмеце Мастацтва (айчынная і сусветная мастацкая культура) – альбом або набор лістоў для малявання, 1 сшытак для навучальных работ;

па вучэбным прадмеце Матэматыка – 3 сшыткі (2 сшыткі для навучальных работ і 1 сшытак для кантрольных работ);

па вучэбных прадметах Інфарматыка“, “Астраномія” – 2 сшыткі (1 сшытак для навучальных работ і 1 сшытак для кантрольных работ);

па вучэбных прадметах Чалавек і свет, Сусветная гісторыя“, ”Гісторыя Беларусі, Грамадазнаўства, Працоўнае навучанне“, ”Чарчэнне“ – 1 сшытак для навучальных работ;

па вучэбным прадмеце Фізіка“  3 сшыткі (1 сшытак для навучальных работ, 1 сшытак для лабараторных работ (лабараторных работ і эксперыментальных даследаванняў) і 1 сшытак для кантрольных работ);

па вучэбным прадмеце ”Біялогія“  3 сшыткі (1 сшытак для навучальных работ, 1 сшытак для лабараторных і практычных работ, 1 сшытак для кантрольных работ);

 

па вучэбным прадмеце Хімія    3 сшыткі (1 сшытак для навучальных работ, 1 сшытак для практычных работ і 1 сшытак для кантрольных работ);

па вучэбным прадмеце Геаграфія – 2 сшыткі (1 сшытак для навучальных работ і 1 сшытак для практычных работ);

па вучэбных прадметах ”Дапрызыўная і медыцынская падрыхтоўка“, “Асновы бяспекі жыццядзейнасці”  1 сшытак для навучальных работ па меркаванні настаўніка.

 1. У сшытках для навучальных работ вучні выконваюць работы, якія праводзяцца ў межах паўрочнага і тэматычнага кантролю (класныя, дамашнія, самастойныя, навучальныя пераказы, і іншыя работы), а ў сшытках для кантрольных работ выконваюцца толькі кантрольныя работы, якія ўказаны ў дадатках 3, 4 Метадычных рэкамендацый.
 2. Дапускаецца выкарыстоўваць для навучальных, практычных, лабараторных работ і эксперыментальных даследаванняў сшыткі на друкаванай аснове, якія маюць адпаведны грыф. Выкарыстанне рабочых сшыткаў, апорных канспектаў на друкаванай аснове з’яўляецца неабавязковым.
 3. Сшыткі для лабараторных работ (лабараторных работ і эксперыментальных даследаванняў) па вучэбным прадмеце ”Фізіка“, сшыткі для практычных работ па вучэбных прадметах ”Хімія“ і “Геаграфія”, сшытак для лабараторных і практычных работ па вучэбным прадмеце ”Біялогія“ захоўваюцца ва ўстанове адукацыі на працягу навучальнага года і выдаюцца вучням для выканання адпаведных работ.
 4. 15. Кантрольныя работы па вучэбным прадмеце Інфарматыка афармляюцца на электронным (практычныя заданні) і папяровым (тэарэтычныя пытанні) носьбіце.
 5. Сшыткі для кантрольных работ на працягу навучальнага года выдаюцца вучням на вучэбных занятках для выканання адпаведных работ і работ над памылкамі і захоўваюцца ва ўстанове адукацыі да пачатку наступнага навучальнага года.

 

ІVАФАРМЛЕННЕ I ВЯДЗЕННЕ СШЫТКАЎ, АФАРМЛЕННЕ ЭКЗАМЕНАЦЫЙНЫХ РАБОТ

 

 1. 17. Пры афармленні надпiсу на вокладцы сшытка ўказваецца, для чаго прызначаецца сшытак (для работ па беларускай мове, для кантрольных работ па матэматыцы, для практычных работ па хіміі, для практычных і лабараторных работ па біялогіі, для лабараторных работ па

фізіцы або для лабараторных работ і эксперыментальных даследаванняў па фiзiцы i, адпаведна, па іншых вучэбных прадметах), клас (выкарыстоўваюцца арабскія або рымскія лічбы), скарочанае найменне ўстановы адукацыі ў адпаведнасці са статутам гэтай установы адукацыі, прозвiшча і ўласнае iмя вучня ў родным склоне.

 1. Пры афармленні надпісу на вокладцы сшытка дапускаецца рабіць запіс аб прызначэнні сшытка і найменні ўстановы адукацыі ў два радкі.
 2. У І і ІІ класах надпіс на вокладцы сшытка афармляецца настаўнікам, у ІІІ і ІVкласах – вучнем пад кiраўнiцтвам настаўніка, у V–ХІ (XII) класах – вучнем згодна з патрабаваннямі Метадычных рэкамендацый. Памылкі, дапушчаныя вучнямі, выпраўляюцца настаўнікам ручкай з пастай чырвонага колеру.
 3. Пры выкананні розных відаў работ вучні павінны захоўваць чырвоны радок, пісаць ад самага пачатку і да самага канца радка, пры неабходнасці падзяляючы словы для пераносу. Усе запiсы ў сшытках робяцца ручкай з пастай сіняга або фіялетавага колеру (па рашэнні ўстановы адукацыі) акуратна, разборлiвым почыркам, выпраўленні памылковага напісання на правільнае выконваюцца без выкарыстання карэктара. У І класе пры навучанні пісьму вучні могуць выкарыстоўваць аловак замест ручкі.

Падкрэслiванне членаў сказа, выдзяленне марфем у слове, умоўныя абазначэннi, чарцяжы, схемы, графікі, табліцы, дыяграмы, малюнкі выконваюцца акуратна алоўкам (пры неабходнасці каляровымі алоўкамі, акрамя чырвонага) або ручкай, пры неабходнасці – з прымяненнем лiнейкi i цыркуля. Не дапускаецца выкарыстанне ў сшытках аплiкацый, якія не выконваюць дыдактычных функцый, і фламастараў.

 1. Па вучэбных прадметах ”Матэматыка“, ”Фізіка“, ”Астраномія“ ў сшытках для кантрольных работ пры пабудове геаметрычных фігур, графікаў функцый, выкананні малюнкаў, табліц, графікаў і схем вучні могуць выкарыстоўваць каляровыя алоўкі, акрамя чырвонага.
 2. Па вучэбных прадметах ”Беларуская мова“, ”Русский язык“, ”Мова нацыянальнай меншасці“, ”Беларуская літаратура“, ”Русская литература“, ”Літаратура нацыянальнай меншасці“, ”Замежная мова“, ”Матэматыка“ са знешняга боку старонкі сшытка адводзяцца палі (у выпадку іх адсутнасці). Па вучэбных прадметах, па якіх праводзяцца кантрольныя работы, палі адводзяцца і ў сшытку для кантрольных работ.

У ІІ–ІV класах дата выканання навучальнай або кантрольнай работы запісваецца пасярэдзіне радка наступным чынам: дзень месяца арабскай лiчбай, назва месяца пропiссю.

Напрыклад:

верасня

На наступным радку (пасярэдзіне) пасля даты ў сшытках для навучальных работ пішацца Класная работа або Дамашняя работа.

У сшытках з разліноўкай у клетку для навучальных работ па вучэбным прадмеце Матэматыка паміж датай і словамі Класная работа або Дамашняя работа прапускаецца адна клетка ўніз, паміж словамі Класная работа або Дамашняя работа і заданнем –дзве клеткі ўніз.

У сшытках па вучэбным прадмеце ”Матэматыка“, пачынаючы з ІІ класа, пры афармленні рашэння заданняў на асобным радку ўказваецца від навучальнай работы (слова ”Прыклады“ ў ІІ–ІV класах не пішацца). Паміж назвай віду задання, рашэннем і адказам прапускаецца адпаведна адна клетка ўніз, паміж слупкамі прыкладаў, размешчаных адзін пад адным, – дзве клеткі ўніз, паміж слупкамі прыкладаў, размешчаных на адным радку, – тры клеткі ўправа ад найдаўжэйшага прыкладу. Для аддзялення адной навучальнай работы ад другой i для выстаўлення адзнакi прапускаюцца чатыры клеткі ўніз.

У V–ХІ (XII) класах у сшытках для навучальных і кантрольных работ па вучэбных прадметах ”Беларуская мова“, ”Русский язык“, ”Мова нацыянальнай меншасці“ дата запісваецца словамі ў цэнтры радка. На наступных радках пасля даты пішуцца від работы (пераказ, сачыненне i iншыя); або ”Работа над памылкамі“; або ”Дамашняя работа“, затым ”Практыкаванне“ з указаннем яго нумара (без знака №); або ”Класная работа“. Пасля слоў ”Класная работа“ на наступным радку па меркаванні настаўніка можа ўказвацца тэма вучэбных заняткаў.

У ІХ–ХІ (XII) класах у сшытках для кантрольных работ па вучэбных прадметах ”Беларуская літаратура“,”Русская литература“ дата таксама запісваецца словамі ў цэнтры радка. На наступным радку пасля даты ўказваецца від работы (сачыненне), затым – загаловак кантрольнай работы.

Загаловак навучальнай або кантрольнай работы запісваецца на асобным радку без двукосся і кропкі ў канцы назвы. Калі загаловак з’яўляецца цытатай, то ён бярэцца ў двукоссе.

Запісы афармляюцца наступным чынам:

 

Трэцяга верасня

Дваццаць пятага верасня

Восьмага кастрычніка

Дамашняя работа

Класная работа

Работа над памылкамі

Практыкаванне 12

Спосабы ўтварэння дзеясловаў

 

 

 

 

Третье сентября

Третье сентября

Третье октября

Домашняя работа

Классная работа

Работа над ошибками

Упражнение 12

 

 

 

Пятага кастрычніка

Дыктант

Пятага кастрычніка

Пераказ

Пятага кастрычніка

Сачыненне

Мой родны край

У лесе

З гісторыі майго роду

 

 

 

Пятнаццатага красавіка

Сачыненне

,,Добра быць у дарозе, якую ты

сам сабе выбіраеш…“

 

У выпадку, калі пісьмовая работа па вучэбных прадметах Беларуская мова“, ”Русский язык, ”Мова нацыянальнай меншасціўключае дадатковае заданне, на наступным радку пасля тэксту ўказваецца нумар варыянта. Нумар задання абазначаецца арабскай лічбай.

Напрыклад:   Варыянт 2                                                        Варыянт ІІ

 1. 1.

 

Па вучэбным прадмеце ”Замежная мова“ дата ў сшытку запісваецца так, як гэта прынята ў краіне мовы, якая вывучаецца:

 

Англійская мова

1 October  2020

 

Нямецкая мова

7. Dezember 2020

 

Французская мова

Lundi  7 septembre 2020

 

Іспанская мова

7 de diciembre de 2020

 

Кітайская мова

2020412

 

У сшытку для навучальных работ па вучэбным прадмеце ”Замежная мова“ словы ”Класная работа“, ”Дамашняя работа“ (на адпаведнай мове) не пішуцца.

У V–ХІ (XII) класах дата выканання навучальнай або кантрольнай работы па іншых вучэбных прадметах, акрамя вучэбных прадметаў ”Беларуская мова“, ”Русский язык“, ”Мова нацыянальнай меншасці“, ”Замежная мова“, запiсваецца лiчбамi на палях сшыткаў у адзін ці два радкі.

Напрыклад: 22.09.2020

У сшытках для навучальных работ па вучэбных прадметах ”Беларуская літаратура“, ”Русская литература“, ”Літаратура нацыянальнай меншасці“, ”Мастацтва (айчынная і сусветная мастацкая культура)“, ”Чалавек i свет“, ”Інфарматыка“, ”Сусветная гісторыя“, ”Гісторыя Беларусі“, ”Грамадазнаўства“, ”Геаграфія“, ”Біялогія“, ”Фізіка“, ”Астраномія“, ”Хімія”, ”Працоўнае навучанне“, ”Чарчэнне“, ”Дапрызыўная і медыцынская падрыхтоўка“, ”Асновы бяспекі жыццядзейнасці“ пры выкананні навучальных работ словы ”Класная работа“ не пішуцца, а адразу запісваецца тэма вучэбных заняткаў пасярэдзіне таго ж радка, на якім запісана дата выканання навучальнай работы, або від работы (сачыненне і іншыя работы). Запіс у сшытку афармляецца наступным чынам:

 

Жыццёвы і творчы шлях І. Шамякіна

15.09.2020

 

Агульная характарыстыка галагенаў

12.09.2020

 

Пры выкананні кантрольнай, практычнай або лабараторнай работы ў адпаведным сшытку запіс афармляецца наступным чынам:

 

Практычная работа № 6

Рашэнне эксперыментальных задач

22.10.2020

 

У сшытках для кантрольных работ па вучэбных прадметах ”Матэматыка“, ”Фізіка“, ”Астраномія“, ”Біялогія“, ”Хімія“ ў V–ХІ (XII) класах пасля запісаў даты і назвы віду работы ўказваецца тэма, па якой выконваецца кантрольная работа, а затым у цэнтры радка – нумар варыянта (Варыянт 2 або Варыянт II).

 1. Экзаменацыйныя работы па вучэбных прадметах ”Беларуская мова“, ”Русский язык“, ”Мова нацыянальнай меншасці“, ”Матэматыка“ па завяршэнні навучання і выхавання на II і IIIступенях агульнай сярэдняй адукацыі выконваюцца на падвойных лістах паперы з адбіткам штампа ўстановы адукацыі, якія ўкладваюцца адзін у адзін.

На адбітку штампа ўстановы адукацыі запісваецца дата правядзення выпускнога экзамену.

Напрыклад:  1 чэрвеня 2021 г.

Пасля адбітку штампа ўстановы адукацыі прапускаюцца два радкі (дзве лінейкі) на лістах паперы з разліноўкай у лінейку, чатыры радкі (чатыры клеткі ўніз) на лістах паперы з разліноўкай у клетку і пасярэдзіне радка робіцца адпаведны запіс.

Тытульны ліст экзаменацыйнай работы па завяршэнні навучання і выхавання на ІІ і ІІІ ступенях агульнай сярэдняй адукацыі афармляецца згодна з дадаткам 7 Метадычных рэкамендацый.

Па вучэбных прадметах ”Беларуская мова“, ”Русский язык“, ”Мова нацыянальнай меншасці“ на другой старонцы пасярэдзіне першага радка пiшацца назва дыктанта або пераказу, па вучэбным прадмеце ”Матэматыка“ – нумар варыянта.

Пры абазначэнні нумара варыянта можна выкарыстоўваць як арабскія, так і рымскія лічбы (Варыянт 2 або Варыянт ІІ).

Заданні экзаменацыйнай работы па вучэбным прадмеце ”Матэматыка“ не перапісваюцца.

 1. Экзаменацыйныя работы вучняў пасля праверкі і выстаўлення адзнакі ў балах падпiсваюцца старшынёй і членамі экзаменацыйнай камiсii згодна з дадаткам 7 да Метадычных рэкамендацый.

 

 1. ПРАВЕРКА НАВУЧАЛЬНЫХ, КАНТРОЛЬНЫХ, ЭКЗАМЕНАЦЫЙНЫХ РАБОТ І правядзенне РАБОТы НАД ПАМЫЛКАМІ

 

 1. Па вучэбных прадметах ”Беларуская мова“, ”Русский язык“, ”Мова нацыянальнай меншасці“, ”Матэматыка“ правяраюцца:

кожная навучальная работа ў сшытках для навучальных работ да наступных вучэбных заняткаў ва ўсiх вучняў І–ІV класаў;

найбольш значныя (на выбар настаўніка) навучальныя работы ў вучняў V– ХІ (XII) класаў:

не менш чым адзiн раз на тыдзень ва ўсiх вучняў VVІІ класаў;

не менш чым адзiн раз на два тыдні ва ўсiх вучняў VІІІ–ІХ класаў,

не менш чым адзiн раз на месяц ва ўсiх вучняў Х–ХІ (XII) класаў пры вывучэнні прадмета на базавым узроўні;

не менш чым адзiн раз на два тыдні ва ўсiх вучняў Х–ХІ (XII) класаў пры вывучэнні прадмета на павышаным узроўні.

 1. Па вучэбным прадмеце ”Замежная мова“ ў сшытку для навучальных работ правяраюцца:

кожная навучальная работа ў вучняў ІІІ–VІІ класаў да наступных вучэбных заняткаў;

найбольш значныя (на выбар настаўніка) навучальныя работы ў вучняў VІІІ–ХІ (XII) класаў, але з такiм разлiкам, каб адзiн раз на тыдзень адпаведныя навучальныя работы правяралiся ва ўсіх вучняў VІІІ і ІХ класаў, адзiн раз на два тыдні ва ўсіх вучняў Х–ХІ (XII) класаў пры вывучэнні на базавым узроўні; адзін раз на тыдзень ва ўсіх вучняў Х–ХІ (XII) класаў пры вывучэнні на павышаным узроўні.

 1. Па вучэбным прадмеце “Мастацтва (айчынная і сусветная мастацкая культура)” найбольш значныя (на выбар настаўніка) навучальныя работы правяраюцца ў кожнага вучня не радзей за адзін раз у чвэрць (напрыклад, у якасці заліковых).
 2. Па вучэбных прадметах ”Беларуская літаратура“, ”Русская литература“, ”Літаратура нацыянальнай меншасці“, ”Чалавек і свет“, ”Сусветная гісторыя“, ”Гісторыя Беларусі“, ”Грамадазнаўства“, ”Фізіка“, ”Астраномія“, ”Хімія“, ”Біялогія“, ”Геаграфія“, ”Інфарматыка“ найбольш значныя (на выбар настаўніка) навучальныя работы правяраюцца ў кожнага вучня не радзей за адзін раз у месяц.
 3. Адзнакі за выкананне вучнямі ІІІ–ХІ (XII) класаў навучальных работ, выстаўленыя ў сшытках для навучальных работ па адпаведным вучэбным прадмеце, па меркаванні настаўніка могуць заносіцца ў класны журнал і дзённік вучня.
 4. Па вучэбным прадмеце ”Фізіка“ лабараторныя работы правяраюцца ў кожнага вучня да наступных вучэбных заняткаў. Адзнакі за лабараторныя работы, выстаўленыя ў сшытках для лабараторных работ, заносяцца ў класны журнал і дзённік вучня.

Па вучэбным прадмеце ”Хімія“ практычныя работы правяраюцца ў кожнага вучня да наступных вучэбных заняткаў. Адзнакі, выстаўленыя ў сшытках для практычных работ, заносяцца ў класны журнал і дзённік вучня;

Па вучэбным прадмеце ”Біялогія“:

лабараторныя і найбольш значныя (па меркаванні настаўніка) практычныя работы правяраюцца ў кожнага вучня да наступных вучэбных заняткаў. Адзнакі за лабараторныя і практычныя работы, выстаўленыя ў сшытках для лабараторных і практычных работ, заносяцца ў класны журнал і дзённік вучня;

адзнакі за навучальныя работы (у тым ліку вопыты, доследы, справаздачы па выніках экскурсій) выстаўляюцца ў класны журнал і дзённікі вучняў па меркаванні настаўніка.

Па вучэбным прадмеце ”Геаграфія“ практычныя работы правяраюцца да наступных вучэбных заняткаў у кожнага вучня. Адзнакі за практычныя работы (пазначаныя зорачкай у вучэбнай праграме), выстаўленыя ў сшытках для практычных работ вучняў, заносяцца ў класны журнал і дзённік вучня; адзнакі за іншыя практычныя работы заносяцца ў класны журнал і дзённік вучня па меркаванні настаўніка.

 1. Кантрольныя работы правяраюцца ў кожнага вучня
  I–ХІ (XII) класаў. Па выніках праверкі кантрольных работ вучням
  III–ХІ (XII) класаў выстаўляюцца адзнакі ў сшытках для кантрольных работ па адпаведных вучэбных прадметах. За кантрольныя пераказы
  і сачыненні па вучэбных прадметах ”Беларуская мова“, ”Русский язык“, ”Мова нацыянальнай меншасці“ вучням выстаўляюцца дзве адзнакі: адна – за змест, другая – за пісьменнасць. Адзнакі, выстаўленыя па выніках кантрольных работ, заносяцца ў класны журнал і дзённік вучня. За кантрольныя сачыненні па вучэбных прадметах ”Беларуская літаратура“, ”Русская литература“ вучням выстаўляюцца дзве адзнакі: адна за змест з улікам зместавых і маўленчых памылак, другая  за пісьменнасць. Адзнакі, выстаўленыя па выніках кантрольнага сачынення, заносяцца ў класны журнал (першая – на старонку журнала па літаратуры, другая – на старонку журнала па мове) і дзённік вучня.

Праверка кантрольных работ, як правіла, ажыццяўляецца да наступных вучэбных заняткаў па адпаведным вучэбным прадмеце. Дапускаецца ажыццяўляць праверку кантрольных сачыненняў, пераказаў і іншых творчых работ па мовах і літаратурах у V–VІІІ класах на працягу тыдня, у ІХ класе – на працягу дзесяці дзён, у Х–ХІ (ХІІ) класах –на працягу двух тыдняў пасля правядзення адпаведнай творчай работы.

 1. Па вучэбных прадметах ”Беларуская мова“, ”Беларуская літаратура“, ”Русский язык“, ”Русская литература“, ”Мова нацыянальнай меншасці“, ”Літаратура нацыянальнай меншасці“ ў навучальных работах, якiя правяраюцца, і кантрольных работах настаўнік адзначае і выпраўляе дапушчаныя вучнямi памылкі наступным чынам.

Няправiльна напiсаную (напісаны):

лiтару або знак прыпынку закрэслівае наўскос, падкрэслівае адной лініяй;

лiчбу закрэслівае наўскос;

частку слова, сказ закрэслівае тонкай гарызантальнай лiнiяй;

памылкі ў змесце i маўленчыя памылкі падкрэслiвае хвалiстай лiнiяй;

замест закрэсленага запісвае ўверсе правільны варыянт (патрэбныя лічбы, літары, знакі прыпынку, словы, словазлучэнні, сказы).

Выпраўленыя памылкі адзначаюцца на палях сшытка наступнымі ўмоўнымі знакамі:

у II–IV класах – – арфаграфiчная, – пунктуацыйная, (н) – нягрубая арфаграфiчная, (н)– нягрубая  пунктуацыйная, З (С) – памылка ў змесце (в содержании); М (Р) – маўленчая (речевая);

у V–ХІ (XII) класах –  арфаграфiчная; – пунктуацыйная; Г – граматычная; З (С) – памылка ў змесце (в содержании); М (Р) – маўленчая (речевая); а (о) – аднатыпная (однотипная); н – нягрубая: I (а) (I (о)), I (н), V (н).

Дапушчаныя вучнямi памылкі на прымяненне правілаў, якiя яшчэ не вывучалiся, настаўнік падкрэслівае, выпраўляе, але на палях сшытка не адзначае.

У V–ХІ (XII) класах пры праверцы дыктанта пасля тэксту (у пачатку наступнага радка) дробам указваецца колькасць арфаграфiчных памылак (лiчнiк) i пунктуацыйных памылак (назоўнiк).

Напрыклад:

I / V 

 

2/1

 

У навучальных і кантрольных творчых работах (пераказы, сачыненні, пераклады і іншыя) настаўнік выпраўляе арфаграфічныя, пунктуацыйныя, граматычныя, маўленчыя памылкі, памылкі ў змесце і выстаўляе дзве адзнакі: адну – за змест, другую – за пісьменнасць.

Пры праверцы творчых работ (пераказаў, сачыненняў, перакладаў і іншых), якiя разлiчаны на адны або двое вучэбных заняткаў, пасля тэксту (у пачатку наступнага радка) настаўнік запісвае дробам у лічніку колькасць памылак у змесце i маўленчых памылак, а ў назоўнiку ўказвае колькасць арфаграфiчных, пунктуацыйных i граматычных памылак.

Напрыклад:

З – М

 

2-2

I – V – Г

 

2-2-1

Калі вучнямі дапушчаны выпраўленні на месцы арфаграм і пунктаграм, якія ўплываюць на выстаўленне адзнакі за пісьмовую работу, па меркаванні настаўніка наяўнасць выпраўленняў можна адзначаць пасля падліку памылак. У гэтым выпадку запіс можна аформіць наступным чынам:

 

1/0

2 выпр. (І) 

 

1-0

 

 

 

 

3-0-2

2 выпр. (V)

 

Пры праверцы экзаменацыйных работ вучняў па завяршэнні навучання і выхавання на ІІ і ІІІ ступенях агульнай сярэдняй адукацыі па вучэбных прадметах ”Беларуская мова“, ”Русский язык“, ”Мова нацыянальнай меншасці“ дапушчаныя вучнямi памылкі адзначаюцца, выпраўляюцца і фіксуюцца такім жа чынам, як і пры праверцы дыктанта, творчых работ.

 1. Па іншых вучэбных прадметах у навучальных работах, якія правяраюцца, і кантрольных работах настаўнік закрэслівае арфаграфічныя, пунктуацыйныя, граматычныя памылкі і надпісвае правільны варыянт, маўленчыя памылкі падкрэслівае хвалістай лініяй.

Пры праверцы экзаменацыйных работ вучняў па завяршэнні навучання і выхавання на ІІ і ІІІ ступенях агульнай сярэдняй адукацыі па вучэбным прадмеце ”Матэматыка“ такім жа чынам выпраўляюцца дапушчаныя вучнямi памылкі.

 1. У сшытках для навучальных і кантрольных работ па вучэбных прадметах ”Матэматыка“, ”Фізіка“, ”Біялогія“, ”Хімія“, у сшытках для навучальных работ па іншых вучэбных прадметах пры праверцы дадатковых заданняў, тэставых работ, у экзаменацыйнай рабоце па вучэбным прадмеце ”Матэматыка“ на палях насупраць кожнага выкананага задання адзначаецца колькасць балаў, якой ацэнены вынік выканання гэтага задання. Пасля рашэння апошняга задання запісваецца сумарная колькасць балаў за выкананне ўсіх заданняў, якія пераводзяцца ў адпаведную адзнаку. Адзнака запісваецца на адпаведным радку.

Па вучэбных прадметах ”Беларуская літаратура“, ”Русская литература“, ”Літаратура нацыянальнай меншасці“ пасля праверкі навучальнай творчай работы дапускаецца сціслае пісьмовае ацэначнае меркаванне настаўніка.

 1. Вучні ІІ–ІVкласаў выконваюць работу над памылкамі пасля кожнай работы ў тых жа сшытках, у якіх выконвалася адпаведная навучальная або кантрольная работа. Узор выканання работы над памылкамі дае настаўнік.
 2. Вучнямі V–ХІ (XII) класаў работа над памылкамі выконваецца па вучэбных прадметах ”Беларуская мова“, ”Беларуская літаратура“, ”Русский язык“, ”Русская литература“, ”Мова нацыянальнай меншасці“, ”Літаратура нацыянальнай меншасці“, ”Фізіка“, ”Астраномія“, ”Хімія“, ”Біялогія”, ”Матэматыка“ пасля правядзення настаўнікам аналізу выканання кантрольнай або найбольш значнай (па меркаванні настаўніка) навучальнай, практычнай, лабараторнай работы па адпаведным вучэбным прадмеце ў тых жа сшытках, у якіх выконвалася работа.

Па вучэбным прадмеце ”Інфарматыка“ тыповыя памылкі, дапушчаныя вучнямі пры выкананні кантрольнай работы, абмяркоўваюцца без выканання пісьмовай работы над памылкамі.

 1. Выпраўленне памылак, дапушчаных вучнем, надпісванне правільнага варыянта, іншыя запісы ажыццяўляюцца ручкай з пастай чырвонага колеру. Памылкі, дапушчаныя пры выкананні работы над памылкамі, выпраўляюцца такім жа чынам, як і пры праверцы навучальнай або кантрольнай работы па адпаведным вучэбным прадмеце.
 2. Па выніках праверкі работы над памылкамі па меркаванні настаўніка можа быць выстаўлена адзнака, якая можа быць занесена ў класны журнал і дзённік вучня.

 

 1. АФАРМЛЕННЕ РЭФЕРАТА

 

 1. Рэферат – гэта кароткая перадача зместу артыкула(-аў) або даследавання. Рэфераты могуць выконвацца па ўсіх вучэбных прадметах, якія вывучаюцца ў XXI (XII) класах.

Рэферат мае наступную структуру: тытульны ліст, змест, уводзіны, асноўная частка, якая падзяляецца на главы, раздзелы, падраздзелы, заключэнне, спіс літаратуры ў алфавітным парадку, дадаткі (пры неабходнасці). Аб’ём навучальнага рэферата, узор яго афармлення ўстаноўлены згодна з дадаткам 8 да Метадычных рекамендацый.

 1. На тытульным лісце ўказваецца найменне ўстановы адукацыі, прозвішча, уласнае імя, імя па бацьку (калі ёсць) аўтара, назва работы, месца знаходжання ўстановы адукацыі, год.
 2. Змест рэферата ўключае назву структурных частак, глаў, раздзелаў і падраздзелаў з указаннем нумарацыі старонак арабскімі лічбамі.
 3. Ва ўводзінах даецца кароткая характарыстыка тэмы рэферата, абгрунтоўваецца яе актуальнасць, раскрываюцца мэта і задачы работы, даецца пералік літаратуры і асноўных крыніц, на аснове якіх падрыхтаваны рэферат.
 4. У асноўнай частцы рэферата коратка, але поўна падаецца матэрыял па раздзелах, кожны з якіх раскрывае асобную праблему або розныя бакі адной праблемы. Кожны змястоўны блок (глава, раздзел, падраздзел) павінен мець загаловак.
 5. Заключэнне павінна быць сціслым, канкрэтным, утрымліваць асноўныя вывады, а таксама інфармацыю пра згоду ці нязгоду з аўтарамі выкарыстаных крыніц. Заключэнне не павінна перавышаць па аб’ёме ўводзіны.
 6. Пры напісанні рэферата неабходна рабіць спасылкі на крыніцы інфармацыі: у квадратных дужках указваецца нумар крыніцы ў спісе выкарыстаных крыніц і старонка, напрыклад: [4, с. 29]. Спасылкі ў тэксце могуць таксама падавацца ў выглядзе падрадковых заўваг, нумарацыя якіх прыводзіцца на кожнай старонцы, пачынаючы з адзінкі. Спіс выкарыстаных крыніц афармляецца ў адпаведнасці з правіламі бібліяграфічнага апісання.
 7. Пры камп’ютарным наборы трэба выкарыстоўваць шрыфт Times New Roman, кегль 15 пт; міжрадковы інтэрвал – 1,5; водступ першага радка кожнага абзаца – 1,25; палі – зверху і знізу па 2 см, злева 3 см, справа 1 см.

 

 

 

 

Дадатак 1

да Метадычных рэкамендацый па фарміраванні культуры вуснага і пісьмовага маўлення ва ўстановах адукацыі, якія рэалізуюць адукацыйныя праграмы агульнай сярэдняй адукацыі

 

Узоры афармлення надпiсу

на вокладцы сшытка*

 

Тетрадь

Сшытак

для работ

для кантрольных работ

по русскому языку

па беларускай мове

учащегося 6 ,,А“ класса

вучанiцы II класа

гимназии № 61 г. Минска

Выгалавіцкай базавай школы

Петрова Виталия

Данiльчык Вольгi

 

Тетрадь

Сшытак

для работ по учебному предмету

для работ

,,Человек и мир

па матэматыцы

учащейся V ,,Б“ класса

вучня 8 ,,А класа

средней школы № 4 г. Витебска

сярэдняй школы № 2

Куницкой Елены

г. Наваполацка

 

Фёдарава Аляксандра

 

Тетрадь

Сшытак

для практических работ

для лабараторных работ

по химии

па фізіцы

учащегося Х ,,А класса

вучня 9 класа

средней шолы № 1 г. Слуцка

Засульскай сярэдняй школы

Симончика Михаила

Платонава Івана

 

Тетрадь

Тетрадь

для работ

для работ

по обществоведению

по русской литературе

учащегося 10 ,,А класса

учащегося IX класса

Лицея БГУ

Правомостовской  

Нестерова Владимира

средней школы

 

Платонова Ивана

 

 

 

English

Français

Deutsch

Español

姓名

Galina Sedova

Svetlana Ivanova

Anna Petrova

Anna Ivanova

学校

Form 3 B

classe de 7ème A

Klasse 5 ,,B

grado 4 A”

班级

School No. 20

école № 20

Schule Nr. 20

escuela № 20

 

 

 

 

 

 

Дадатак 2

да Метадычных рэкамендацый па фарміраванні культуры вуснага і пісьмовага маўлення ва ўстановах адукацыі, якія рэалізуюць адукацыйныя праграмы агульнай сярэдняй адукацыі

 

 

 

Колькасць і аб’ём навучальных работ па развіцці звязнага вуснага і пісьмовага маўлення на
І ступені агульнай сярэдняй адукацыі

 

Вучэбны прадмет ”Беларуская мова“ ва ўстановах агульнай сярэдняй адукацыі з беларускай мовай навучання і выхавання

Від работы

І клас

ІІ клас

ІІІ клас

ІV клас

I паў-
годдзе

II паў-
годдзе

I паў-
годдзе

II паў-
годдзе

I паў-
годдзе

II паў-
годдзе

I паў-
годдзе

II паў-
годдзе

Пераказ

1

45-50 слоў

1

45-50 слоў

1

40-50 слоў

1

50-60 слоў

1

60-70 слоў

1

70-80

слоў

Сачыненне

1

1

1

1

Вучэбны прадмет ”Беларуская мова“ ва ўстановах агульнай сярэдняй адукацыі з рускай мовай навучання і выхавання

Від работы

І клас

ІІ клас

ІІІ клас

ІV клас

I паў-
годдзе

II паў-
годдзе

I паў-
годдзе

II паў-
годдзе

I паў-
годдзе

II паў-
годдзе

I паў-
годдзе

II паў-
годдзе

Пераказ

1

40-45 слоў

1

40-50 слоў

1

50-60 слоў

1

60-70  слоў

1

70-80 слоў

Сачыненне

1

1

1

1

Вучэбны прадмет ”Русский язык“ ва ўстановах агульнай сярэдняй адукацыі з рускай мовай навучання і выхавання

Від работы

І клас

ІІ клас

ІІІ клас

ІV клас

I паў-
годдзе

II паў-
годдзе

I паў-
годдзе

II паў-
годдзе

I паў-
годдзе

II паў-
годдзе

I паў-
годдзе

II паў-
годдзе

Пераказ

1

30-40 слоў

1

40-50 слоў

1

40-50 слоў

1

50-60 слоў

1

60-70 слоў

1

70-80 слоў

Сачыненне

1

1

1

1

Вучэбны прадмет ”Русский язык“ ва ўстановах агульнай сярэдняй адукацыі з беларускай мовай навучання і выхавання

Від работы

І клас

ІІ клас

ІІІ клас

ІV клас

I паў-
годдзе

II паў-
годдзе

I паў-
годдзе

II паў-
годдзе

I паў-
годдзе

II паў-
годдзе

I паў-
годдзе

II паў-
годдзе

Пераказ

1

40-50

слоў

1

40-50 слоў

1

45-50 слоў

1

50-60 слоў

1

60-70 слоў

1

70-80 слоў

Сачыненне

1

1

1

1

Вучэбны прадмет ”Мова нацыянальнай меншасці“

 

Від работы

І клас

ІІ клас

ІІІ клас

ІV клас

I паў-
годдзе

II паў-
годдзе

I паў-
годдзе

II паў-
годдзе

I паў-
годдзе

II паў-
годдзе

I паў-
годдзе

II паў-
годдзе

Пераказ

1

40-45

слоў

1

5055 слоў

1

6065 слоў

1

7075 слоў

Сачыненне

1

 

 

 

 

Дадатак 3

да Метадычных рэкамендацый па фарміраванні культуры вуснага і пісьмовага маўлення ва ўстановах адукацыі, якія рэалізуюць адукацыйныя праграмы агульнай сярэдняй адукацыі

 

 

Колькасць  кантрольных  работ

на I ступені агульнай сярэдняй

адукацыі, іх віды і аб’ём

 

 

Вучэбны прадмет ”Беларуская мова“ ва ўстановах агульнай сярэдняй адукацыі з беларускай мовай навучання і выхавання

Від работы

І клас

ІІ клас

ІІІ клас

ІV клас

I паў-
годдзе

II паў-
годдзе

I паў-
годдзе

II паў-
годдзе

I паў-
годдзе

II паў-
годдзе

I паў-
годдзе

II паў-
годдзе

Кантрольнае спісванне

1

15-20 слоў

1

25-30 слоў

Кантрольны дыктант

1

35-40 слоў

1

40-45 слоў

1

55-65

слоў

Кантрольны дыктант з дадатковым заданнем

1

45-50 слоў

1

65-75 слоў

Кантрольная работа па тэме

1

2

1

2

2

2

Кантрольны слоўнікавы дыктант

1

6 слоў

1

7 слоў

2

8 слоў

2

10 слоў

2

10 слоў

2

12 слоў

Вучэбны прадмет ”Беларуская мова“ ва ўстановах агульнай сярэдняй адукацыі з рускай мовай навучання і выхавання

 

Від работы

І клас

ІІ клас

ІІІ клас

ІV клас

I паў-
годдзе

II паў-
годдзе

I паў-
годдзе

II паў-
годдзе

I паў-
годдзе

II паў-
годдзе

I паў-
годдзе

II паў-
годдзе

Кантрольнае спісванне

1

20-25 слоў

Кантрольны дыктант

 

1

25-30 слоў

1

40-45 слоў

1

55-65

слоў

Кантрольны дыктант з дадатковым заданнем

1

45-50 слоў

1

65-75 слоў

Кантрольная работа па тэме

1

1

1

2

2

2

Кантрольны слоўнікавы дыктант

1

5 слоў

1

6 слоў

2

8 слоў

2

10 слоў

2

10 слоў

2

12 слоў

Вучэбны прадмет ”Русский язык“ ва ўстановах агульнай сярэдняй адукацыі з рускай мовай навучання і выхавання

 

Від работы

І клас

ІІ клас

ІІІ клас

ІV клас

I паў-
годдзе

II паў-
годдзе

I паў-
годдзе

II паў-
годдзе

I паў-
годдзе

II паў-
годдзе

I паў-
годдзе

II паў-
годдзе

Кантрольнае спісванне

1

15-20 слоў

1

25-30 слоў

Кантрольны дыктант

1

35-40 слоў

1

40-45 слоў

1

55-65 слоў

Кантрольны дыктант з дадатковым заданнем

1

45-50 слоў

1

65-75 слоў

Кантрольная работа па тэме

1

2

1

2

2

2

Кантрольны слоўнікавы дыктант

1

6 слоў

1

8 слоў

2

8 слоў

2

10 слоў

2

10 слоў

2

12 слоў

Вучэбны прадмет ”Русский язык“ ва ўстановах агульнай сярэдняй адукацыі з беларускай мовай навучання і выхавання

 

Від работы

І клас

ІІ клас

ІІІ клас

ІV клас

I паў-
годдзе

II паў-
годдзе

I паў-
годдзе

II паў-
годдзе

I паў-
годдзе

II паў-
годдзе

I паў-
годдзе

II паў-
годдзе

Кантрольнае спісванне

1

25-30 слоў

Кантрольны дыктант

1

35-40 слоў

1

40-45

слоў

1

55-65 слоў

 

Кантрольны дыктант з дадатковым заданнем

1

45-50 слоў

1

65-75

слоў

Кантрольная работа па тэме

1

2

1

2

2

2

Кантрольны слоўнікавы дыктант

1

6 слоў

1

8 слоў

2

8 слоў

2

10 слоў

2

10 слоў

2

12 слоў

Вучэбны прадмет ”Мова нацыянальнай меншасці”

Від работы

І клас

ІІ клас

ІІІ клас

ІV клас

I паў-
годдзе

II паў-
годдзе

I паў-
годдзе

II паў-
годдзе

I паў-
годдзе

II паў-
годдзе

I паў-
годдзе

II паў-
годдзе

Кантрольнае спісванне

1

15-20 слоў

1

20-25 слоў

Кантрольны дыктант

1

35-40 слоў

1

55-60 слоў

Кантрольны дыктант з дадатковым заданнем

1

35-40 слоў

1

55-60 слоў

Кантрольная работа па тэме

1

1

1

1

1

2

Кантрольны слоўнікавы дыктант

1

6 слоў

1

6 слоў

1

8 слоў

1

8 слоў

Вучэбны прадмет ”Беларуская літаратура“ ва ўстановах агульнай сярэдняй адукацыі з беларускай мовай навучання і выхавання

Від работы

І клас

ІІ клас

ІІІ клас

ІV клас

I паў-
годдзе

II паў-
годдзе

I паў-
годдзе

II паў-
годдзе

I паў-
годдзе

II паў-
годдзе

I паў-
годдзе

II паў-
годдзе

Праверка навыку чытання

1

1

1

1

1

1

1

Праверка сфармірава-насці чытацкіх уменняў

1

1

Вучэбны прадмет ”Беларуская літаратура“ ва ўстановах агульнай сярэдняй адукацыі з рускай мовай навучання і выхавання

Від работы

І клас

ІІ клас

ІІІ клас

ІV клас

I паў-
годдзе

II паў-
годдзе

I паў-
годдзе

II паў-
годдзе

I паў-
годдзе

II паў-
годдзе

I паў-
годдзе

II паў-
годдзе

Праверка навыку чытання

1

 

1

 

1

 

1

 

1

 

Праверка сфармірава-насці чытацкіх уменняў

1

1

Вучэбны прадмет ”Русская литература“ ва ўстановах агульнай сярэдняй адукацыі з рускай мовай навучання і выхавання

Від работы

І клас

ІІ клас

ІІІ клас

ІV клас

I паў-
годдзе

II паў-
годдзе

I паў-
годдзе

II паў-
годдзе

I паў-
годдзе

II паў-
годдзе

I паў-
годдзе

II паў-
годдзе

Праверка навыку чытання

1

 

1

1

1

1

1

1

Праверка сфармірава-насці чытацкіх уменняў

1

1

Вучэбны прадмет ”Русская литература“ ва ўстановах агульнай сярэдняй адукацыі з беларускай мовай навучання і выхавання

Від работы

І клас

ІІ клас

ІІІ клас

ІV клас

I паў-
годдзе

II паў-
годдзе

I паў-
годдзе

II паў-
годдзе

I паў-
годдзе

II паў-
годдзе

I паў-
годдзе

II паў-
годдзе

Праверка навыку чытання

1

1

1

1

1

Праверка сфармірава-насці чытацкіх уменняў

1

1

Вучэбны прадмет ”Літаратура нацыянальнай меншасці“

Від работы

І клас

ІІ клас

ІІІ клас

ІV клас

I паў-
годдзе

II паў-
годдзе

I паў-
годдзе

II паў-
годдзе

I паў-
годдзе

II паў-
годдзе

I паў-
годдзе

II паў-
годдзе

Праверка навыку чытання

1

1

1

1

Праверка сфармірава-насці чытацкіх уменняў

1

1

Вучэбны прадмет ”Матэматыка“

Від работы

І клас

ІІ клас

ІІІ клас

ІV клас

I паў-
годдзе

II паў-
годдзе

I паў-
годдзе

II паў-
годдзе

I паў-
годдзе

II паў-
годдзе

I паў-
годдзе

II паў-
годдзе

Кантрольная работа

-

1

2

2

2

2

2

2

Праверка навыкаў вуснага лічэння

-

1

1

1

1

1

1

1

 

 

 

 

Дадатак 4

да Метадычных рэкамендацый па фарміраванні культуры вуснага і пісьмовага маўлення ва ўстановах адукацыі, якія рэалізуюць адукацыйныя праграмы агульнай сярэдняй адукацыі

 

Колькасць кантрольных работ на II і III ступенях агульнай сярэдняй адукацыі

 

Віды работ

Колькасць кантрольных работ у навучальны год па класах

V*

*

VІІ*

VІІІ*

ІХ*

 

Х*

(базавы/

павыш.)

ХІ[*]

(базавы/

павыш.)

Вучэбны прадмет ”Беларуская мова 

Дыктанты

2

2

2

2

2

2/2

2/2

Пераказы

2

2

2

2

2

2/2

2/2

Тэставая работа

1

1

1/2

1/2

Сачыненні

 

 

 

 

 

0/1

0/1

Вучэбны прадмет ”Беларуская лiтаратура

Сачыненнi

1

2/4

2/4

Вучэбны прадмет ”Русский язык

Дыктанты

2

2

2

2

2

2/2

2/2

Пераказы

2

2

2

2

2

2/2

2/2

Тэставая работа

1

1

1/2

1/2

Сачыненні

 

 

 

 

 

0/1

0/1

Вучэбны прадмет ”Русская литература

Сачыненнi

1

2/4

2/4

 

Вучэбны прадмет ”Мова нацыянальнай меншасці

Дыктанты

2

2

2

2

2

2

2

Пераказы

2

2

2

2

2

2

2

Іншыя вучэбныя прадметы

Вучэбныя прадметы

Колькасць кантрольных работ у навучальны год па класах

V*

*

VІІ*

VІІІ*

ІХ*

Х*

(базавы/

павыш.)

ХІ*

(базавы/

павыш.)

Матэматыка

6

6

8

8

8

6/8

6/8

Фізіка

4

4

4

4

4

Хімія

2

4

4

4/6

4/6

Біялогія

1

2

2

2

2

2

Інфарматыка

1

1

1

1

1/3

1/3

Астраномія

2

 

 

 

Дадатак 5

да Метадычных рэкамендацый па фарміраванні культуры вуснага і пісьмовага маўлення ва ўстановах адукацыі, якія рэалізуюць адукацыйныя праграмы агульнай сярэдняй адукацыі

 

 

Аб’ём тэкстаў кантрольных работ (дыктант, пераказ, сачыненне), аб’ём слоўнікавага дыктанта па вучэбных прадметах ”Беларуская мова“, ”Русский язык“, ”Мова нацыянальнай меншасці“, ”Беларуская літаратура“, ”Русская литература“ на II і III ступенях агульнай сярэдняй адукацыі

 

 

Клас

Аб’ём тэксту дыктанта

Аб’ём слоўнікавага дыктанта

V

80 –90 слоў

12–15 слоў

90–100 слоў

15–20 слоў

VІІ

100–110 слоў

20–25 слоў

VІІІ

110–125 слоў

25–30 слоў

ІХ

125–145 слоў

30–35 слоў

Х

145–170 слоў

35–40 слоў

ХІ

170–200 слоў

40–45 слоў

 

 

 

Клас

Аб’ём тэксту для пераказу

V

80–100 слоў

100–120 слоў

VІІ

120–180 слоў

VІІІ

180–240 слоў

ІХ

240–340 слоў

Х

340–450 слоў

ХІ

450–600 слоў

 

Клас

Аб’ём сачынення

V

0,5–1 старонка

1–1,5 старонкі

VІІ

1–1,5 старонкі

VІІІ

1,5–2 старонкі

ІХ

2–3 старонкі

Х

3–4 старонкі

ХІ

4–5 старонак

 

 

 

 

Дадатак 6

да Метадычных рэкамендацый па фарміраванні культуры вуснага і пісьмовага маўлення ва ўстановах адукацыі, якія рэалізуюць адукацыйныя праграмы агульнай сярэдняй адукацыі

 

 

 

Колькасць відаў арфаграм і пунктаграм у тэкстах кантрольных дыктантаў па вучэбных прадметах ”Беларуская мова“, ”Русский язык“, ”Мова нацыянальнай меншасці“ на II і III ступенях агульнай сярэдняй адукацыі

 

Клас

Колькасць відаў арфаграм у тэкстах кантрольных дыктантаў

Колькасць відаў пунктаграм у тэкстах кантрольных дыктантаў

V

10

2–3

12

3–4

VІІ

16

4–5

VІІІ

20

5–6

ІХ

24

7–10

Х

26

10–15

ХІ

28

15–20

 

 

 

 

 

 

Дадатак 7

да Метадычных рэкамендацый па фарміраванні культуры вуснага і пісьмовага маўлення ва ўстановах адукацыі, якія рэалізуюць адукацыйныя праграмы агульнай сярэдняй адукацыі

 

Афармленне тытульнага ліста, подпісаў экзаменацыйнай работы

 

І. Узоры афармлення тытульнага ліста экзаменацыйнай работы па завяршэнні навучання і выхавання на ІІ ступені агульнай сярэдняй адукацыі:

Экзаменацыйная работа (дыктант)        Экзаменационная работа (диктант)

па беларускай мове                                        по русскому языку

вучанiцы 9 ,,Б“ класа                                     учащейся ІХ ,,Б“ класса

Кавалевiч Вольгi Пятроўны                         Ковалевич Ольги Петровны

 

Экзаменацыйная работа (дыктант)        Экзаменационная работа (диктант)

па літоўскай мове                                          по литовскому языку

вучня 9 класа                                                    учащегося IX класса

Блажукаса Томаса Рэналдавіча                 Блажукаса Томаса Реналдовича

 

Экзаменацыйная работа (дыктант)        Экзаменационная работа (диктант)

па польскай мове                                            по польскому языку

вучаніцы 9 класа                                             учащейся ІХ класса

Кавальскай Дануты Казіміраўны              Ковальской Дануты Казимировны

 

Экзаменацыйная работа                             Экзаменационная работа

па матэматыцы                                             по математике

вучня 9 ,,В“ класа                                           учащегося ІХ ,,В“ класса

Станкевіча Сяргея Іванавіча                       Станкевича Сергея Ивановича

 

ІІ. Узоры афармлення тытульнага ліста экзаменацыйнай работы па завяршэнні навучання і выхавання на ІІІ ступені агульнай сярэдняй адукацыі:

Экзаменацыйная работа (пераказ)           Экзаменационная работа (изложение)

па беларускай мове                                        по русскому языку

вучанiцы 11 ,,Б“ класа                                   учащейся ХІ ,,Б“ класса

Сідаровіч Ірыны Уладзіміраўны                 Сидорович Ирины Владимировны

 

 

 

Экзаменацыйная работа (пераказ)           Экзаменационная работа (изложение)

па літоўскай мове                                          по литовскому языку

вучня 11 класа                                                 учащегося XI класса

Блажукаса Томаса Рэналдавіча                  Блажукаса Томаса Реналдовича

 

Экзаменацыйная работа                             Экзаменационная работа

па матэматыцы                                            по математике

вучаніцы 11 ,,В“ класа                                   учащейся Х1 ,,В“ класса

Шыманскай Тамары Пятроўны                 Шиманской Тамары Петровны

 

ІІІ. Подпіс экзаменацыйных работ вучняў старшынёй і членамі экзаменацыйнай камiсii:

 

 

10

(адзнака)

 

 

Старшыня экзаменацыйнай камісіі

(подпіс)

Т.І. Пятрова

Члены экзаменацыйнай камісіі:

(подпіс)

А.Г. Лявонаў

 

(подпіс)

Н.І. Мікалаева

 

 

10/9

      (отметки)

 

 

Председатель экзаменационной комиссии

(подпись)

Т.И. Петрова

Члены экзаменационной комиссии:

(подпись)

А.Г. Леонов

 

(подпись)

Н.И. Николаева

 

(подпись)

Г.П.Сидоров

 

 

 

 

Дадатак 8

да Метадычных рэкамендацый па фарміраванні культуры вуснага і пісьмовага маўлення ва ўстановах адукацыі, якія рэалізуюць адукацыйныя праграмы агульнай сярэдняй адукацыі

 

Аб’ём, афармленне i структура рэферата

 

І. Аб’ём

 

 

Рэферат

Клас

Аб’ём рэферата пры камп’ютарным наборы

Аб’ём рэферата пры напісанні ад рукі

 

Навучальны

Х

12–14 старонак

14–15 старонак

Навучальны

ХІ

15–17 старонак

17–19 старонак

ІІ. Афармленне тытульнага ліста[†]

Найменне ўстановы адукацыі

 

Назва рэферата

 

Выканаў(ла)

Прозвішча, імя ўласнае, імя па бацьку (калі  ёсць)

вучань(іца) ___ класа

 

Месца знаходжання ўстановы адукацыі, год напісання рэферата

ІІІ. Структура

Змест рэферата ўключае назвы структурных частак, глаў, раздзелаў і падраздзелаў з указаннем нумарацыі старонак арабскімі лічбамі. Напрыклад:

         Змест**

            Уводзіны

 1. Назва главы

1.1.Назва раздзела

1.2. Назва раздзела

1.2.1. Назва падраздзела

1.2.2. Назва падраздзела

 1. Назва главы

            Заключэнне

            Спіс выкарыстаных крыніц

            Дадаткі

* Дапускаецца абазначэнне класа як арабскімі, так і рымскімі лічбамі.

 

[*] Ва ўстановах агульнай сярэдняй адукацыі, на базе якіх ажыццяўляецца эксперыментальная дзейнасць па праекце ”Апрабацыя эксперыментальных інтэграваных вучэбных планаў і вучэбных праграм ва ўмовах абноўленага зместу дапрофільнай падрыхтоўкі і профільнага навучання“, колькасць і віды кантрольных работ па вучэбных прадметах вызначаюцца згодна з эксперыментальнымі вучэбнымі праграмамі, зацверджанымі Міністэрствам адукацыі ва ўстаноўленым парадку.

[†] Нумар на тытульным лісце не ўказваецца, але пры нумарацыі ўлічваецца.

** Размяшчаецца пасля тытульнага ліста.


О завершении 2020/2021 учебного года и проведении выпускных экзаменов в учреждениях образования, реализующих образовательные программы общего среднего образования, специального образования на уровне общего среднего образования

В соответствии со статьями 158, 165, 268, 276 Кодекса Республики Беларусь об образовании Министерство образования информирует об особенностях завершения 2020/2021 учебного года, проведения выпускных экзаменов по завершении обучения и воспитания на II и III ступенях общего среднего образования в учреждениях, реализующих образовательные программы общего среднего, специального образования на уровне общего среднего образования.

При организации и проведении выпускных экзаменов по завершении обучения и воспитания на II и III ступенях общего среднего образования необходимо обеспечить безусловное выполнение требований нормативных правовых актов в части:

соблюдения порядка допуска учащихся к выпускным экзаменам и освобождения учащихся от выпускных экзаменов;

своевременного утверждения расписания выпускных экзаменов, а также качественного состава экзаменационных комиссий для приема выпускных экзаменов;

соблюдения порядка проведения выпускных экзаменов в иные сроки;

качественной проверки письменных экзаменационных работ учащихся и объективного выставления экзаменационных и итоговых отметок;

соблюдение рекомендаций по предупреждению распространения инфекции COVID-19 в учреждениях образования.

За решение вопросов, связанных с окончанием учебного года, организацией и проведением выпускных экзаменов в учреждениях образования, реализующих образовательные программы общего среднего образования, специального образования на уровне общего среднего образования, персональную ответственность несут руководители учреждений образования.

 1. О нормативном правовом обеспечении

Основными нормативными правовыми актами, регулирующими вопросы завершения учебного года, проведения итоговой аттестации в учреждениях, реализующих образовательные программы общего среднего, специального образования на уровне общего среднего образования, являются:

Кодекс Республики Беларусь об образовании (далее – Кодекс);

Положение об учреждении общего среднего образования, утвержденное постановлением Министерства образования Республики Беларусь от 20.12.2011 № 283 (с изменениями и дополнениями);

Правила проведения аттестации учащихся при освоении содержания образовательных программ общего среднего образования, утвержденные постановлением Министерства образования Республики Беларусь от 20.06.2011 № 38 (с изменениями и дополнениями) (далее – Правила проведения аттестации);

Правила проведения аттестации учащихся при освоении содержания образовательной программы специального образования на уровне общего среднего образования для лиц с интеллектуальной недостаточностью, утвержденные постановлением Министерства образования Республики Беларусь от 19.07.2011 № 93 (далее – Правила проведения аттестации для лиц с интеллектуальной недостаточностью);

постановление Министерства образования Республики Беларусь от 18.06.2020 № 135 «О перечне учебных предметов, по которым проводятся выпускные экзамены, формах проведения выпускных экзаменов в 2020/2021 учебном году»;

постановление Министерства образования Республики Беларусь от 27.07.2011 № 194 «О документах об образовании, приложениях к ним, золотой, серебряной медалях и документах об обучении» (с изменениями и дополнениями);

Нормы оценки результатов учебной деятельности учащихся общеобразовательных учреждений по учебным предметам, утвержденные приказом Министерства образования Республики Беларусь
от 29.05.2009 № 674 (в редакции приказов Министерства образования
от 18.06.2010 420, от 29.09.2010 № 635).

 1. О завершении учебного года

В соответствии с пунктом 2 статьи 158 Кодекса 2020/2021 учебный год завершается 31 мая 2021 г.

Торжественные мероприятия «Последний звонок» для учащихся IX (Х классов, в которых обучались дети с особенностями психофизического развития с пятилетним сроком обучения на I ступени общего среднего образования), XI (XII) классов учреждений образования, реализующих образовательную программу базового образования, образовательную программу среднего образования, образовательную программу специального образования на уровне общего среднего образования, проводятся 29 мая 2021 г.

III. О допуске учащихся к выпускным экзаменам

Допуск учащихся к выпускным экзаменам осуществляется в строгом соответствии с пунктами 49, 51, 52 Правил проведения аттестации.

 1. IV. О некоторых особенностях освобождения учащихся от выпускных экзаменов

Полный перечень оснований для освобождения учащихся от выпускных экзаменов (по всем учебным предметам, по которым проводятся выпускные экзамены, или по отдельным учебным предметам) указан в пунктах 56 и 57 Правил проведения аттестации, пунктах 21, 22 Правил проведения аттестации для лиц с интеллектуальной недостаточностью.

 1. V. О проведении выпускных экзаменов

Выпускные экзамены по завершении обучения и воспитания на II и III ступенях общего среднего образования проводятся в период с 1 по 9 июня 2021 г. (по языкам национальных меньшинств в IX классе – 25 мая 2021 г., в XI классе – 26 мая 2021 г.).

Выпускные экзамены по учебным предметам, которые проводятся в письменной форме, начинаются в 9 часов.

Перечень учебных предметов, по которым проводятся выпускные экзамены по завершении обучения и воспитания на II и III ступенях общего среднего образования, и формы проведения выпускных экзаменов определены постановлением Министерства образования Республики Беларусь от 18.06.2020 № 135 «О перечне учебных предметов, по которым проводятся выпускные экзамены, формах проведения выпускных экзаменов в 2020/2021 учебном году» (edu.v.by).

В соответствии с пунктом 63 Правил проведения аттестации тексты и задания для проведения выпускных экзаменов в письменной форме, кроме учебных предметов «Польский язык», «Литовский язык», по завершении обучения и воспитания на II и III ступенях общего среднего образования объявляются через средства массовой информации. В 2021 году, как и в предыдущие годы, тексты и задания будут объявляться по телевидению и радио, размещаться на портале Министерства образования (edu.gov.by / Общее среднее образование / Окончание 2020/2021 учебного года).

Тексты для проведения выпускных экзаменов по учебным предметам «Польский язык», «Литовский язык» будут доведены до главного управления образования Гродненского облисполкома в опечатанных конвертах до 15 мая 2021 г.

По завершении обучения и воспитания на II ступени общего среднего образования в специальных общеобразовательных школах (специальных общеобразовательных школах-интернатах), специальных классах, классах интегрированного обучения и воспитания учреждений общего среднего образования для учащихся с нарушением слуха проводятся следующие обязательные выпускные экзамены:

«Белорусский язык» (изложение) или «Русский язык» (изложение);

«Математика» (контрольная работа);

для учащихся с тяжелыми нарушениями речи проводятся следующие обязательные выпускные экзамены:

«Белорусский язык» (диктант или изложение) или «Русский язык» (диктант или изложение);

«Математика» (контрольная работа).

По завершении обучения и воспитания на III ступени общего среднего образования в специальных общеобразовательных школах (специальных общеобразовательных школах-интернатах), специальных классах, классах интегрированного обучения и воспитания учреждений общего среднего образования для учащихся с нарушением слуха, тяжелыми нарушениями речи проводятся следующие обязательные выпускные экзамены:

«Белорусский язык» (изложение) или «Русский язык» (изложение);

«Математика» (контрольная работа);

«История Беларуси» (в устной форме).

При проведении выпускных экзаменов в устной форме для учащихся с нарушением слуха второго отделения специальной общеобразовательной школы (специальной общеобразовательной школы-интерната) по их желанию разрешается использовать ответы в письменном виде.

Расписание выпускных экзаменов составляется учреждением образования в соответствии с требованиями, изложенными в пункте 65 Правил проведения аттестации, пункте 28 Правил проведения аттестации для лиц с интеллектуальной недостаточностью.

Даты проведения выпускных экзаменов в письменной форме по завершении обучения и воспитания на II ступени общего среднего образования:

в учреждениях образования, реализующих образовательную программу базового образования, специальных общеобразовательных школах (специальных общеобразовательных школах-интернатах), специальных классах, классах интегрированного обучения и воспитания учреждений общего среднего образования для учащихся с нарушениями функций опорно-двигательного аппарата, нарушениями зрения, нарушениями психического развития (трудностями в обучении):

Дата прове-дения

Учебный предмет

Форма проведения

Используемые сборники экзаменационных материалов

2 июня, 4 июня, 8   июня

Белорусский язык

Диктант

Зборнік матэрыялаў для выпускнога экзамену па вучэбным прадмеце «Беларуская мова» за перыяд навучання і выхавання на II ступені агульнай сярэдняй адукацыі. Тэксты дыктантаў.

Выдавецтва «Нацыянальны інстытут адукацыі», 2017, 2018, 2019, 2020, 2021 гады выдання

Русский язык

Диктант

Сборник материалов для выпускного экзамена по учебному предмету «Русский язык» за период обучения и воспитания на II ступени общего среднего образования. Тексты диктантов.

Издательство «Национальный институт образования», 2017, 2018, 2019, 2020, 2021 годы издания

Математика (базовый и повышенный уровень)

Контрольная работа

Зборнік заданняў для выпускнога экзамену па вучэбным прадмеце «Матэматыка» за перыяд навучання і выхавання на II ступені агульнай сярэдняй адукацыі.

Выдавецтва «Нацыянальны інстытут адукацыі», 2020 год выдання

Сборник заданий для выпускного экзамена по учебному предмету «Математика» за период обучения и воспитания на II ступени общего среднего образования.

Издательство «Национальный институт образования», 2020, 2021 годы издания

в специальных общеобразовательных школах (специальных общеобразовательных школах-интернатах), специальных классах, классах интегрированного обучения и воспитания учреждений общего среднего образования для учащихся с нарушением слуха:

Дата прове-дения

Учебный предмет

Форма проведения

Используемые сборники экзаменационных материалов

2 июня, 4  июня

Белорусский язык

Изложение

Зборнік матэрыялаў для выпускнога экзамену па вучэбным прадмеце «Беларуская мова» за перыяд навучання і выхавання на II ступені агульнай сярэдняй адукацыі для дзяцей з парушэннем слыху, для дзяцей з цяжкімі парушэннямі маўлення ўстаноў адукацыі з беларускай мовай навучання. Тэксты дыктантаў. Тэксты для пераказаў.

Выдавецтва «Нацыянальны інстытут адукацыі», 2017 год выдання

Русский язык

Изложение

Сборник материалов для выпускного экзамена по учебному предмету «Русский язык» за период обучения и воспитания на II cтупени общего среднего образования для детей с нарушением слуха, для детей с тяжелыми нарушениями речи учреждений образования с русским языком обучения. Тексты диктантов. Тексты для изложений.

Издательство «Национальный институт образования», 2017 год издания

Математика

Контрольная работа

Зборнік заданняў для выпускнога экзамену па вучэбным прадмеце «Матэматыка» за перыяд навучання і выхавання на II ступені агульнай сярэдняй адукацыі.

Выдавецтва «Нацыянальны інстытут адукацыі», 2020 год выдання

Сборник заданий для выпускного экзамена по учебному предмету «Математика» за период обучения и воспитания на II ступени общего среднего образования.

Издательство «Национальный институт образования», 2020, 2021 годы издания

в специальных общеобразовательных школах (специальных общеобразовательных школах-интернатах), специальных классах, классах интегрированного обучения и воспитания учреждений общего среднего образования для учащихся с тяжелыми нарушениями речи:

Дата прове-дения

Учебный предмет

Форма проведения

Используемые сборники экзаменационных материалов

2 июня, 8  июня

 

Белорусский язык

Диктант или изложение

Зборнік матэрыялаў для выпускнога экзамену па вучэбным прадмеце «Беларуская мова» за перыяд навучання і выхавання на II ступені агульнай сярэдняй адукацыі для дзяцей з парушэннем слыху, для дзяцей з цяжкімі парушэннямі маўлення ўстаноў адукацыі з беларускай мовай навучання. Тэксты дыктантаў. Тэксты для пераказаў.

Выдавецтва «Нацыянальны інстытут адукацыі», 2017 год выдання

Русский язык

Диктант или изложение

Сборник материалов для выпускного экзамена по учебному предмету «Русский язык» за период обучения и воспитания на II cтупени общего среднего образования для детей с нарушением слуха, для детей с тяжелыми нарушениями речи учреждений образования с русским языком обучения. Тексты диктантов. Тексты для изложений.

Издательство «Национальный институт образования», 2017 год издания

Математика

Контрольная работа

Зборнік заданняў для выпускнога экзамену па вучэбным прадмеце «Матэматыка» за перыяд навучання і выхавання на II ступені агульнай сярэдняй адукацыі.

Выдавецтва «Нацыянальны інстытут адукацыі», 2020 год выдання

Сборник заданий для выпускного экзамена по учебному предмету «Математика» за период обучения и воспитания на II ступени общего среднего образования.

Издательство «Национальный институт образования», 2020, 2021 годы издания

Даты проведения выпускных экзаменов в письменной форме по завершении обучения и воспитания на III ступени общего среднего образования:

в учреждениях образования, реализующих образовательную программу среднего образования, специальных общеобразовательных школах (специальных общеобразовательных школах-интернатах), специальных классах, классах интегрированного обучения и воспитания учреждений общего среднего образования для учащихся с нарушениями функций опорно-двигательного аппарата, нарушениями зрения, нарушениями психического развития (трудностями в обучении):

Дата прове-дения

Учебный предмет

Форма проведения

Используемые сборники экзаменационных материалов

1 июня, 3 июня, 7   июня

Белорусский язык

Изложение (базовый и повышенный уровень)

Зборнік матэрыялаў для выпускнога экзамену па вучэбным прадмеце «Беларуская мова» за перыяд навучання і выхавання на III ступені агульнай сярэдняй адукацыі. Тэксты для пераказаў.

Выдавецтва «Нацыянальны інстытут адукацыі», 2017 год выдання

Русский язык

Изложение (базовый и повышенный уровень)

Сборник материалов для выпускного экзамена по учебному предмету «Русский язык» за период обучения и воспитания на III ступени общего среднего образования. Тексты для  изложений.

Издательство «Национальный институт образования», 2017, 2019, 2020, 2021 годы издания

Математика

Контрольная работа (базовый и повышенный уровень)

Зборнік заданняў для выпускнога экзамену па вучэбным прадмеце «Матэматыка» за перыяд навучання і выхавання на III ступені агульнай сярэдняй адукацыі.

Выдавецтва «Нацыянальны інстытут адукацыі», 2020 год выдання

Сборник заданий для выпускного экзамена по учебному предмету «Математика» за период обучения и воспитания на III ступени общего среднего образования.

Издательство «Национальный институт образования», 2018, 2019, 2020, 2021 годы издания

в специальных общеобразовательных школах (специальных общеобразовательных школах-интернатах), специальных классах, классах интегрированного обучения и воспитания учреждений общего среднего образования для учащихся с нарушением слуха, тяжелыми нарушениями речи:

Дата прове-дения

Учебный предмет

Форма проведения

Используемые сборники экзаменационных материалов

1 июня, 3   июня

 

Белорусский язык

Изложение  

 

 

Зборнік матэрыялаў для выпускнога экзамену па вучэбным прадмеце «Беларуская мова» за перыяд навучання і выхавання на IІI ступені агульнай сярэдняй адукацыі для дзяцей з парушэннем слыху, для дзяцей з цяжкімі парушэннямі маўлення ўстаноў адукацыі з беларускай мовай навучання. Тэксты для пераказаў.

Выдавецтва «Нацыянальны інстытут адукацыі», 2017 год выдання

Русский язык

Изложение

 

 

Сборник материалов для выпускного экзамена по учебному предмету «Русский язык» за период обучения и воспитания на IІI cтупени общего среднего образования для детей с нарушением слуха, для детей с тяжелыми нарушениями речи учреждений образования с русским языком обучения. Тексты для изложений.

Издательство «Национальный институт образования», 2017 год издания

Математика

Контрольная работа

Зборнік заданняў для выпускнога экзамену па вучэбным прадмеце «Матэматыка» за перыяд навучання і выхавання на III ступені агульнай сярэдняй адукацыі.

Выдавецтва «Нацыянальны інстытут адукацыі», 2020 год выдання

Сборник заданий для выпускного экзамена по учебному предмету «Математика» за период обучения и воспитания на III ступени общего среднего образования.

Издательство «Национальный институт образования», 2018, 2019, 2020, 2021 годы издания

Обращаем внимание на следующее:

 1. Учащиеся ХІ (ХІІ) классов, изучавшие учебный предмет «Математика» на базовом уровне, и учащиеся ХІ классов, изучавшие учебный предмет «Математика» на повышенном уровне, выполняют экзаменационную работу по математике по разным заданиям.
 2. Учащиеся ХІ (ХІІ) классов, изучавшие учебный предмет «Белорусский язык» («Русский язык») на базовом уровне, и учащиеся ХІ классов, изучавшие учебный предмет «Белорусский язык» («Русский язык») на повышенном уровне, пишут изложение по разным текстам.
 3. Выпускной экзамен по учебному предмету «История Беларуси» по завершении обучения и воспитания на IIIступени общего среднего образования, в том числе для детей с нарушением слуха, тяжелыми нарушениями речи, нарушениями психического развития (трудностями в обучении), проводится по билетам, утвержденным Министерством образования Республики Беларусь:

Білеты па вучэбным прадмеце «Гісторыя Беларусі» для правядзення абавязковага выпускнога экзамену па завяршэнні навучання і выхавання на III ступені агульнай сярэдняй адукацыі вучняў пры засваенні зместу адукацыйнай праграмы сярэдняй адукацыі, у тым ліку для правядзення экзаменаў у парадку экстэрнату (выдавецтва «Нацыянальны інстытут адукацыі», 2020, 2021 гады выдання);

Билеты по учебному предмету «История Беларуси» для проведения обязательного выпускного экзамена по завершении обучения и воспитания на III ступени общего среднего образования учащихся при освоении содержания образовательной программы среднего образования, в том числе для проведения экзаменов в порядке экстерната (издательство «Национальный институт образования», 2020, 2021 годы издания).

 1. Выпускной экзамен по иностранному (английскому, немецкому, французскому, испанскому, китайскому) языку за период обучения и воспитания на IIIступени общего среднего образования в учреждениях образования, реализующих образовательную программу среднего образования, проводится по билетам, утвержденным Министерством образования Республики Беларусь:

Билеты для проведения выпускного экзамена по учебному предмету «Английский язык» по завершении обучения и воспитания на III ступени общего среднего образования (издательство «Национальный институт образования», учреждение образования «Минский государственный лингвистический университет», 2018, 2019, 2020, 2021 годы издания);

Билеты для проведения выпускного экзамена по учебному предмету «Немецкий язык» по завершении обучения и воспитания на III ступени общего среднего образования (издательство «Национальный институт образования», учреждение образования «Минский государственный лингвистический университет», 2018, 2019, 2020, 2021 годы издания);

Билеты для проведения выпускного экзамена по учебному предмету «Французский язык» по завершении обучения и воспитания на III ступени общего среднего образования (издательство «Национальный институт образования», учреждение образования «Минский государственный лингвистический университет», 2018, 2019, 2020, 2021 годы издания);

Билеты для проведения выпускного экзамена по учебному предмету «Испанский язык» по завершении обучения и воспитания на III ступени общего среднего образования (издательство «Национальный институт образования», учреждение образования «Минский государственный лингвистический университет», 2018, 2019, 2020, 2021 годы издания);

Билеты для проведения выпускного экзамена по учебному предмету «Китайский язык» по завершении обучения и воспитания на III ступени общего среднего образования (издательство «Национальный институт образования», учреждение образования «Минский государственный лингвистический университет», 2018, 2019, 2020, 2021 годы издания).

Выпускной экзамен включает собеседование по содержанию прочитанного текста, собеседование по содержанию прослушанного текста и беседу по ситуации.

Задания для беседы по ситуации общения, обозначенной в третьем вопросе билета, разрабатываются педагогическими работниками учреждения образования, реализующего образовательную программу среднего образования, и утверждаются его руководителем не позднее чем за две недели до начала выпускного экзамена. При подготовке вопросов учитывается уровень изучения (базовый или повышенный) учебного предмета «Иностранный язык» на III ступени общего среднего образования.

 1. В учреждениях общего среднего образования при проведении выпускных экзаменов в письменной форме (за исключением выпускного экзамена по математике) в классах интегрированного обучения и воспитания создаются две экзаменационные комиссии и выделяются два отдельных помещения для проведения выпускного экзамена.
 2. Выбор формы проведения выпускного экзамена по учебным предметам «Русский язык» или «Белорусский язык» (диктант или изложение) для учащихся с тяжелыми нарушениями речи на IIступени общего среднего образования зависит от вида речевых нарушений. Диктант пишут учащиеся с алалией (сенсорной, моторной, сенсомоторной), афазией.
 3. Учащиеся специальных общеобразовательных школ (специальных общеобразовательных школ-интернатов), специальных классов, классов интегрированного обучения и воспитания учреждений общего среднего образования для детей с нарушениями зрения,
  нарушениями функций опорно-двигательного аппарата, нарушениями психического развития сдают выпускные экзамены по завершении обучения и воспитания на
  II и IIIступенях общего среднего образования, а также учащиеся с нарушением слуха, образовательный процесс для которых организован в учреждениях образования по учебному плану первого отделения специальной общеобразовательной школы (специальной общеобразовательной школы-интерната) для детей с нарушением слуха, сдают выпускные экзамены в порядке, определенном Министерством образования Республики Беларусь для учреждений, реализующих образовательные программы общего среднего образования.
 4. Квалификационный экзамен по завершении освоения образовательной программы профессиональной подготовки рабочих (служащих) в рамках учебного предмета «Трудовое обучение»

Для учащихся XI (XII) классов учреждений общего среднего и специального образования, освоивших в полном объеме содержание образовательной программы профессиональной подготовки рабочих (служащих) (далее – образовательная программа профессиональной подготовки), организуется квалификационный экзамен.

Отметка по квалификационному экзамену не влияет на отметку, выставленную в аттестат об общем среднем образовании по учебному предмету «Трудовое обучение». Годовая отметка по учебному предмету «Трудовое обучение» выставляется как среднее арифметическое отметок, полученных по итогам четвертей. В аттестат об общем среднем образовании выставляется годовая отметка по трудовому обучению, полученная в XI  (XII) классе.

К квалификационному экзамену допускаются учащиеся, выполнившие в полном объеме требования учебно-программной документации и имеющие итоговую отметку по учебному предмету «Трудовое обучение» не ниже 3 (трех) баллов.

Учащиеся XI (XII) классов учреждений общего среднего и специального образования не допускаются к сдаче квалификационного экзамена по учебному предмету «Трудовое обучение» в случае, если:

имеют итоговую отметку по учебному предмету «Трудовое обучение» ниже 3 (трех) баллов;

не освоили в полном объеме содержание образовательной программы профессиональной подготовки по причине изменения осваиваемой профессии и невозможности ликвидации академической разницы;

имеют пропуски занятий, превышающие 30 и более процентов учебных часов за весь период обучения по учебному предмету «Трудовое обучение».

Для учащихся XI (XII) классов учреждений общего среднего и специального образования, осваивающих профессии, по которым образовательный процесс может быть организован без присвоения разряда, если объем учебного времени недостаточен для присвоения разряда, квалификационный экзамен не проводится (не планируется). Во всех перечисленных случаях учащимся выдается справка об обучении.

Учащимся, успешно сдавшим квалификационный экзамен, выдается свидетельство установленного образца о присвоении квалификационного разряда (класса, категории) по профессии.

При реализации образовательной программы профессиональной подготовки в рамках учебного предмета «Трудовое обучение» проведение итоговой аттестации осуществляется согласно главе 5 Правил проведения аттестации слушателей, стажеров при присвоении содержания образовательных программ дополнительного образования взрослых, утвержденных постановлением Министерства образования Республики Беларусь от 24.12.2013 № 135. Организация квалификационного экзамена, выдача справки об обучении или свидетельства установленного образца осуществляется учреждением образования (учреждением общего среднего образования, учреждением специального образования, учреждением профессионально-технического, среднего специального, высшего образования, учреждением дополнительного образования взрослых, учреждением дополнительного образования детей и молодежи), на базе которого реализуется образовательная программа профессиональной подготовки для учащихся III ступени общего среднего образования в рамках учебного предмета «Трудовое обучение».

Методические рекомендации по организации и проведению квалификационного экзамена по результатам освоения учащимися
X-XI (XII) классов учреждений общего среднего и специального образования образовательной программы профессиональной подготовки рабочих (служащих) в рамках учебного предмета «Трудовое обучение» размещены на портале Министерства образования (edu.v.by).

 1. Выпускной экзамен по учебному предмету «Трудовое обучение» в Xклассе первого отделения вспомогательной школы (вспомогательной школы-интерната), классах интегрированного обучения и воспитания учреждений общего среднего образования для учащихся с интеллектуальной недостаточностью проводится в период с 1 по 9 июня.

Выпускной экзамен по учебному предмету «Трудовое обучение» состоит из теоретической и практической частей.

На практическую часть выпускного экзамена отводится от 1,5 до 2,5 часов. Во время выполнения практического задания может быть предусмотрен перерыв. При выполнении практического задания учащиеся могут пользоваться учебно-наглядными пособиями, технологической документацией.

По окончании практической части выпускного экзамена проводится теоретическая часть. Между практической и теоретической частями выпускного экзамена устанавливается перерыв продолжительностью 20 минут. На подготовку к устному ответу отводится не более 30 минут. В ходе подготовки обучающимся разрешается пользоваться технологической документацией.

 1. VI. О проведении итоговой аттестации в другой срок

В соответствии с пунктом 91 Правил проведения аттестации письменные выпускные экзамены при проведении итоговой аттестации в другой срок проводятся:

по завершении обучения и воспитания на II ступени общего среднего образования:

23 августа 2021 г. – по белорусскому языку;

25 августа 2021 г. – по русскому языку;

27 августа 2021 г.– по математике;

по завершении обучения и воспитания на III ступени общего среднего образования:

24 августа 2021 г.– по математике;

26 августа 2021 г.– по белорусскому или русскому языку.

VII. О заполнении документов об образовании, документов об обучении

Для выдачи документов об образовании выпускникам, справки об обучении лицам, которые не освоили содержание соответствующей образовательной программы общего среднего образования, используются бланки свидетельств об общем базовом образовании (свидетельств об общем базовом образовании с отличием), бланки свидетельств о специальном образовании, бланки аттестатов об общем среднем образовании (аттестатов об общем среднем образовании особого образца), бланк справки об обучении, образцы которых утверждены постановлением Министерства образования Республики Беларусь от 27.07.2011 № 194 (с изменениями и дополнениями).

В документах об общем среднем образовании в графу «средний балл» вносится средний балл аттестата, который определяется по десятибалльной шкале (с точностью до десятых долей единицы). Средний балл аттестата об общем среднем образовании считается следующим образом: суммируются все отметки по учебным предметам, выставленные в баллах, и полученная сумма баллов делится на количество учебных предметов, по которым выставлены отметки в баллах. В справку об обучении вносятся наименования учебных предметов и результаты аттестации за соответствующий период обучения.

Обращаем особое внимание на то, что в соответствии с пунктом 1 приказа Министра образования Республики Беларусь от 28.12.2015 № 1000 «О возложении персональной ответственности» персональная ответственность за правильность подсчета среднего балла документа об общем среднем образовании возложена на руководителей учреждений общего среднего образования.

VIII. О проведении выпускных вечеров

Выпускные вечера для учащихся XI (ХІІ) классов рекомендуется провести 10 июня 2021 г.

В 2021 году централизованное тестирование (далее – ЦТ) начнется 16 июня. Необходимо с 11 по 15 июня 2021 г. организовать в учреждениях общего среднего образования проведение консультаций для выпускников XI классов по подготовке к ЦТ.

Дополнительно информируем, что в 2021/2022 учебном году организация образовательного процесса будет осуществляться по четвертям в следующие сроки:

первая четверть – с 1 сентября 2021 г.  по 30 октября 2021 г.;

вторая – с 8 ноября 2021 г.  по 24 декабря 2021 г.;

третья – с 10 января 2022 г.  по 26 марта 2022 г.;

четвертая – с 4 апреля 2022 г.  по 31 мая 2022 г.

На протяжении учебного года устанавливаются каникулы:

осенние – 8 дней с 31 октября 2021 г.  по 7 ноября 2021 г. включительно;

зимние – 16 дней с 25 декабря 2021 г.  по 9 января 2022 г.  включительно;

весенние – 8 дней с 27 марта 2022 г.  по 3 апреля 2022 г.  включительно;

летние – 92 дня с 1 июня 2022 г.  по 31 августа 2022 г., для учащихся, завершивших обучение на II ступени общего среднего образования, – 82  дня с 11 июня 2022 г. по 31 августа 2022 г. включительно.

Для учащихся I-II классов (ІІІ классов – для учащихся с особенностями психофизического развития с пятилетним сроком обучения на I ступени общего среднего образования) в ІІІ четверти проводятся дополнительные зимние каникулы с 14 февраля 2022 г. по 20 февраля 2022 г. продолжительностью 7 дней.

 

Заместитель Министра                                                  А.В.Кадлубай


О документах об образовании, приложениях к ним, золотой, серебряной медалях и документах об обучении

ПОСТАНОВЛЕНИЕ МИНИСТЕРСТВА ОБРАЗОВАНИЯ РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ

27 июля 2011 г. № 194

О документах об образовании, приложениях к ним, золотой, серебряной медалях и документах об обучении

Изменения и дополнения:

Постановление Министерства образования Республики Беларусь от 1 августа 2012 г. № 92 (зарегистрировано в Национальном реестре - № 8/26429 от 27.09.2012 г.) <W21226429>;

Постановление Министерства образования Республики Беларусь от 8 июня 2017 г. № 58 (зарегистрировано в Национальном реестре - № 8/32183 от 29.06.2017 г.) <W21732183>

 

На основании абзацев пятого и шестого подпункта 1.1 пункта 1 постановления Совета Министров Республики Беларусь от 19 июля 2011 г. № 969 «О делегировании полномочий Правительства Республики Беларусь на принятие (издание) нормативных правовых актов в соответствии с Кодексом Республики Беларусь об образовании» Министерство образования Республики Беларусь ПОСТАНОВЛЯЕТ:

 1. Установить:

1.1. образец свидетельства об общем базовом образовании согласно приложению 1;

1.2. образец свидетельства об общем базовом образовании с отличием согласно приложению 2;

1.3. образец аттестата об общем среднем образовании согласно приложению 3;

1.4. образец аттестата об общем среднем образовании особого образца с награждением золотой медалью согласно приложению 4;

1.5. образец аттестата об общем среднем образовании особого образца с награждением серебряной медалью согласно приложению 5;

1.6. образец диплома о профессионально-техническом образовании согласно приложению 6;

1.7. образец диплома о профессионально-техническом образовании (для иностранных граждан на английском языке) согласно приложению 7;

1.8. образец диплома о профессионально-техническом образовании (для иностранных граждан на французском языке) согласно приложению 8;

1.9. образец диплома о профессионально-техническом образовании (для иностранных граждан на испанском языке) согласно приложению 9;

1.10. образец диплома о профессионально-техническом образовании с отличием согласно приложению 10;

1.11. образец диплома о профессионально-техническом образовании с отличием (для иностранных граждан на английском языке) согласно приложению 11;

1.12. образец диплома о профессионально-техническом образовании с отличием (для иностранных граждан на французском языке) согласно приложению 12;

1.13. образец диплома о профессионально-техническом образовании с отличием (для иностранных граждан на испанском языке) согласно приложению 13;

1.14. образец диплома о среднем специальном образовании согласно приложению 14;

1.15. образец диплома о среднем специальном образовании (для иностранных граждан на английском языке) согласно приложению 15;

1.16. образец диплома о среднем специальном образовании (для иностранных граждан на французском языке) согласно приложению 16;

1.17. образец диплома о среднем специальном образовании (для иностранных граждан на испанском языке) согласно приложению 17;

1.18. образец диплома о среднем специальном образовании с отличием согласно приложению 18;

1.19. образец диплома о среднем специальном образовании с отличием (для иностранных граждан на английском языке) согласно приложению 19;

1.20. образец диплома о среднем специальном образовании с отличием (для иностранных граждан на французском языке) согласно приложению 20;

1.21. образец диплома о среднем специальном образовании с отличием (для иностранных граждан на испанском языке) согласно приложению 21;

1.22. образец диплома о высшем образовании согласно приложению 22;

1.23. образец диплома о высшем образовании (для иностранных граждан на английском языке) согласно приложению 23;

1.24. образец диплома о высшем образовании (для иностранных граждан на французском языке) согласно приложению 24;

1.25. образец диплома о высшем образовании (для иностранных граждан на испанском языке) согласно приложению 25;

1.26. образец диплома о высшем образовании с отличием согласно приложению 26;

1.27. образец диплома о высшем образовании с отличием (для иностранных граждан на английском языке) согласно приложению 27;

1.28. образец диплома о высшем образовании с отличием (для иностранных граждан на французском языке) согласно приложению 28;

1.29. образец диплома о высшем образовании с отличием (для иностранных граждан на испанском языке) согласно приложению 29;

1.30. образец диплома магистра согласно приложению 30;

1.31. образец диплома магистра (для иностранных граждан на английском языке) согласно приложению 31;

1.32. образец диплома магистра (для иностранных граждан на французском языке) согласно приложению 32;

1.33. образец диплома магистра (для иностранных граждан на испанском языке) согласно приложению 33;

1.34. образец диплома исследователя согласно приложению 34;

1.35. образец диплома исследователя (для иностранных граждан на английском языке) согласно приложению 35;

1.36. образец диплома исследователя (для иностранных граждан на французском языке) согласно приложению 36;

1.37. образец диплома исследователя (для иностранных граждан на испанском языке) согласно приложению 37;

1.38. образец диплома о переподготовке на уровне среднего специального образования согласно приложению 38;

1.39. образец диплома о переподготовке на уровне среднего специального образования (для иностранных граждан на английском языке) согласно приложению 39;

1.40. образец диплома о переподготовке на уровне высшего образования согласно приложению 40;

1.41. образец диплома о переподготовке на уровне высшего образования (для иностранных граждан на английском языке) согласно приложению 41;

1.42. образец свидетельства о повышении квалификации (на белорусском языке) согласно приложению 42;

1.43. образец свидетельства о повышении квалификации (на русском языке) согласно приложению 43;

1.44. образец свидетельства о повышении квалификации (для иностранных граждан на английском языке) согласно приложению 44;

1.45. образец свидетельства о специальном образовании согласно приложению 45;

1.46. образец свидетельства о стажировке руководящих работников и специалистов (на русском языке) согласно приложению 46;

1.47. образец свидетельства о стажировке руководящих работников и специалистов (на белорусском языке) согласно приложению 47;

1.48. образец свидетельства о стажировке руководящих работников и специалистов (для иностранных граждан на английском языке) согласно приложению 48;

1.49. образец удостоверения о специальной подготовке согласно приложению 49;

1.50. образец свидетельства о присвоении квалификационного разряда (класса, категории) по профессии согласно приложению 50;

1.51. образец свидетельства об окончании факультета довузовской подготовки, подготовительного отделения, подготовительных курсов согласно приложению 51;

1.52. образец свидетельства о дополнительном образовании детей и молодежи согласно приложению 52;

1.53. образец свидетельства о дополнительном образовании детей и молодежи (для иностранных граждан на английском языке) согласно приложению 53;

1.54. образец справки об обучении согласно приложению 54.

 1. Утвердить прилагаемую Инструкцию о порядке заполнения документов об образовании, приложений к ним, документов об обучении, учета и выдачи документов об образовании, приложений к ним, золотой, серебряной медалей, документов об обучении.
 2. Разрешить учреждениям образования расходовать при выдаче документов об образовании и документов об обучении имеющиеся в наличии бланки документов об образовании, приложений к ним, документов об обучении до их полного использования.
 3. Настоящее постановление вступает в силу после его официального опубликования.

 

Министр

С.А.Маскевич

 

СОГЛАСОВАНО

Министр финансов
Республики Беларусь

А.М.Харковец

26.07.2011

СОГЛАСОВАНО

Министр труда
и социальной защиты
Республики Беларусь

М.А.Щеткина

22.07.2011

 

 

 

 

Приложение 1

к постановлению
Министерства образования
Республики Беларусь
27.07.2011 № 194
(в редакции постановления
Министерства образования
Республики Беларусь
08.06.2017 № 58)

 

Образец свидетельства об общем базовом образовании

ПАСВЕДЧАННЕ

 

аб агульнай базавай адукацыi

працоўнае навучанне ___________________

 

чарчэнне ______________________________

Сапраўднае пасведчанне атрыма_________

фiзiчная культура i здароўе ______________

______________________________________

______________________________________

20__ года нараджэння, як__ закончы_____

______________________________________

у 20__ годзе

 

______________________________________

Акрамя таго, паспяхова засвоi____________

______________________________________

______________________________________

______________________________________

______________________________________

______________________________________

______________________________________

______________________________________

 

з наступнымi адзнакамi:

 

беларуская мова _______________________

 

беларуская лiтаратура __________________

 

руская мова ___________________________

М.П.

руская лiтаратура ______________________

 

замежная мова (_____) __________________

Кiраўнiк установы адукацыi _____________

матэматыка ___________________________

Класны кiраўнiк _______________________

iнфарматыка __________________________

 

гiсторыя Беларусi ______________________

 

сусветная гiсторыя _____________________

 

грамадазнаўства _______________________

Выдадзена __ __________ 20__ г.

геаграфiя _____________________________

 

бiялогiя ______________________________

Рэгiстрацыйны № _________

фiзiка ________________________________

 

хiмiя _________________________________

С № 0000000

 

СВИДЕТЕЛЬСТВО

 

об общем базовом образовании

трудовое обучение _____________________

 

черчение ______________________________

Настоящее свидетельство получил________

физическая культура и здоровье _________

______________________________________

______________________________________

20__ года рождения, окончивш________ в

______________________________________

20__ году

 

______________________________________

Кроме того, успешно усвоил_____________

______________________________________

______________________________________

______________________________________

______________________________________

______________________________________

______________________________________

______________________________________

 

со следующими отметками:

 

белорусский язык ______________________

 

белорусская литература ________________

М.П.

русский язык __________________________

 

русская литература ____________________

Руководитель учреждения

иностранный язык (_____) ______________

образования ___________________________

математика ___________________________

Классный руководитель _________________

информатика __________________________

 

история Беларуси_______________________

 

всемирная история _____________________

 

обществоведение ______________________

Выдано __ __________ 20__ г.

география ____________________________

 

биология _____________________________

Регистрационный № _________

физика _______________________________

 

химия ________________________________

С № 0000000

 

 

Приложение 2

к постановлению
Министерства образования
Республики Беларусь
27.07.2011 № 194
(в редакции постановления
Министерства образования
Республики Беларусь
08.06.2017 № 58)

 

Образец свидетельства об общем базовом образовании с отличием

ПАСВЕДЧАННЕ

 

аб агульнай базавай адукацыi

працоўнае навучанне ___________________

з адзнакай

чарчэнне ______________________________

 

фiзiчная культура i здароўе _______________

Сапраўднае пасведчанне атрыма__________

______________________________________

______________________________________

______________________________________

20__ года нараджэння, як__ закончы______

______________________________________

у 20__ годзе

______________________________________

______________________________________

Акрамя таго, паспяхова засвоi____________

______________________________________

______________________________________

______________________________________

______________________________________

______________________________________

______________________________________

______________________________________

 

з наступнымi адзнакамi:

 

беларуская мова _______________________

 

беларуская лiтаратура __________________

 

руская мова ___________________________

М.П.

руская лiтаратура ______________________

 

замежная мова (_____) __________________

Кiраўнiк установы адукацыi _____________

матэматыка ___________________________

Класны кiраўнiк _______________________

iнфарматыка __________________________

 

гiсторыя Беларусi ______________________

 

сусветная гiсторыя _____________________

 

грамадазнаўства _______________________

Выдадзена __ __________ 20__ г.

геаграфiя _____________________________

 

бiялогiя ______________________________

Рэгiстрацыйны № _________

фiзiка ________________________________

 

хiмiя _________________________________

С № 0000000

 

СВИДЕТЕЛЬСТВО

 

об общем базовом образовании

трудовое обучение _____________________

с отличием

черчение ______________________________

 

физическая культура и здоровье __________

Настоящее свидетельство получил________

 

______________________________________

______________________________________

20__ года рождения, окончивш________ в

______________________________________

20__ году

______________________________________

______________________________________

Кроме того, успешно усвоил_____________

______________________________________

______________________________________

______________________________________

______________________________________

______________________________________

______________________________________

______________________________________

 

со следующими отметками:

 

белорусский язык ______________________

 

белорусская литература _________________

М.П.

русский язык __________________________

 

русская литература ____________________

Руководитель учреждения

иностранный язык (_____) ______________

образования ___________________________

математика ___________________________

Классный руководитель _________________

информатика __________________________

 

история Беларуси ______________________

 

всемирная история _____________________

 

обществоведение ______________________

Выдано __ __________ 20__ г.

география ____________________________

 

биология _____________________________

Регистрационный № _________

физика _______________________________

 

химия ________________________________

С № 0000000

 

 

Приложение 3

к постановлению
Министерства образования
Республики Беларусь
27.07.2011 № 194
(в редакции постановления
Министерства образования
Республики Беларусь
08.06.2017 № 58)

 

Образец аттестата об общем среднем образовании

АТЭСТАТ

 

аб агульнай сярэдняй адукацыi

хiмiя _________________________________

 

фiзiчная культура i здароўе ______________

Сапраўдны атэстат атрыма_______________

дапрызыўная i медыцынская

______________________________________

падрыхтоўка ___________________________

20__ года нараджэння, як__ закончы______

______________________________________

у 20__ годзе

______________________________________

______________________________________

Акрамя таго, вывучы___ на павышаным

______________________________________

узроўні _______________________________

______________________________________

 

з наступнымi адзнакамi:

паспяхова засвоi________________________

беларуская мова _______________________

______________________________________

беларуская лiтаратура __________________

______________________________________

руская мова ___________________________

______________________________________

руская лiтаратура ______________________

Сярэднi бал атэстата ____________________

замежная мова (_____) __________________

 

матэматыка ____________________________

М.П.

iнфарматыка ___________________________

 

гiсторыя Беларусi ______________________

Кiраўнiк установы адукацыi _____________

сусветная гiсторыя _____________________

Класны кiраўнiк _______________________

грамадазнаўства _______________________

 

геаграфiя _____________________________

Выдадзены __ __________ 20__ г.

бiялогiя ______________________________

Рэгiстрацыйны № _________

фiзiка ________________________________

 

астраномія ___________________________

С № 0000000

 

АТТЕСТАТ

 

об общем среднем образовании

химия ________________________________

 

физическая культура и здоровье __________

Настоящий аттестат получил_____________

допризывная и медицинская

______________________________________

подготовка ____________________________

20__ года рождения, окончивш________ в

______________________________________

20__ году

______________________________________

______________________________________

Кроме того, изучил___ на повышенном

______________________________________

уровне ________________________________

______________________________________

______________________________________

со следующими отметками:

успешно усвоил________________________

белорусский язык ______________________

______________________________________

белорусская литература ________________

______________________________________

русский язык __________________________

______________________________________

русская литература ____________________

 

иностранный язык (_____) ______________

Средний балл аттестата _________________

математика ___________________________

М.П.

информатика __________________________

Руководитель учреждения

история Беларуси _______________________

образования ___________________________

всемирная история _____________________

Классный руководитель _________________

обществоведение _______________________

 

география _____________________________

Выдан __ __________ 20__ г.

биология ______________________________

Регистрационный № _________

физика ________________________________

 

астрономия ____________________________

С № 0000000

 

 

Приложение 4

к постановлению
Министерства образования
Республики Беларусь
27.07.2011 № 194
(в редакции постановления
Министерства образования
Республики Беларусь
08.06.2017 № 58)

 

Образец аттестата об общем среднем образовании особого образца
с награждением золотой медалью

АТЭСТАТ

 

аб агульнай сярэдняй адукацыi

хiмiя _________________________________

 

фiзiчная культура i здароўе ______________

Сапраўдны атэстат атрыма_______________

дапрызыўная i медыцынская

______________________________________

падрыхтоўка __________________________

20__ года нараджэння, як__ закончы_____

______________________________________

у 20__ годзе

______________________________________

______________________________________

Акрамя таго, вывучы___ на павышаным

______________________________________

узроўні _______________________________

______________________________________

 

з наступнымi адзнакамi:

паспяхова засвоi_______________________

беларуская мова _______________________

______________________________________

беларуская лiтаратура __________________

______________________________________

руская мова ___________________________

______________________________________

руская лiтаратура _____________________

Сярэднi бал атэстата ____________________

замежная мова (_____) _________________

Узнагароджан___ залатым медалём.

матэматыка ___________________________

 

iнфарматыка __________________________

М.П.

гiсторыя Беларусi ______________________

Кiраўнiк установы адукацыi _____________

сусветная гiсторыя _____________________

Класны кiраўнiк _______________________

грамадазнаўства _______________________

 

геаграфiя _____________________________

Выдадзены __ __________ 20__ г.

бiялогiя ______________________________

Рэгiстрацыйны № _________

фiзiка ________________________________

 

астраномія ____________________________

С № 0000000

 

АТТЕСТАТ

 

об общем среднем образовании

химия ________________________________

 

физическая культура и здоровье _________

Настоящий аттестат получил_____________

допризывная и медицинская

______________________________________

подготовка ____________________________

20__ года рождения, окончивш________ в

______________________________________

20__ году

______________________________________

______________________________________

Кроме того, изучил___ на повышенном

______________________________________

уровне ________________________________

______________________________________

______________________________________

со следующими отметками:

успешно усвоил________________________

белорусский язык ______________________

______________________________________

белорусская литература _________________

______________________________________

русский язык __________________________

______________________________________

русская литература _____________________

Средний балл аттестата _____________

иностранный язык (_____) _______________

Награжден___ золотой медалью.

математика ____________________________

М.П.

информатика ___________________________

Руководитель учреждения

история Беларуси _______________________

образования ___________________________

всемирная история _____________________

Классный руководитель _________________

обществоведение _______________________

 

география _____________________________

Выдан __ __________ 20__ г.

биология ______________________________

Регистрационный № _________

физика ________________________________

 

астрономия ____________________________

С № 0000000

 

 

Приложение 5

к постановлению
Министерства образования
Республики Беларусь
27.07.2011 № 194
(в редакции постановления
Министерства образования
Республики Беларусь
08.06.2017 № 58)

 

Образец аттестата об общем среднем образовании особого образца с награждением серебряной медалью

АТЭСТАТ

 

аб агульнай сярэдняй адукацыi

хiмiя _________________________________

 

фiзiчная культура i здароўе ____________

Сапраўдны атэстат атрыма_______________

дапрызыўная i медыцынская

______________________________________

падрыхтоўка ___________________________

20__ года нараджэння, як__ закончы_____

______________________________________

у 20__ годзе

______________________________________

______________________________________

Акрамя таго, вывучы___ на павышаным

______________________________________

узроўні _______________________________

______________________________________

 

з наступнымi адзнакамi:

паспяхова засвоi_______________________

беларуская мова ________________________

______________________________________

беларуская лiтаратура ___________________

______________________________________

руская мова ___________________________

______________________________________

руская лiтаратура ______________________

Сярэднi бал атэстата ____________________

замежная мова (_____) __________________

Узнагароджан___ сярэбраным медалём.

матэматыка ___________________________

 

iнфарматыка __________________________

М.П.

гiсторыя Беларусi ______________________

Кiраўнiк установы адукацыi _____________

сусветная гiсторыя _____________________

Класны кiраўнiк _______________________

грамадазнаўства ________________________

 

геаграфiя _____________________________

Выдадзены __ __________ 20__ г.

бiялогiя ______________________________

Рэгiстрацыйны № _________

фiзiка ________________________________

 

астраномія ____________________________

С № 0000000

 

АТТЕСТАТ

 

об общем среднем образовании

химия ________________________________

 

физическая культура и здоровье _________

Настоящий аттестат получил_____________

допризывная и медицинская

______________________________________

подготовка ____________________________

20__ года рождения, окончивш________ в

______________________________________

20__ году

______________________________________

______________________________________

Кроме того, изучил___ на повышенном

______________________________________

уровне ________________________________

______________________________________

______________________________________

со следующими отметками:

успешно усвоил________________________

белорусский язык ______________________

______________________________________

белорусская литература ________________

______________________________________

русский язык __________________________

______________________________________

русская литература ____________________

Средний балл аттестата _____________

иностранный язык (_____) ______________

Награжден___ серебряной медалью.

математика ___________________________

М.П.

информатика __________________________

Руководитель учреждения

история Беларуси ______________________

образования ___________________________

всемирная история _____________________

Классный руководитель _________________

обществоведение _______________________

 

география _____________________________

Выдан __ __________ 20__ г.

биология ______________________________

Регистрационный № _________

физика ________________________________

 

астрономия ____________________________

С № 0000000

 

 

Приложение 6

к постановлению
Министерства образования
Республики Беларусь

27.07.2011 № 194

 

Образец диплома о профессионально-техническом образовании

ДЫПЛОМ Д № 0000000
аб прафесіянальна-тэхнічнай адукацыі


Гэты дыплом выдадзены ________________________
______________________________________________
у тым, што ён (яна) __ _________ 20__ г. паступі__
у ____________________________________________
_____________________________________________
_____________________________________________
_____________________________________________
і __ _______ 20__ г. скончы__ поўны курс _________
_____________________________________________
_____________________________________________
агульнай сярэдняй адукацыі па спецыяльнасці _____
_____________________________________________
_____________________________________________
_____________________________________________
_____________________________________________
Рашэннем дзяржаўнай кваліфікацыйнай камісіі ад
__ __________ 20__ г. __________________________
прысвоена кваліфікацыя ________________________
_____________________________________________
_____________________________________________

М.П.
Старшыня дзяржаўнай
кваліфікацыйнай камісіі ________________________
Кiраўнiк установы адукацыi ____________________
Намеснік кiраўнiка
ўстановы адукацыi _____________________________

Выдадзены __ ____ 20__ г. Рэгістрацыйны № _____

 

ДИПЛОМ Д № 0000000
о профессионально-техническом образовании


Настоящий диплом выдан _____________________
____________________________________________
в том, что он (она) __ _______ 20__ г. поступил__
в __________________________________________
____________________________________________
____________________________________________
____________________________________________
и __ ______ 20__ г. окончил__ полный курс ______
____________________________________________
____________________________________________
общего среднего образования по специальности __
____________________________________________
____________________________________________
____________________________________________
____________________________________________
Решением государственной квалификационной
комиссии от __ _________ 20__ г. ______________
присвоена квалификация ______________________
____________________________________________
____________________________________________

М.П.
Председатель государственной
квалификационной комиссии __________________
Руководитель учреждения образования __________
Заместитель руководителя
учреждения образования ______________________

Выдан __ ______ 20__ г. Регистрационный № ____

 

 

Приложение 7

к постановлению
Министерства образования
Республики Беларусь

27.07.2011 № 194

 

Образец диплома о профессионально-техническом образовании
(для иностранных граждан на английском языке)

ДЫПЛОМ Д № 0000000
аб прафесіянальна-тэхнічнай адукацыі


Гэты дыплом выдадзены ________________________
______________________________________________
у тым, што ён (яна) __ _________ 20__ г. паступі__
у ____________________________________________
_____________________________________________
_____________________________________________
_____________________________________________
і __ _______ 20__ г. скончы__ поўны курс ________
_____________________________________________
_____________________________________________
агульнай сярэдняй адукацыі па спецыяльнасці _____
_____________________________________________
_____________________________________________
_____________________________________________
_____________________________________________
Рашэннем дзяржаўнай кваліфікацыйнай камісіі ад
__ __________ 20__ г. __________________________
прысвоена кваліфікацыя ________________________
_____________________________________________
_____________________________________________

Меcца для фота
і пячаткі
Старшыня дзяржаўнай
кваліфікацыйнай камісіі ________________________
Кiраўнiк установы адукацыi _____________________
Намеснік кiраўнiка ўстановы адукацыi ____________
Выдадзены __ ____ 20__ г. Рэгістрацыйны № ______

 

DIPLOMA Д No. 0000000
of Vocational Technical Education


This diploma is issued to _______________________
____________________________________________
to certify that he (she) in 20__ entered
____________________________________________
____________________________________________
____________________________________________
____________________________________________
and in 20___ completed the full course ____________
____________________________________________
____________________________________________
general secondary education, having specialized in ___
____________________________________________
____________________________________________
____________________________________________
____________________________________________
By the Decision of the State Qualification Board issued
_____ ___, 20 __ _____________________________
is qualified as _________________________________
____________________________________________
____________________________________________

Seal

Chairperson of the State Qualification Board ________
____________________________________________
Head of the Educational Institution _______________
Deputy Head of the Educational Institution _________
Issued _______ ___, 20__ Registration No. ________

 

 

Приложение 8

к постановлению
Министерства образования
Республики Беларусь

27.07.2011 № 194

 

Образец диплома о профессионально-техническом образовании
(для иностранных граждан на французском языке)

ДИПЛОМ Д № 0000000
о профессионально-техническом образовании

 

Настоящий диплом выдан ______________________
_____________________________________________
в том, что он (она) __ _______ 20__ г. поступил__
в ___________________________________________
_____________________________________________
и __ ______ 20__ г. окончил__ полный курс _______
_____________________________________________
общего среднего образования по специальности ___
_____________________________________________
_____________________________________________
Решением государственной квалификационной
комиссии от __ _________ 20__ г. ________________
присвоена квалификация _______________________
_____________________________________________
_____________________________________________
Место для фото
и печати

Председатель государственной
квалификационной комиссии ____________________
Руководитель учреждения образования ___________
Заместитель руководителя
учреждения образования _______________________

Выдан __ ______ 20__ г.

Регистрационный № _____

 

Diplome Д № 0000000
d’etudes professionnelles et techniques

 

Le present diplome est delivre a __________________
____________________________________________
et certifie qu’il (elle) est entre (e) en __ 20 __________
a __________________________________________
____________________________________________
et en 20________ a termine les etudes completes ____
____________________________________________
de formation secondaire generale specialisee en _____
____________________________________________
____________________________________________
La Commission de qualification d’Etat, par sa decision
en date du __ __________ 20___, ________________
lui a attribue la qualification _____________________
____________________________________________
____________________________________________
Sceau officiel

President de la Commission
de qualification d’Etat __________________________
Directeur de l’etablissement
d’enseignement _______________________________
Vice-directeur ________________________________

Fait a ____________, le __ ____________ 20__

№ d’enregistrement ________________

 

 

Приложение 9

к постановлению
Министерства образования
Республики Беларусь

27.07.2011 № 194

 

Образец диплома о профессионально-техническом образовании
(для иностранных граждан на испанском языке)

ДИПЛОМ Д № 0000000
о профессионально-техническом образовании


Настоящий диплом выдан ______________________
_____________________________________________
в том, что он (она) __ _______ 20__ г. поступил__
в ___________________________________________
_____________________________________________
_____________________________________________
и __ ______ 20__ г. окончил__ полный курс _______
_____________________________________________
общего среднего образования по специальности ___
_____________________________________________
_____________________________________________
_____________________________________________
Решением государственной квалификационной комиссии от __ _________ 20__г. ________________
присвоена квалификация _______________________
_____________________________________________
_____________________________________________
Место для фото
и печати

Председатель государственной
квалификационной комиссии ____________________
Руководитель учреждения образования ___________
Заместитель руководителя
учреждения образования ________________________

Выдан __ ______ 20__ г. Регистрационный № _____

 

DIPLOMA Д № 0000000
DE FORMACION TECNICO-PROFESIONAL


El presente diploma se expide a __________________
____________________________________________
y certifica que el ____ de __________ de 20__
el (ella) ingreso en ____________________________
____________________________________________
____________________________________________
y el ___ de ______ de 20___ supero el curso complete
de _________________________________________
la Educacion General Secundaria en la especialidad de
____________________________________________
____________________________________________
____________________________________________
Por decision de la Comision Estatal Calificadora
el _____ de ___________ de 20___, ______________
se le concede el Titulo de Tecnico ________________
____________________________________________
____________________________________________
Lugar para sello

Presidente de la Comision Estatal Calificadora ______
Director de la institucion docente _________________
Subdirector de la institucion docente ______________

Expedido el ____ de _________ de 20__
n° de registro _____

 

 

Приложение 10

к постановлению
Министерства образования
Республики Беларусь

27.07.2011 № 194

 

Образец диплома о профессионально-техническом образовании с отличием

ДЫПЛОМ Д № 0000000
аб прафесіянальна-тэхнічнай адукацыі
з адзнакай


Гэты дыплом выдадзены ________________________
_____________________________________________
у тым, што ён (яна) __ _________ 20__ г. паступі__
у ___________________________________________
_____________________________________________
_____________________________________________
і __ _______ 20__ г. скончы__ поўны курс _________
_____________________________________________
_____________________________________________
агульнай сярэдняй адукацыі па спецыяльнасці _____
_____________________________________________
_____________________________________________
_____________________________________________
Рашэннем дзяржаўнай кваліфікацыйнай камісіі ад
__ __________ 20__ г. __________________________
прысвоена кваліфікацыя ________________________
_____________________________________________

М.П.
Старшыня дзяржаўнай
кваліфікацыйнай камісіі ________________________

Кiраўнiк установы адукацыi _____________________
Намеснік кiраўнiка
ўстановы адукацыi ____________________________

Выдадзены __ ____ 20__ г. Рэгістрацыйны № ____

 

ДИПЛОМ Д № 0000000
о профессионально-техническом образовании
с отличием


Настоящий диплом выдан ____________________
___________________________________________
в том, что он (она) __ _______ 20__ г. поступил__
в __________________________________________ ___________________________________________
___________________________________________
и __ ______ 20__ г. окончил__ полный курс _____
___________________________________________
___________________________________________
общего среднего образования по специальности __
___________________________________________
___________________________________________
___________________________________________
Решением государственной квалификационной
комиссии от __ _________ 20__г. ______________
присвоена квалификация _____________________
___________________________________________

М.П.
Председатель государственной
квалификационной комиссии _________________

Руководитель учреждения образования _________
Заместитель руководителя
учреждения образования _____________________

Выдан __ ______ 20__ г. Регистрационный № ___

 

 

Приложение 11

к постановлению
Министерства образования
Республики Беларусь

27.07.2011 № 194

 

Образец диплома о профессионально-техническом образовании
с отличием
(для иностранных граждан на английском языке)

ДЫПЛОМ Д № 0000000
аб прафесіянальна-тэхнічнай адукацыі
з адзнакай


Гэты дыплом выдадзены ________________________
_____________________________________________
у тым, што ён (яна) __ _________ 20__ г. паступі___
у ___________________________________________
_____________________________________________
_____________________________________________
і __ _______ 20__ г. скончы__ поўны курс _________
_____________________________________________
_____________________________________________
агульнай сярэдняй адукацыі па спецыяльнасці _____
_____________________________________________
_____________________________________________
_____________________________________________
Рашэннем дзяржаўнай кваліфікацыйнай камісіі ад
__ __________ 20__ г. __________________________
прысвоена кваліфікацыя ________________________
_____________________________________________
_____________________________________________
Месца для фота
і пячаткі

Старшыня дзяржаўнай
кваліфікацыйнай камісіі ________________________
Кiраўнiк установы адукацыi _____________________
Намеснік кiраўнiка
ўстановы адукацыi _____________________________

Выдадзены __ ____ 20__ г. Рэгістрацыйны № ______

 

DIPLOMA with Distinction Д No. 0000000
of Vocational Technical EducationThis diploma is issued to _______________________
____________________________________________
to certify that he (she) in 20__ entered
____________________________________________
____________________________________________
____________________________________________
and in 20___ completed the full course ____________
____________________________________________
____________________________________________
general secondary education, having specialized in ___
____________________________________________
____________________________________________
____________________________________________
By the Decision of the State Qualification Board issued _______________ __________, 20_______________
________________________________ is qualified as
____________________________________________
____________________________________________
Seal

Chairperson of the State
Qualification Board ___________________________
Head of the Educational Institution _______________
Deputy Head
of the Educational Institution ____________________

Issued _______ ___, 20__ Registration No. ________

 

 

 

Приложение 12

к постановлению
Министерства образования
Республики Беларусь

27.07.2011 № 194

 

Образец диплома о профессионально-техническом образовании
с отличием
(для иностранных граждан на французском языке)

ДИПЛОМ Д № 0000000
о профессионально-техническом образовании
с отличием


Настоящий диплом выдан ______________________
_____________________________________________
в том, что он (она) __ _______ 20__ г. поступил___
в ___________________________________________
_____________________________________________
и __ ______ 20__ г. окончил__ полный курс _______
_____________________________________________
_____________________________________________
общего среднего образования по специальности ___
_____________________________________________
_____________________________________________
Решением государственной квалификационной
комиссии от __ _________ 20__ г. ________________
присвоена квалификация _______________________
_____________________________________________
_____________________________________________
Место для фото
и печати

Председатель государственной
квалификационной комиссии ____________________
Руководитель учреждения образования ___________
Заместитель руководителя
учреждения образования ________________________

Выдан __ ____________ 20__ г.

Регистрационный № _____

 

Diplome Д № 0000000
d’etudes professionnelles et techniques
avec mention


Le present diplome est delivre a _________________
____________________________________________
et certifie qu’il (elle) est entre (e) en _____ 20_______
a __________________________________________
____________________________________________
et en 20 ________ a termine les etudes completes ____
____________________________________________
____________________________________________
de formation secondaire generale specialisee en ______
____________________________________________
____________________________________________
La Commission de qualification d’Etat, par sa decision
en date du __ __________ 20__, _________________
lui a attribue la qualification _____________________
____________________________________________
____________________________________________
Sceau officiel

President de la Сommission
de qualification d’Etat _________________________
Directeur de l’etablissement d’enseignement ________
Vice-directeur ________________________________
____________________________________________

Fait a _______________, le __ ___________ 20__

№ d’enregistrement ________________

 

 

Приложение 13

к постановлению
Министерства образования
Республики Беларусь

27.07.2011 № 194

 

Образец диплома о профессионально-техническом образовании
с отличием
(для иностранных граждан на испанском языке)

ДИПЛОМ Д № 0000000
о профессионально-техническом образовании
с отличием


Настоящий диплом выдан ____________________
___________________________________________
в том, что он (она) __ _______ 20__ г. поступил__
в __________________________________________
___________________________________________
и __ ______ 20__ г. окончил__ полный курс _____
___________________________________________
общего среднего образования по специальности __
___________________________________________
___________________________________________
___________________________________________
Решением государственной квалификационной комиссии от __ _________ 20__ г. ______________
присвоена квалификация _____________________
___________________________________________
___________________________________________
Место для фото
и печати

Председатель государственной
квалификационной комиссии ___________________
Руководитель учреждения образования _________
Заместитель руководителя
учреждения образования _______________________

Выдан __ ______ 20__ г.

Регистрационный № ___

 

DIPLOMA Д № 0000000
DE FORMACION PROFESIONAL
CUM LAUDE


El presente diploma se expide a _________________
___________________________________________
y certifica que el ____ de __________ de 20_______
el (ella) ingreso en ____________________________
___________________________________________
y el ___ de ______ de 20__ conluyo sus estudios ___
___________________________________________
la Educacion General Secundaria en la especialidad de ___________________________________________
___________________________________________
___________________________________________
Por decision de la Comision Estatal Calificadora
el _____ de __________ de 20__, ______________
se le concede el Titulo de Tecnico _______________
___________________________________________
___________________________________________
Lugar para sello

Presidente de la Comision Estatal
Calificadora _________________________________
Director de la institucion docente _________________
Subdirector
de la institucion docente _______________________

Expedido el ____ de ______________ de 20___
n° de registro _____

 

 

Приложение 14

к постановлению
Министерства образования
Республики Беларусь

27.07.2011 № 194

 

Образец диплома о среднем специальном образовании

РЭСПУБЛІКА БЕЛАРУСЬ
ДЫПЛОМ АБ СЯРЭДНЯЙ СПЕЦЫЯЛЬНАЙ АДУКАЦЫІ

 

РЕСПУБЛИКА БЕЛАРУСЬ
ДИПЛОМ О СРЕДНЕМ СПЕЦИАЛЬНОМ ОБРАЗОВАНИИ

 

 

 

А № 0000000

 

А № 0000000

 

 

 

Гэты дыплом выдадзены ________________________

 

Настоящий диплом выдан _____________________

______________________________________________

 

____________________________________________

______________________________________________

 

____________________________________________

у тым, што _____ у ________ годзе паступі__

 

в том, что _____ в ________ году поступил_____

у ___________________________________________

 

в __________________________________________

_____________________________________________

 

____________________________________________

_____________________________________________

 

____________________________________________

і ў 20__ годзе скончы___ поўны курс ______________

 

и в 20___ году окончил___ полный курс _________

______________________________________________

 

____________________________________________

______________ па спецыяльнасці ________________

 

_______________ по специальности _____________

______________________________________________

 

____________________________________________

______________________________________________

 

____________________________________________

Рашэннем дзяржаўнай кваліфікацыйнай камісіі ад
__ ____________ 20__ г. ________________________

 

Решением государственной квалификационной комиссии от __ _________ 20__ г. ______________

прысвоена кваліфікацыя ________________________

 

присвоена квалификация ______________________

______________________________________________

 

____________________________________________

Старшыня дзяржаўнай

 

Председатель государственной

кваліфікацыйнай камісіі ________________________

 

квалификационной комиссии __________________

М.П.

 

М.П.

Кіраўнік установы адукацыі _____________________

 

Руководитель учреждения образования __________

Сакратар ______________________________________

 

Секретарь ___________________________________

Горад ___________ __ _____________ 20__ г.

 

Город _________________ __ ____________ 20__ г.

Рэгістрацыйны № ________________

 

Регистрационный № ________________

 

 

Приложение 15

к постановлению
Министерства образования
Республики Беларусь

27.07.2011 № 194

 

Образец диплома о среднем специальном образовании
(для иностранных граждан на английском языке)

РЕСПУБЛИКА БЕЛАРУСЬ
ДИПЛОМ О СРЕДНЕМ СПЕЦИАЛЬНОМ ОБРАЗОВАНИИ

 

А № 0000000

Настоящий диплом выдан _______________________
______________________________________________
______________________________________________
в том, что _____ в ________ году поступил_____
в ____________________________________________
_____________________________________________
_____________________________________________
и в 20___ году окончил___ полный курс ___________
______________________________________________
______________________________________________
_______________ по специальности ______________
______________________________________________
______________________________________________
Решением государственной квалификационной
комиссии от __ _________ 20__ г. ________________
______________________________________________
присвоена квалификация ________________________
______________________________________________
Председатель государственной
квалификационной комиссии ____________________

Место для фото
и печати

Руководитель учреждения образования ___________
Секретарь ____________________________________
Город ____________ __ ____________ 20__ г.
Регистрационный № ________________

 

REPUBLIC OF BELARUS
DIPLOMA OF VOCATIONAL SECONDARY EDUCATION

 

А No. 0000000

This diploma is issued to ________________________
____________________________________________
____________________________________________
to certify that he (she) in ________________________
entered _____________________________________
____________________________________________
____________________________________________
___ and in ____ completed the full course __________
____________________________________________
____________________________________________
_______________ having specialized in ___________
____________________________________________
____________________________________________
By the Decision of the State Qualification Board issued
________ ___, 20__ _____________________
____________________________________________
is qualified as _________________________________
____________________________________________
Chairperson of the State
Qualification Board ____________________________

Seal

Head of the Educational Institution _______________
Secretary ___________________________________

City ____________ __________ ____, 20__
Registration No. ________________

 

 

Приложение 16

к постановлению
Министерства образования
Республики Беларусь

27.07.2011 № 194

 

Образец диплома о среднем специальном образовании
(для иностранных граждан на французском языке)

РЕСПУБЛИКА БЕЛАРУСЬ
ДИПЛОМ О СРЕДНЕМ СПЕЦИАЛЬНОМ ОБРАЗОВАНИИ


А № 0000000

 

Настоящий диплом выдан ______________________
_____________________________________________
_____________________________________________
в том, что _____ в _____ году поступил_____
в ___________________________________________
_____________________________________________
и в 20___ году окончил___ полный курс __________
_________________ по специальности ____________
_____________________________________________
_____________________________________________
Решением государственной квалификационной
комиссии от __ ________ 20__ г. _________________
присвоена квалификация _______________________
_____________________________________________
_____________________________________________

Председатель государственной
квалификационной комиссии ___________________

Место для фото
и печати

Руководитель учреждения образования ___________
Секретарь ____________________________________

Город ___________ __ ____________ 20__ г.
Регистрационный № ________________

 

REPUBLIQUE DE BELARUS
DIPLOME D’ETUDES SECONDAIRES
SPECIALISEES


A № 0000000

 

Le present diplome est delivre a _________________
____________________________________________
____________________________________________
et certifie qu’il (elle) est entre (e) en _______ a ______
____________________________________________
____________________________________________
et en 20________ a termine les etudes completes ____
______________ specialisees en _________________
____________________________________________
____________________________________________
La Сommission de qualification d’Etat, par sa decision
en date du __ __________ 20__ _________________
lui a attribue la qualification _____________________
____________________________________________
____________________________________________

President de la Сommission
de qualification d’Etat _________________________

Sceau officiel

Directeur de l’etablissement d’enseignement ________
Secretaire ____________________________________

Fait a ____________, le __ ____________ 20____
№ d’enregistrement ________________

 

 

Приложение 17

к постановлению
Министерства образования
Республики Беларусь

27.07.2011 № 194

 

Образец диплома о среднем специальном образовании
(для иностранных граждан на испанском языке)

РЕСПУБЛИКА БЕЛАРУСЬ
ДИПЛОМ О СРЕДНЕМ СПЕЦИАЛЬНОМ ОБРАЗОВАНИИ

 

А № 0000000

Настоящий диплом выдан _______________________
_____________________________________________
_____________________________________________
в том, что _____ в ________ году поступил_____
в ____________________________________________
______________________________________________
и в 20___ году окончил___ полный курс ___________
______________________________________________
_______________ по специальности _______________
______________________________________________
______________________________________________
Решением государственной квалификационной
комиссии от __ _________ 20__ г. _______________
присвоена квалификация ________________________
____________________________________________
______________________________________________
Председатель государственной
квалификационной комиссии ____________________

Место для фото
и печати

Руководитель учреждения образования ___________
Секретарь ____________________________________

Город ____________ __ ____________ 20__ г.

Регистрационный № ________________

 

REPUBLICA DE BELARUS
DIPLOMA DE FORMACION
PROFESIONAL

 

А № 0000000

El presente diploma se expide a __________________
____________________________________________
____________________________________________
y certifica que en el ano ____ el (ella) ingreso en ____
____________________________________________
____________________________________________
y en el ano 20___ concluyo sus estudios ___________
____________________________________________
_______________ en la especialidad de ___________
____________________________________________
____________________________________________
Por decision de la Comision Estatal Calificadora
el _____ de __________ de 20__, ________________
se le concede el Titulo de Tecnico Superior en ______
___________________________________________
____________________________________________
Presidente de la Comision Estatal
Calificadora __________________________________

Lugar para sello

Director de la institucion docente ________________
Secretario ___________________________________

En ________________________________________
a ___ de ____________ de 20__
n° de registro ________________

 

 

Приложение 18

к постановлению
Министерства образования
Республики Беларусь

27.07.2011 № 194

 

Образец диплома о среднем специальном образовании с отличием

РЭСПУБЛІКА БЕЛАРУСЬ
ДЫПЛОМ АБ СЯРЭДНЯЙ СПЕЦЫЯЛЬНАЙ АДУКАЦЫІ
З АДЗНАКАЙ

 

А № 0000000

Гэты дыплом выдадзены ________________________
______________________________________________
у тым, што ____ у ____ годзе паступі___ у _________
______________________________________________
_____________________________________________
_____________________________________________
_____________________________________________
і ў 20__ годзе скончы___ поўны курс _____________
______________________________________________
________________ па спецыяльнасці ______________
______________________________________________
______________________________________________
Рашэннем дзяржаўнай кваліфікацыйнай камісіі ад
__ __________ 20__ г. __________________________
прысвоена кваліфікацыя ________________________
______________________________________________
Старшыня дзяржаўнай
кваліфікацыйнай камісіі ________________________

М.П.

Кіраўнік установы адукацыі _____________________
Сакратар ____________________________________
Горад ____________ __ _____________ 20__ г.
Рэгістрацыйны № ________________

 

РЕСПУБЛИКА БЕЛАРУСЬ
ДИПЛОМ О СРЕДНЕМ СПЕЦИАЛЬНОМ ОБРАЗОВАНИИ
С ОТЛИЧИЕМ

 

А № 0000000

Настоящий диплом выдан _____________________
____________________________________________
в том, что ____ в ____ году поступил___ в _______
____________________________________________
____________________________________________
____________________________________________
____________________________________________
и в 20__ году окончил___ полный курс __________
____________________________________________
_______________ по специальности _____________
____________________________________________
____________________________________________
Решением государственной квалификационной
комиссии от __ __________ 20__ г. _____________
присвоена квалификация ______________________
____________________________________________
Председатель государственной
квалификационной комиссии __________________

М.П.

Руководитель учреждения образования __________
Секретарь ___________________________________
Город _____________ __ ____________ 20__ г.
Регистрационный № ________________

 

 

Приложение 19

к постановлению
Министерства образования
Республики Беларусь

27.07.2011 № 194

 

Образец диплома о среднем специальном образовании с отличием
(для иностранных граждан на английском языке)

РЕСПУБЛИКА БЕЛАРУСЬ
ДИПЛОМ О СРЕДНЕМ СПЕЦИАЛЬНОМ ОБРАЗОВАНИИ
С ОТЛИЧИЕМ

 

А № 0000000

Настоящий диплом выдан _______________________
_____________________________________________
_____________________________________________
в том, что _____ в ________ году поступил_____
в ___________________________________________
_____________________________________________
и в 20___ году окончил___ полный курс __________
_____________________________________________
_____________________________________________
_____________________________________________
_____________________________________________
_______________ по специальности ______________
_____________________________________________
_____________________________________________
Решением государственной квалификационной
комиссии от __ _________ 20__ г. _______________
присвоена квалификация _______________________
_____________________________________________
Председатель государственной
квалификационной комиссии ___________________

Место для фото
и печати

Руководитель учреждения образования __________
Секретарь ___________________________________
Город ___________ __ ____________ 20__ г.
Регистрационный № ________________

 

REPUBLIC OF BELARUS
DIPLOMA WITH DISTINCTION
OF VOCATIONAL SECONDARY
EDUCATION

 

А No. 0000000

This diploma is issued to ________________________
____________________________________________
____________________________________________
to certify that he (she) in _______________________
entered _____________________________________
____________________________________________
and in ____ completed the full course _____________
____________________________________________
____________________________________________
____________________________________________
____________________________________________
_______________ having specialized in ___________
____________________________________________
____________________________________________
By the Decision of the State Qualification Board issued ___________ __, 20___________________________
is qualified as ________________________________
____________________________________________
Chairperson of the State
Qualification Board ___________________________

Seal

Head of the Educational Institution _______________
Secretary ____________________________________
City ____________ __________ ____, 20__
Registration No. ________________

 

 

Приложение 20

к постановлению
Министерства образования
Республики Беларусь

27.07.2011 № 194

 

Образец диплома о среднем специальном образовании с отличием
(для иностранных граждан на французском языке)

РЕСПУБЛИКА БЕЛАРУСЬ
ДИПЛОМ О СРЕДНЕМ СПЕЦИАЛЬНОМ ОБРАЗОВАНИИ
С ОТЛИЧИЕМ


А № 0000000


Настоящий диплом выдан ______________________
_____________________________________________
_____________________________________________
в том, что _____ в _____ году поступил_____ в _____
_____________________________________________
_____________________________________________
и в 20__ году окончил___ полный курс ___________
_____________________________________________
________ по специальности _____________________
_____________________________________________
_____________________________________________
Решением государственной квалификационной
комиссии от __ ________ 20__ г. ________________
присвоена квалификация _______________________
_____________________________________________
_____________________________________________
Председатель государственной
квалификационной комиссии ___________________

Место для фото
и печати

Руководитель учреждения образования ___________
Секретарь ____________________________________
Город ___________ __ ____________ 20__ г.
Регистрационный № ________________

 

REPUBLIQUE DE BELARUS
DIPLOME D’ETUDES SECONDAIRES
SPECIALISEES
AVEC MENTION


A № 0000000


Le present diplome est delivre a _________________
____________________________________________
____________________________________________
et certifie qu’il (elle) est entre (e) en ___________ a __
____________________________________________
____________________________________________
et en 20__ a termine les etudes completes __________
____________________________________________
______________ specialisees en _________________
____________________________________________
____________________________________________
La Сommission de qualification d’Etat, par sa decision en date du __ __________ 20___ ________________
lui a attribue la qualification _____________________
____________________________________________
____________________________________________
President de la Commission de qualification d’Etat ___
____________________________________________

Sceau officiel

Directeur de l’etablissement d’enseignement ________
Secretaire ____________________________________
Fait a ____________, le __ ____________ 20__
№ d’enregistrement ________________

 

 

Приложение 21

к постановлению
Министерства образования
Республики Беларусь

27.07.2011 № 194

 

Образец диплома о среднем специальном образовании с отличием
(для иностранных граждан на испанском языке)

РЕСПУБЛИКА БЕЛАРУСЬ
ДИПЛОМ О СРЕДНЕМ СПЕЦИАЛЬНОМ ОБРАЗОВАНИИ
С ОТЛИЧИЕМ

 

А № 0000000

Настоящий диплом выдан _______________________
______________________________________________
в том, что ____ в ____ году поступил___ в _________
______________________________________________
_____________________________________________
______________________________________________
и в 20___ году окончил___ полный курс ___________
______________________________________________
_______________ по специальности ______________
_____________________________________________
_____________________________________________
Решением государственной квалификационной комиссии от __ __________ 20__ г. ______________
присвоена квалификация _______________________
_____________________________________________
_____________________________________________
Председатель государственной
квалификационной комиссии __________________

М.П.

Руководитель учреждения образования ____________
Секретарь ____________________________________
Город _____________ __ ____________ 20__ г.

Регистрационный № ________________

 

REPUBLICA DE BELARUS
DIPLOMA DE FORMACION PROFESIONAL
CUM LAUDE

 

А № 0000000

El presente diploma se expide a __________________
____________________________________________
y certifica que en el ano _________ el (ella) ingreso en
____________________________________________
____________________________________________
____________________________________________
y en el ano 20__ concluyo sus estudios ____________
____________________________________________
_______________ en la especialidad de ____________
____________________________________________
____________________________________________
Por decision de la Comision Estatal Calificadora
el _____ de __________ de 20__, ________________
se le concede el Titulo de Tecnico Superior en ______
____________________________________________
____________________________________________
Presidente de la Comision Estatal
Calificadora _________________________________

Lugar para sello

Director de la institucion docente _________________
Secretario ___________________________________
En _________________________________________
a ___ de ____________ de 20___
n° de registro ________________

 

 

Приложение 22

к постановлению
Министерства образования
Республики Беларусь

27.07.2011 № 194

 

Образец диплома о высшем образовании


РЭСПУБЛІКА БЕЛАРУСЬ
ДЫПЛОМ АБ ВЫШЭЙШАЙ АДУКАЦЫІ
А № 0000000


Гэты дыплом выдадзены _______________________
____________________________________________
у тым, што _______ у 20__ годзе паступі__ ва (у) __

(ён, яна)

____________________________________________
____________________________________________
і ў 20__ годзе скончы__ поўны курс _____________
____________________________________________
____________________________________________
па спецыяльнасці ____________________________
____________________________________________
____________________________________________
Рашэннем дзяржаўнай экзаменацыйнай камісіі
ад __ __________________ 20__ г. ______________
пратакол № _________________________________
прысвоена кваліфікацыя ______________________
___________________________________________

Старшыня дзяржаўнай
экзаменацыйнай камісіі _______________________
М.П.
Кіраўнік установы адукацыі ___________________
Сакратар ___________________________________
Горад ____________ __ ___________ 20__ г.
Рэгістрацыйны № _____________________


РЕСПУБЛИКА БЕЛАРУСЬ
ДИПЛОМ О ВЫСШЕМ ОБРАЗОВАНИИ
А № 0000000


Настоящий диплом выдан _____________________
____________________________________________
в том, что ________ в 20__ году поступил__ в ____

(он, она)

____________________________________________
____________________________________________
и в 20__ году окончил__ полный курс ___________
____________________________________________
____________________________________________
по специальности ____________________________
____________________________________________
____________________________________________
Решением государственной экзаменационной
комиссии от __ _______________ 20__ г. _________
протокол № _________________________________
присвоена квалификация ______________________
____________________________________________

Председатель государственной
экзаменационной комиссии ____________________
М.П.
Руководитель учреждения образования __________
Секретарь ___________________________________
Город __________ ___ ____________ 20__ г.
Регистрационный № _____________________

 

 

Приложение 23

к постановлению
Министерства образования
Республики Беларусь

27.07.2011 № 194

 

Образец диплома о высшем образовании
(для иностранных граждан на английском языке)


РЕСПУБЛИКА БЕЛАРУСЬ
ДИПЛОМ О ВЫСШЕМ ОБРАЗОВАНИИ
ДИ № 0000000


Настоящий диплом выдан _____________________
____________________________________________
____________________________________________
в том, что _________ в 20__ году поступил__ в ___

(он, она)

____________________________________________
и в 20__ году окончил__ полный курс ___________
____________________________________________
____________________________________________
по специальности ____________________________
____________________________________________
Решением государственной экзаменационной комиссии от __ _________________ 20__ г. ______
протокол № _________________________________
присвоена квалификация ______________________
____________________________________________
Настоящий диплом дает право на самостоятельное выполнение всех работ, связанных с полученными квалификацией и специальностью.

Председатель государственной
экзаменационной комиссии _____________________


REPUBLIC OF BELARUS
DIPLOMA OF HIGHER EDUCATION
ДИ No. 0000000


This diploma is issued to ________________________
____________________________________________
____________________________________________
to certify that he (she) in 20__ entered _____________
____________________________________________
____________________________________________
and in 20___ completed the full course ____________
____________________________________________
____________________________________________
having specialized in ___________________________
____________________________________________
By the Decision of the State Examination Board
issued ___________ __, 20______________________
minutes No. __________________________________
is qualified as ________________________________
____________________________________________
By this diploma he (she) is entitled to carry out any professional activities connected with the above-mentioned qualification and speciality/specialization.

Chairperson of the State
Examination Board _____________________________
Seal

Head of the Educational Institution
Dean (Head) of the Faculty

City _______ ________ ___, 20__
Registration No. _______________________________

Место
для фото
и печати

Руководитель учреждения образования

Декан (начальник) факультета


Город ___________ __ ___________ 20__ г.
Регистрационный № ____________________

 

 

Приложение 24

к постановлению
Министерства образования
Республики Беларусь

27.07.2011 № 194

 

Образец диплома о высшем образовании
(для иностранных граждан на французском языке)


РЕСПУБЛИКА БЕЛАРУСЬ
ДИПЛОМ О ВЫСШЕМ ОБРАЗОВАНИИ
ДИ № 0000000


Настоящий диплом выдан _____________________
____________________________________________
____________________________________________
в том, что _________ в 20__ году поступил__ в ___

(он, она)

____________________________________________
____________________________________________
и в 20__ году окончил__ полный курс ___________
____________________________________________
по специальности ____________________________
____________________________________________
Решением государственной экзаменационной комиссии от __ _________________ 20__ г.
протокол № _________________________________
присвоена квалификация ______________________
____________________________________________
Настоящий диплом дает право на самостоятельное выполнение всех работ, связанных с полученными квалификацией и специальностью.

Председатель государственной
экзаменационной комиссии


REPUBLIQUE DE BELARUS
DIPLOME
ДИ № 0000000


Le present diplome est delivre a __________________
____________________________________________
____________________________________________
et certifie qu’il (elle) est entre (e) en 20__ a _________
____________________________________________
____________________________________________
et en ________ a termine les etudes completes ______
____________________________________________
specialisees en ________________________________
____________________________________________
La Commission d’examen d’Etat, par sa decision en date
du ____ ______________________ 20__
proces verbal № ______________________________
lui a attribue la qualification _____________________
____________________________________________
Le present diplome donne droit a exercer des activites professionnelles relevant de la specialite et de la qualification conferees a l’interesse.

President de la Commission
d’examen d’Etat
Sceau officiel

Recteur

Doyen de la Faculte

Fait a __________, le ___ ____________ 20__

Место
для фото
и печати

Руководитель учреждения образования

Декан (начальник) факультета


Город ___________ __ ___________ 20__ г.

 

 

Приложение 25

к постановлению
Министерства образования
Республики Беларусь

27.07.2011 № 194

 

Образец диплома о высшем образовании
(для иностранных граждан на испанском языке)


РЕСПУБЛИКА БЕЛАРУСЬ
ДИПЛОМ О ВЫСШЕМ ОБРАЗОВАНИИ

ДИ № 0000000


Настоящий диплом выдан _____________________
____________________________________________
____________________________________________
в том, что _________ в 20__ году поступил__ в ___

(он, она)

____________________________________________
____________________________________________
и в 20__ году окончил__ полный курс ___________
____________________________________________
____________________________________________
по специальности ____________________________
____________________________________________
____________________________________________
Решением государственной экзаменационной комиссии от __ _________________ 20__ г.
протокол № _________________________________
присвоена квалификация ______________________
____________________________________________
Настоящий диплом дает право на самостоятельное выполнение всех работ, связанных с полученными квалификацией и специальностью.

Председатель государственной
экзаменационной комиссии


REPUBLICA DE BELARUS
DIPLOMA DE EDUCACION SUPERIOR

ДИ n° 0000000


El presente diploma se expide a ___________________
_____________________________________________
_____________________________________________
y certifica que el (ella) en el ano 20__ ingreso en _____
_____________________________________________
_____________________________________________
_____________________________________________
y en el ano 20__ concluyo sus estudios _____________
_____________________________________________
_____________________________________________
en la especialidad de ____________________________
_____________________________________________
_____________________________________________
Por decision de la Comision Estatal Examinadora
el ___ de __________ de 20__
acta n° _____________________
se le concede el Titulo de ________________________
_____________________________________________
El presente diploma da derecho a realizar cualquier tipo
de actividad conforme al titulo y especialidad obtenidos.

Presidente de la Comision
Estatal Examinadora

Lugar para sello
Director de la institucion docente
Decano (Jefe) de la Facultad
En __________, a ___ de __________ de 20__
n° de registro _____________________

Место
для фото
и печати

Руководитель учреждения образования

Декан (начальник) факультета

Город ___________ __ ___________ 20__ г.
Регистрационный № ______________________

 

 

Приложение 26

к постановлению
Министерства образования
Республики Беларусь

27.07.2011 № 194

 

Образец диплома о высшем образовании с отличием


РЭСПУБЛІКА БЕЛАРУСЬ
ДЫПЛОМ АБ ВЫШЭЙШАЙ АДУКАЦЫІ
З АДЗНАКАЙ А № 0000000


Гэты дыплом выдадзены ______________________
____________________________________________
у тым, што ______ у 20__ годзе паступі__ ва (у) ___

(ён, яна)

____________________________________________
____________________________________________
____________________________________________
____________________________________________
і ў 20__ годзе скончы__ поўны курс _____________
____________________________________________
____________________________________________
па спецыяльнасці ____________________________
____________________________________________
____________________________________________
____________________________________________
Рашэннем дзяржаўнай экзаменацыйнай камісіі
ад __ ____________________ 20__ г. ____________
пратакол № _________________________________
прысвоена кваліфікацыя ______________________
____________________________________________

Старшыня дзяржаўнай
экзаменацыйнай камісіі ______________________
М.П.
Кіраўнік установы адукацыі __________________
Сакратар __________________________________
Горад ___________ __ _____________ 20__ г.
Рэгістрацыйны № ______________________


РЕСПУБЛИКА БЕЛАРУСЬ
ДИПЛОМ О ВЫСШЕМ ОБРАЗОВАНИИ
С ОТЛИЧИЕМ А № 0000000


Настоящий диплом выдан _____________________
____________________________________________
в том, что _________ в 20__ году поступил__ в ___

(он, она)

____________________________________________
____________________________________________
____________________________________________
____________________________________________
и в 20__ году окончил__ полный курс ___________
____________________________________________
____________________________________________
по специальности ____________________________
____________________________________________
____________________________________________
____________________________________________
Решением государственной экзаменационной комиссии от __ _______________ 20__ г.
протокол № _________________________________
присвоена квалификация ______________________
____________________________________________

Председатель государственной
экзаменационной комиссии ___________________
М.П.
Руководитель учреждения образования __________
Секретарь ___________________________________
Город ___________ __ _____________ 20__ г.
Регистрационный № ___________________

 

 

Приложение 27

к постановлению
Министерства образования
Республики Беларусь

27.07.2011 № 194

 

Образец диплома о высшем образовании с отличием
(для иностранных граждан на английском языке)


РЕСПУБЛИКА БЕЛАРУСЬ
ДИПЛОМ О ВЫСШЕМ ОБРАЗОВАНИИ
С ОТЛИЧИЕМ ДИ № 0000000


Настоящий диплом выдан _____________________
____________________________________________
в том, что ________ в 20___ году поступил__ в ___

(он, она)

____________________________________________
____________________________________________
и в 20__ году окончил__ полный курс ___________
____________________________________________
____________________________________________
по специальности ____________________________
____________________________________________
____________________________________________
Решением государственной экзаменационной комиссии от __ _________________ 20__ г. _______
протокол № _________________________________
присвоена квалификация ______________________
____________________________________________
Настоящий диплом дает право на самостоятельное
выполнение всех работ, связанных с полученными
квалификацией и специальностью.
Председатель государственной
экзаменационной комиссии


REPUBLIC OF BELARUS
DIPLOMA WITH DISTINCTION OF HIGHER EDUCATION ДИ No. 0000000


This diploma is issued to _________________________
_____________________________________________
that he (she) in 20_____ entered___________________
_____________________________________________
_____________________________________________
_____________________________________________
and in 20__ completed the full course ______________
_____________________________________________
_____________________________________________
having specialized in ____________________________
_____________________________________________
_____________________________________________
By the Decision of the State Examination Board
issued __________ ____, 20__
minutes No. ___________________________________
is qualified as _________________________________
_____________________________________________
By this diploma he (she) is entitled to carry out any
professional activities connected with the above-
mentioned qualification and speciality/specialization.
Chairperson of the State
Examination Board
Seal
Head of the Educational Institution
Dean of the Faculty
City _________ __ ________________, 20__
Registration No. __________________

Место
для фото
и печати

Руководитель учреждения образования

Декан (начальник) факультета

Город ___________ __ _____________ 20__ г.
Регистрационный № ______________________

 

 

Приложение 28

к постановлению
Министерства образования
Республики Беларусь

27.07.2011 № 194

 

Образец диплома о высшем образовании с отличием
(для иностранных граждан на французском языке)


РЕСПУБЛИКА БЕЛАРУСЬ
ДИПЛОМ О ВЫСШЕМ ОБРАЗОВАНИИ
С ОТЛИЧИЕМ

ДИ № 0000000


Настоящий диплом выдан _____________________
____________________________________________
в том, что _________ в 20__ году поступил__ в ___

(он, она)

____________________________________________
и в 20__ году окончил__ полный курс ___________
____________________________________________
____________________________________________
по специальности ____________________________
____________________________________________
____________________________________________
Решением государственной экзаменационной комиссии от __ _________________ 20__ г.
протокол № _________________________________
присвоена квалификация ______________________
____________________________________________
Настоящий диплом дает право на самостоятельное выполнение всех работ, связанных с полученными квалификацией и специальностью.

Председатель государственной
экзаменационной комиссии


REPUBLIQUE DE BELARUS
DIPLOME
AVEC MENTION

ДИ № 0000000


Le present diplome est delivre a __________________
____________________________________________
et certifie qu’il (elle) est entre (e) en __ 20__ a ______
____________________________________________
____________________________________________
et en ________ a termine les etudes _______________
____________________________________________
____________________________________________
specialisees en ________________________________
____________________________________________
____________________________________________
La Commission d’examen d’Etat, par sa decision en date
du _______ ___________________ 20__
proces verbal № ________________
lui a attribue la qualification _____________________
____________________________________________
Le present diplome donne droit a exercer des activites professionnelles relevant de la specialite et de la qualification conferees a l’interesse.

President de la Commission
d’examen d’Etat

Sceau officiel

Recteur
Doyen de la Faculte
Fait a __________, le ____ ________ 20___

Место
для фото
и печати

Руководитель учреждения образования

Декан (начальник) факультета


Город ___________ __ ___________ 20__ г.

 

 

Приложение 29

к постановлению
Министерства образования
Республики Беларусь

27.07.2011 № 194

 

Образец диплома о высшем образовании с отличием
(для иностранных граждан на испанском языке)


РЕСПУБЛИКА БЕЛАРУСЬ
ДИПЛОМ О ВЫСШЕМ ОБРАЗОВАНИИ
С ОТЛИЧИЕМ

ДИ № 0000000


Настоящий диплом выдан _____________________
____________________________________________
в том, что ________ в 20___ году поступил__ в ___

(он, она)

____________________________________________
____________________________________________
и в 20__ году окончил__ полный курс ___________
____________________________________________
____________________________________________
по специальности ____________________________
____________________________________________
____________________________________________
Решением государственной экзаменационной
комиссии от __ _________________ 20__ г.
протокол № _________________________________
присвоена квалификация ______________________
____________________________________________
Настоящий диплом дает право на самостоятельное выполнение всех работ, связанных с полученными квалификацией и специальностью.

Председатель государственной
экзаменационной комиссии


REPUBLICA DE BELARUS
DIPLOMA DE  EDUCACION SUPERIOR
CUM LAUDE

ДИ n° 0000000


El presente diploma se expide a ___________________
_____________________________________________
y certifica que en el ano 20__ el (ella) ingreso en _____
_____________________________________________
_____________________________________________
_____________________________________________
y en el ano 20__ concluyo sus estudios ______________
_____________________________________________
_____________________________________________
en la especialidad de ____________________________
_____________________________________________
_____________________________________________
Por decision de la Comision Estatal Examinadora
el ___ de __________ de 20__
acta n° ______________________________________
se le concede el Titulo de ________________________
_____________________________________________
El presente diploma da derecho a realizar cualquier tipo
de actividad conforme al titulo y especialidad obtenidos.

Presidente de la Comision
Estatal de Examinadora
Lugar para sello
Director de la institucion docente

Decano (Director) de la Facultad
En __________, a ___ de __________ de 20___
n° de registro _____________

Место
для фото
и печати

Руководитель учреждения образования

Декан (начальник) факультета

Город ___________ __ _____________ 20__ г.
Регистрационный № ______________________

 

 

Приложение 30

к постановлению
Министерства образования
Республики Беларусь

27.07.2011 № 194

 

Образец диплома магистра


РЭСПУБЛІКА БЕЛАРУСЬ
ДЫПЛОМ МАГІСТРА

А № 0000000


Гэты дыплом выдадзены ______________________
____________________________________________
у тым, што _____ у 20__ годзе паступі__

(ён, яна)

ва (у) магістратуру ____________________________
____________________________________________
____________________________________________
____________________________________________
і ў 20__ годзе скончы__ магістратуру ____________
____________________________________________
____________________________________________
па спецыяльнасці ____________________________
____________________________________________
____________________________________________
Рашэннем дзяржаўнай экзаменацыйнай камісіі
ад __ ________________ 20__ г.
пратакол № _________________________________
прысвоена ступень магістра ___________________
____________________________________________

Старшыня дзяржаўнай
экзаменацыйнай камісіі ______________________
М.П.
Кіраўнік установы адукацыі __________________
Сакратар __________________________
Горад ___________ __ _____________ 20__ г.
Рэгістрацыйны № ______________________


РЕСПУБЛИКА БЕЛАРУСЬ
ДИПЛОМ МАГИСТРА

А № 0000000


Настоящий диплом выдан _____________________
____________________________________________
в том, что ________ в 20__ году поступил__

(он, она)

в магистратуру _______________________________
____________________________________________
____________________________________________
____________________________________________
и в 20__ году окончил__ магистратуру ___________
____________________________________________
____________________________________________
по специальности ____________________________
____________________________________________
____________________________________________
Решением государственной экзаменационной комиссии от __ ______________ 20__ г.
протокол № ________________________
присвоена степень магистра ___________________
____________________________________________

Председатель государственной
экзаменационной комиссии ____________________
М.П.
Руководитель учреждения образования __________
Секретарь ___________________________________
Город ___________ __ _____________ 20__ г.
Регистрационный № ___________________

 

 

Приложение 31

к постановлению
Министерства образования
Республики Беларусь

27.07.2011 № 194

 

Образец диплома магистра
(для иностранных граждан на английском языке)


РЕСПУБЛИКА БЕЛАРУСЬ
ДИПЛОМ МАГИСТРА

ДИ № 0000000


Настоящий диплом выдан _____________________
____________________________________________
в том, что _______ в 20__ году поступил__ в

(он, она)

магистратуру ________________________________
____________________________________________
и в 20__ году окончил__ магистратуру ___________
____________________________________________
____________________________________________
по специальности ____________________________
____________________________________________
____________________________________________
Решением государственной экзаменационной комиссии от __ ________________ 20__ г.
протокол № _________________________________
присвоена степень магистра ___________________
____________________________________________
Настоящий диплом дает право на самостоятельное выполнение всех работ, связанных с полученными квалификацией и специальностью.

Председатель государственной
экзаменационной комиссии


REPUBLIC OF BELARUS
MASTER’S DEGREE DIPLOMA

ДИ No. 0000000


This diploma is issued to ________________________
_____________________________________________
to certify that he (she) in 20_____ took a Master’s degree course _______________________________________
_____________________________________________
_____________________________________________
and in 20___ completed a Master’s degree course _____
_____________________________________________
_____________________________________________
having specialized in ____________________________
_____________________________________________
_____________________________________________
By the Decision of the State Examination Board
issued _________ ___, 20___
minutes No. _________________________
is qualified as Master of _________________________
_____________________________________________
By this diploma he (she) is entitled to carry out any professional activities connected with the above-mentioned qualification and speciality/specialization.

Chairperson of the State
Examination Board

Head of the Educational Institution

Dean (Head) of the Faculty
City _________ ____________ ___, 20__
Registration No. ________________

Место
для фото
и печати

Руководитель учреждения образования

Декан (начальник) факультета

Город __________ __ ______________ 20__ г.
Регистрационный № ___________________

 

 

Приложение 32

к постановлению
Министерства образования
Республики Беларусь

27.07.2011 № 194

 

Образец диплома магистра
(для иностранных граждан на французском языке)


РЕСПУБЛИКА БЕЛАРУСЬ

ДИПЛОМ МАГИСТРА

ДИ № 0000000


Настоящий диплом выдан _____________________
____________________________________________
в том, что _______ в 20__ году поступил__

(он, она)

в магистратуру _______________________________
____________________________________________
____________________________________________
____________________________________________
и в 20__ году окончил__ магистратуру ___________
____________________________________________
____________________________________________
по специальности ____________________________
____________________________________________
____________________________________________
____________________________________________
Решением государственной экзаменационной комиссии от __ ________________ 20__ г.
протокол № _________________________________
присвоена степень магистра ___________________
____________________________________________
Настоящий диплом дает право на самостоятельное выполнение всех работ, связанных с полученными квалификацией и специальностью.

Председатель государственной
экзаменационной комиссии


REPUBLIQUE DE BELARUS

DIPLOME DE MASTER

ДИ № 0000000


Le present diplome est delivre a __________________
____________________________________________
et certifie qu’il (elle) a ete admis(e) en Master en 20__
____________________________________________
____________________________________________
____________________________________________
____________________________________________
____________________________________________
et en 20______ a termine ses etudes de Master _______
____________________________________________
____________________________________________
specialisees en ________________________________
____________________________________________
____________________________________________
____________________________________________
La Commission d’examen d’Etat, par sa decision en date
du _____ __________________________ 20__
proces verbal № _______________________________
lui a attribue le grade de Master en ________________
_____________________________________________
Le present diplome donne droit d’exercer des activites professionnelles relevant de la specialite et de la qualification conferees a l’interesse.

President de la Commission
d’examen d’Etat

Sceau officiel
Recteur
Doyen de la Faculte

Fait a ____________, le __ _____________ 20__
№ d’enregistrement ________________________

Место
для фото
и печати

Руководитель учреждения образования

Декан (начальник) факультета


Город __________ __ ______________ 20__ г.
Регистрационный № ___________________

 

 

Приложение 33

к постановлению
Министерства образования
Республики Беларусь

27.07.2011 № 194

 

Образец диплома магистра
(для иностранных граждан на испанском языке)


РЕСПУБЛИКА БЕЛАРУСЬ
ДИПЛОМ МАГИСТРА

ДИ № 0000000


Настоящий диплом выдан ______________________
_____________________________________________
в том, что _______ в 20__ году поступил__ в

(он, она)

магистратуру _________________________________
_____________________________________________
_____________________________________________
и в 20__ году окончил__ магистратуру ___________
_____________________________________________
_____________________________________________
по специальности _____________________________
_____________________________________________
_____________________________________________
_____________________________________________
Решением государственной экзаменационной комиссии от __ ________________ 20__ г.
протокол № __________________________________
присвоена степень магистра ____________________
_____________________________________________
Настоящий диплом дает право на самостоятельное выполнение всех работ, связанных с полученными квалификацией и специальностью.

Председатель государственной
экзаменационной комиссии


REPUBLICA DE BELARUS
TITULO DE MASTER

ДИ n° 0000000


El presente diploma se expide a ___________________
_____________________________________________
y certifica que en el ano 20__ el (ella) empezo a cursar
estudios de Master _____________________________
_____________________________________________
_____________________________________________
_____________________________________________
y en el ano 20__ concluyo sus estudios de Master _____
_____________________________________________
_____________________________________________
en la especialidad de ____________________________
_____________________________________________
_____________________________________________
_____________________________________________
Por decision de la Comision Estatal Examinadora
el ___ de __________ de 20__,
acta n° _______________________________________
se le concede el grado de Master en ________________
_____________________________________________
El presente diploma da derecho a realizar cualquier tipo
de actividad conforme al titulo y especialidad obtenidos.

Presidente de la Comision
Estatal Examinadora

Director de la institucion docente

Decano (Jefe) de la Facultad

En __________, a ___ de __________ de 20__
n° de registro _____________

Место
для фото
и печати

Руководитель учреждения образования

Декан (начальник) факультета


Город __________ __ ______________ 20__ г.
Регистрационный № ___________________

 

 

Приложение 34

к постановлению
Министерства образования
Республики Беларусь

27.07.2011 № 194

 

Образец диплома исследователя


РЭСПУБЛІКА БЕЛАРУСЬ
ДЫПЛОМ ДАСЛЕДЧЫКА

ДД № 0000000


Гэты дыплом выдадзены _______________________
_____________________________________________
у тым, што _________ у 20__ годзе паступі__

(ён, яна)

у аспірантуру (ад’юнктуру) ____________________
____________________________________________
____________________________________________
____________________________________________
і ў 20__ годзе скончы__ _______________________
____________________________________________
____________________________________________
па спецыяльнасці(ях) _________________________
____________________________________________
____________________________________________
____________________________________________
Рашэннем дзяржаўнай атэстацыйнай камісіі
ад __ ______________ 20__ г. (пратакол № ____) ____________________________________________
прысвоена навуковая кваліфікацыя «Даследчык»
у галіне _____________________________________

Старшыня дзяржаўнай атэстацыйнай
камісіі                                                               /подпіс/
М.П.
Кіраўнік установы                                           /подпіс/
Сакратар дзяржаўнай атэстацыйнай
камісіі                                                               /подпіс/

Горад _____________ __ __________ 20__ г.
Рэгістрацыйны № _____________________


РЕСПУБЛИКА БЕЛАРУСЬ
ДИПЛОМ ИССЛЕДОВАТЕЛЯ

ДД № 0000000


Настоящий диплом выдан ______________________
_____________________________________________
в том, что ________ в 20__ году поступил__

(он, она)

в аспирантуру (адъюнктуру) ____________________
_____________________________________________
_____________________________________________
_____________________________________________
и в 20__ году окончил__ _______________________
_____________________________________________
_____________________________________________
по специальности(ям) _________________________
_____________________________________________
_____________________________________________
_____________________________________________
Решением государственной аттестационной комиссии
от __ _____________ 20__ г. (протокол № ____) _____________________________________________
присвоена научная квалификация «Исследователь»
в области ____________________________________

Председатель государственной аттестационной
комиссии                                                          /подпись/
М.П.
Руководитель учреждения                             /подпись/
Секретарь государственной
аттестационной комиссии                               /подпись/

Город ____________ __ _________ 20__ г.
Регистрационный № _____________________

 

 

Приложение 35

к постановлению
Министерства образования
Республики Беларусь

27.07.2011 № 194

 

Образец диплома исследователя
(для иностранных граждан на английском языке)


РЕСПУБЛИКА БЕЛАРУСЬ
ДИПЛОМ ИССЛЕДОВАТЕЛЯ

ДД № 0000000


Настоящий диплом выдан ______________________
_____________________________________________
в том, что ________ в 20__ году поступил____

(он, она)

в аспирантуру (адъюнктуру) ____________________
_____________________________________________
_____________________________________________
и в 20__ году окончил__ _______________________
_____________________________________________
_____________________________________________
по специальности(ям) ________________________
_____________________________________________
_____________________________________________
Решением государственной аттестационной комиссии
от __ _____________ 20__ г. (протокол № ____) ____
_____________________________________________
присвоена научная квалификация «Исследователь»
в области ____________________________________
Настоящий диплом дает право на самостоятельное
выполнение научно-исследовательских работ,
связанных с полученными научной квалификацией
и специальностью.

Председатель государственной
аттестационной комиссии                               /подпись/


REPUBLIC OF BELARUS
RESEARCHER’S DIPLOMA

ДД No. 0000000


This diploma is issued to _________________________
_____________________________________________
to certify that he (she) in 20__ took a _______________
postgraduate course (postgraduate military course) ____
_____________________________________________
_____________________________________________
_____________________________________________
and in 20__ completed the full course ______________
_____________________________________________
_____________________________________________
having specialized in ____________________________
_____________________________________________
_____________________________________________
By the Decision of the State Certification Board
issued _____ ________, 20__ (minutes No. ____) ____
_____________________________________________
has been conferred the scientific qualification «Researcher» in ________________________________
By this diploma he (she) is entitled to carry out any
scientific and research activities connected with the
above-mentioned qualification and speciality.

Chairperson of the State
Certification Board                                          /signature/

Head of the Institution                                     /signature/

Secretary of the State
Certification Board                                           /signature/

City ____________ __ _________, 20__
Registration No. _____________________

Место
для фото
и печати

Руководитель учреждения         /подпись/

Секретарь государственной
аттестационной комиссии          /подпись/


Город ____________ __ _________ 20__ г.
Регистрационный № _______________________

 

 

Приложение 36

к постановлению
Министерства образования
Республики Беларусь

27.07.2011 № 194

 

Образец диплома исследователя
(для иностранных граждан на французском языке)


РЕСПУБЛИКА БЕЛАРУСЬ

ДИПЛОМ ИССЛЕДОВАТЕЛЯ

ДД № 0000000


Настоящий диплом выдан ______________________
_____________________________________________
в том, что ________ в 20__ году поступил__

(он, она)

в аспирантуру (адъюнктуру) ____________________
_____________________________________________
и в 20__ году окончил__ _______________________
_____________________________________________
_____________________________________________
по специальности(ям) ________________________
_____________________________________________
_____________________________________________
_____________________________________________
Решением государственной аттестационной комиссии
от __ _____________ 20__ г. (протокол № ____) ____
_____________________________________________
присвоена научная квалификация «Исследователь»
в области ____________________________________
Настоящий диплом дает право на самостоятельное выполнение научно-исследовательских работ, связанных с полученными научной квалификацией и специальностью.

Председатель государственной
аттестационной комиссии                               /подпись/


REPUBLIQUE DE BELARUS

DIPLOME DE CHERCHEUR

ДД № 0000000


Le present diplome est delivre a ___________________
_____________________________________________
et certifie qu’il (elle) a ete admis(e) en formation a la recherche en 20 _______________________________
_____________________________________________
_____________________________________________
et en 20_______ a termine sa formation _____________
_____________________________________________
_____________________________________________
specialisee en _________________________________
_____________________________________________
_____________________________________________
_____________________________________________
La Commission d’attestation d’Etat, par sa decision
en date du __ ________ 20___ (proces verbal № ____)
_____________________________________________
lui a attribue la qualification de «Chercheur» en ______
_____________________________________________
Le present diplome donne droit d’exercer des activites professionnelles de recherche scientifique relevant de la specialite et de la qualification scientifique conferees a l’interesse.

President de la Commission
d’attestation d’Etat                                         /signature/

(Sceau officiel) Recteur                                  /signature/

Secretaire de la Commission
d’attestation d’Etat                                          /signature/

Fait a ___________, le __ ____________ 20__
№ d’enregistrement _______________________

Место
для фото
и печати

Руководитель учреждения      /подпись/

Секретарь государственной
аттестационной комиссии       /подпись/


Город ____________ __ _________ 20__ г.
Регистрационный № _______________________

 

 

Приложение 37

к постановлению
Министерства образования
Республики Беларусь

27.07.2011 № 194

 

Образец диплома исследователя
(для иностранных граждан на испанском языке)


РЕСПУБЛИКА БЕЛАРУСЬ
ДИПЛОМ ИССЛЕДОВАТЕЛЯ

ДД № 0000000


Настоящий диплом выдан ______________________
_____________________________________________
_____________________________________________
в том, что ________ в 20__ году поступил__

(он, она)

в аспирантуру (адъюнктуру) ____________________
_____________________________________________
_____________________________________________
_____________________________________________
и в 20__ году окончил__ _______________________
_____________________________________________
_____________________________________________
по специальности(ям) ________________________
_____________________________________________
_____________________________________________
Решением государственной аттестационной комиссии
от __ _____________ 20__ г. (протокол № ____) _____________________________________________
присвоена научная квалификация «Исследователь»
в области ____________________________________
Настоящий диплом дает право на самостоятельное
выполнение научно-исследовательских работ,
связанных с полученными научной квалификацией
и специальностью.

Председатель государственной
аттестационной комиссии                               /подпись/


REPUBLICA DE BELARUS
TITULO DE DIPLOMADO EN INVESTIGACION CIENTIFICA

ДД n° 0000000


El presente diploma se expide a___________________
_____________________________________________
_____________________________________________
y certifica que en el ano 20__ el (ella) empezo a cursar
estudios de posgrado ____________________________
_____________________________________________
_____________________________________________
_____________________________________________
_____________________________________________
y en el ano 20___ concluyo sus estudios ____________
_____________________________________________
_____________________________________________
en la especialidad(es) de _________________________
_____________________________________________
_____________________________________________
Por decision de la Comision Estatal Examinadora
el ___ de __________ de 20__
acta n° _____________________
se le concede el grado de Diplomado en Investigacion
Cientifica en __________________________________
El presente diploma da derecho a realizar cualquier tipo
de actividad conforme al titulo y especialidad obtenidos.

Presidente de la Comision Estatal
Certificadora                                                         /Firma/

Director de la institucion docente                         /Firma/

Secretario de la Comision
Estatal Certificadora                                               /Firma/

En __________, a ___ de __________ de 20__
n° de registro _____________

Место
для фото
и печати

Руководитель учреждения       /подпись/

Секретарь государственной
аттестационной комиссии        /подпись/


Город ____________ __ _________ 20__ г.
Регистрационный № _______________________

 

 

Приложение 38

к постановлению
Министерства образования
Республики Беларусь

27.07.2011 № 194

 

Образец диплома о переподготовке на уровне среднего
специального образования

ДЫПЛОМ
аб перападрыхтоўцы на ўзроўні сярэдняй спецыяльнай адукацыі
№ 0000000

 

Гэты дыплом выдадзены ________________________________________________________

______________________________________________________________________________

у тым, што _________________ __ _________ 20__ г. паступі__ і __ ____________ 20__ г.

скончы___ ____________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

па спецыяльнасці перападрыхтоўкі _______________________________________________

______________________________________________________________________________

Рашэннем дзяржаўнай экзаменацыйнай камісіі ад __ __________________________ 20__ г.

______________________________________________________________________________

прысвоена кваліфікацыя ________________________________________________________

 

Старшыня дзяржаўнай

экзаменацыйнай камісіі

 

М.П.

 

Кіраўнік установы адукацыі

Сакратар

Горад _______ __ _________ 20__ г.

 

Рэгістрацыйны № _____________

 

ДИПЛОМ
о переподготовке на уровне среднего специального образования
№ 0000000

 

Настоящий диплом выдан _______________________________________________________

______________________________________________________________________________

в том, что ______________ __ __________ 20__ г. поступил__ и __ _____________ 20__ г.

окончил__ ____________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

по специальности переподготовки _______________________________________________

______________________________________________________________________________

Решением государственной экзаменационной комиссии от __ __________________ 20__ г.

______________________________________________________________________________

присвоена квалификация _______________________________________________________

 

Председатель государственной

экзаменационной комиссии

 

М.П.

 

Руководитель учреждения образования

Секретарь

Город _______ __ __________ 20__ г.

 

Регистрационный № _________

 

 

 

 

 

Приложение 39

к постановлению
Министерства образования
Республики Беларусь

27.07.2011 № 194

 

Образец диплома о переподготовке на уровне среднего специального образования
(для иностранных граждан на английском языке)

Retraіng Course
DІPLOMA
Specialized Secondary Educatіon Level
No. 0000000

 

The dіploma іs іssued to __________________________________________________________

______________________________________________________________________________

to certіfy that on _______________ ___, 20__ he (she) started and on ________________ ____

20__ completed the retraining course in _____________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

By the Decision of the State Examіnatіon Board issued ____________ ___, 20___

______________________________________________________________________________

has been conferred the qualіfіcatіon of ______________________________________________

Seal

 

Chaіrperson of the State Examіnatіon Board

Head of the Educational Institution

Secretary

 

Cіty _______ ________ ___, 20__

 

Regіstratіon No. _____________

 

ДИПЛОМ
о переподготовке на уровне среднего специального образования
№ 0000000

 

Настоящий диплом выдан _______________________________________________________

______________________________________________________________________________

в том, что _________________ __ __________ 20__ г. поступил__ и __ __________ 20__ г.

окончил___ ___________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

по специальности переподготовки _______________________________________________

______________________________________________________________________________

Решением государственной экзаменационной комиссии от __ __________________ 20__ г.

______________________________________________________________________________

присвоена квалификация _______________________________________________________

 

Председатель государственной

экзаменационной комиссии

 

М.П.

 

Руководитель учреждения образования

Секретарь

Город ______________ __ __________ 20__ г.

 

Регистрационный № ___________

(дата, месяц)

 

 

 

 

Приложение 40

к постановлению
Министерства образования
Республики Беларусь

27.07.2011 № 194

 

Образец диплома о переподготовке на уровне высшего образования

ДЫПЛОМ
аб перападрыхтоўцы на ўзроўні
вышэйшай адукацыі
№ 0000000

 

ДИПЛОМ
о переподготовке на уровне
высшего образования
№ 0000000

 

 

 

Гэты дыплом выдадзены __________________________

 

Настоящий диплом выдан ___________________

_______________________________________________

 

__________________________________________

у тым, што ___________ __ _______________________

 

в том, что _______ __ _______________________

20__ года паступі__ і __ __________________________

 

20__ года поступил__ и __ ___________________

20__ года скончы__ ______________________________

 

20__ года окончил__ ________________________

_______________________________________________

 

__________________________________________

_______________________________________________

 

__________________________________________

па спецыяльнасці перападрыхтоўкі ________________

 

по специальности переподготовки ____________

_______________________________________________

 

__________________________________________

Рашэннем дзяржаўнай
экзаменацыйнай камісіі
ад __ ______________ 20__ г.

 

Решением государственной
экзаменационной комиссии
от __ _______________ 20__ г.

_______________________________________________

 

__________________________________________

прысвоена кваліфікацыя __________________________

 

присвоена квалификация ____________________

_______________________________________________

 

__________________________________________

 

 

 

Старшыня дзяржаўнай
экзаменацыйнай камісіі ___________________________

 

Председатель государственной
экзаменационной комиссии __________________

 

 

 

М.П.

 

М.П.

 

 

 

Кіраўнік установы адукацыі _______________________

 

Руководитель учреждения образования ________

Сакратар ________________________________________

 

Секретарь _________________________________

 

 

 

Горад _________ __ _________ 20__ г.

 

Город ________ __ _________ 20__ г.

 

 

 

Рэгістрацыйны № _______________________

 

Регистрационный № __________________

 

 

Приложение 41

к постановлению
Министерства образования
Республики Беларусь

27.07.2011 № 194

 

Образец диплома о переподготовке на уровне высшего образования
(для иностранных граждан на английском языке)

ДИПЛОМ
о переподготовке
на уровне высшего образования
№ 0000000

 

Настоящий диплом выдан ______________________
_____________________________________________
в том, что ____________________________________
__ _______________ 20__ года поступил__
и __ ______________ 20__ года окончил__
_____________________________________________
_____________________________________________
_____________________________________________
по специальности переподготовки _______________
_____________________________________________

Решением государственной
экзаменационной комиссии
от ___ _______________ 20__ г.
_____________________________________________
присвоена квалификация _______________________
_____________________________________________

Председатель государственной
экзаменационной комиссии ____________________
М.П.
Руководитель учреждения образования ___________
Секретарь ____________________________________
Город __________ __ _______ 20__ г.
Регистрационный № _________________

Retraіng Course
DІPLOMA
Hіgher Educatіon Level
No. 0000000

 

The dіploma іs іssued to __________________________
______________________________________________
to certіfy that on ________ ___, ________

he (she) entered and on ________ ___, ________
graduated from _________________________________
______________________________________________
______________________________________________
after completіng the retraіnіng course іn _____________
______________________________________________

By the Decision of the State
Examіnatіon Board
issued ____________ _____, 20__
______________________________________________
he (she) has been conferred the qualіfіcatіon of _______
_____________________________________________

Chaіrperson of the State
Examіnatіon Board _____________________________
Seal
Head of the Educational Institution ________________
Secretary _____________________
Cіty ________ __ ____________, 20__
Regіstratіon No. _______________________

 

 

Приложение 42

к постановлению
Министерства образования
Республики Беларусь

27.07.2011 № 194

 

Образец свидетельства о повышении квалификации
(на белорусском языке)


ПАСВЕДЧАННЕ
аб павышэнні кваліфікацыі
№ 0000000

_____________________________________________

 

выкана___ поўнасцю вучэбна-тэматычны план адукацыйнай праграмы павышэння кваліфікацыі кіруючых работнікаў і спецыялістаў у аб’ёме ____ вучэбных гадзін па наступных раздзелах, тэмах (вучэбных дысцыплінах):

 

 

Гэтае пасведчанне выдадзена ____________________

Назва раздзела, тэмы
(дысцыпліны)

Колькасць вучэбных гадзін

_____________________________________________

 

 

 

 

 

у тым, што ён (яна) з __ _____________ 20__ г.

 

 

па __ _________________ 20__ г. павыша____

 

 

кваліфікацыю ў _______________________________

 

 

 

 

 

_____________________________________________

 

 

 

 

 

_____________________________________________

і прайшоў(ла) выніковую атэстацыю
ў форме __________ з адзнакай __________________

па __________________________________________

Кіраўнік _____________________

 

М.П.

_____________________________________________

Сакратар _____________________

 

Горад ________________________

_____________________________________________

__ ________________ 20__ г.

 

Рэгістрацыйны № _________________

 

 

Приложение 43

к постановлению
Министерства образования
Республики Беларусь

27.07.2011 № 194

 

Образец свидетельства о повышении квалификации
(на русском языке)


СВИДЕТЕЛЬСТВО
о повышении квалификации
№ 0000000

______________________________________________

 

выполнил____ полностью учебно-тематический
план образовательной программы повышения
квалификации руководящих работников и
специалистов в объеме ____ учебных часов по следующим разделам, темам (учебным дисциплинам):

 

 

Настоящее свидетельство выдано ________________

Название раздела,
темы (дисциплины)

Количество учебных часов

_____________________________________________

 

 

 

 

 

в том, что он (она) с __ _____________ 20__ г.

 

 

по __ _________________ 20__ г. повышал____

 

 

квалификацию в ______________________________

 

 

 

 

 

_____________________________________________

 

 

_____________________________________________

и прошел(ла) итоговую аттестацию
в форме ________________ с отметкой ____________

 

Руководитель _______________________

по __________________________________________

М.П.

 

Секретарь __________________________

_____________________________________________

Город ______________________________

 

__ ________________ 20__ г.

 

Регистрационный № _________________

 

 

Приложение 44

к постановлению
Министерства образования
Республики Беларусь

27.07.2011 № 194

 

Образец свидетельства о повышении квалификации
(для иностранных граждан на английском языке)


Qualіfіcatіon Upgrading
CERTІFІCATE
No. 0000000

______________________________________________

 

completed hіs (her) course accordіng to the qualification upgrading currіculum for administrative officers and specialists іn the amount of ________ hours іn the followіng subjects:

 

 

This certіfіcate іs іssued to ________________________

Name of section, topic (subject)

Hours

Marks

 

 

 

 

to certіfy that from ____________________ ___, 20___

 

 

 

 

 

 

 

till ______________ ___ , 20___

 

 

 

 

 

 

 

he (she) attended the qualіfіcatіon upgrading

 

 

 

course іn _____________________________________

 

 

 

 

 

_____________________________________________

and receіved hіs (her) fіnal assessment іn

 

the form of ______________________

_____________________________________________

with the mark ____________________

 

Rector (chief, head) _______________

Seal

 

_____________________________________________

Secretary _______________________

 

 

 

Cіty ___________________________

 

_____________________________________________

_______________________________

 

 

(day/month/year)

 

 

 

Regіstratіon No. __________________

 

 

 

 

 

 

Приложение 45

к постановлению
Министерства образования
Республики Беларусь

27.07.2011 № 194

 

Образец свидетельства о специальном образовании

СВИДЕТЕЛЬСТВО
о специальном образовании


Настоящее свидетельство выдано ________________
_____________________________________________
19__ года рождения, окончивше__ в 20__ году
_____________________________________________
_____________________________________________
_____________________________________________
_____________________________________________

 

со следующими отметками:

белорусский язык _____________________________
литературное чтение ___________________________
русский язык _________________________________
литературное чтение ___________________________
элементы грамоты и развитие речи ______________
коммуникация _______________________________
математика __________________________________
элементы арифметики _________________________
практическая математика ______________________
элементы компьютерной грамоты _______________
история Беларуси _____________________________
биология _____________________________________
география ____________________________________
социально-бытовая ориентировка ________________
социальная адаптация __________________________

человек и мир _________________________________
трудовое обучение _____________________________
хозяйственно-бытовой труд _____________________
физическая культура и здоровье _________________
адаптивная физическая культура _________________
изобразительная деятельность ___________________
музыкально-ритмические занятия ________________

М.П.

Руководитель _________________

Заместитель руководителя _________________

Классный руководитель _________________

Выдано __ _____________ 20__ г.

Регистрационный № _____________________

С № 0000000

 

ПАСВЕДЧАННЕ
аб спецыяльнай адукацыі


Дадзенае пасведчанне выдадзена ________________
_____________________________________________
_____________________________________________
19__ года нараджэння, як__ закончы__ у 20__ годзе
_____________________________________________
_____________________________________________
_____________________________________________
_____________________________________________

 

з наступнымі адзнакамі:

беларуская мова ______________________________
літаратурнае чытанне __________________________
руская мова __________________________________
літаратурнае чытанне __________________________
элементы граматы і развіццё маўлення ___________
камунікацыя _________________________________
матэматыка __________________________________
элементы арыфметыкі _________________________
практычная матэматыка ________________________
элементы камп’ютарнай граматы ________________
гісторыя Беларусі _____________________________
біялогія _____________________________________
геаграфія ____________________________________
сацыяльна-бытавая арыенціроўка _______________
сацыяльная адаптацыя _________________________

чалавек і свет _________________________________
працоўнае навучанне __________________________
гаспадарча-бытавая праца ______________________
фізічная культура і здароўе _____________________
адаптыўная фізічная культура ___________________
выяўленчая дзейнасць _________________________
музычна-рытмічныя заняткі ____________________

М.П.

Кіраўнік _______________________________

Намеснік кіраўніка ______________________

Класны кіраўнік ________________________

Выдадзена __ _________ 20__ г.

Рэгістрацыйны № ________________________

С № 0000000

 

 

Приложение 46

к постановлению
Министерства образования
Республики Беларусь

27.07.2011 № 194

 

Образец свидетельства о стажировке руководящих работников и специалистов
(на русском языке)

 

 

 

СВИДЕТЕЛЬСТВО
о стажировке
руководящих работников и специалистов

 

 

 

 

 
СВИДЕТЕЛЬСТВО
о стажировке
руководящих работников и специалистов

 

Настоящее свидетельство выдано ________________

(фамилия,

_____________________________________________

собственное имя, отчество (если таковое имеется)

в том, что он__ с ___ 20__ по ___ 20__ прош___ стажировку в ________ форме получения образования
в ___________________________________________

(название учреждения образования, организации)

_____________________________________________
в (на) ________________________________________

(структурное подразделение, кафедра, отдел)

_____________________________________________

(фамилия, собственное имя, отчество

_____________________________________________

(если таковое имеется)

выполнил__ полностью образовательную программу
стажировки руководящих работников и специалистов в объеме _______ учебных часов и прош__


итоговую аттестацию в форме защиты отчета о результатах стажировки.

Руководитель
учреждения образования,
организации ___________ _____________________

(подпись)         (инициалы, фамилия)

М.П.Секретарь _______________________

Город ___________________________

__ ___________ 20__ г.

Регистрационный № _______________

 

 

Приложение 47

к постановлению
Министерства образования
Республики Беларусь

27.07.2011 № 194

 

Образец свидетельства о стажировке руководящих работников и специалистов
(на белорусском языке)

 

 

 

ПАСВЕДЧАННЕ
аб стажыроўцы
кіруючых работнікаў і спецыялістаў

 

 

 

 

 
ПАСВЕДЧАННЕ
аб стажыроўцы
кіруючых работнікаў і спецыялістаў


Гэтае пасведчанне выдадзена ___________________
_____________________________________________
у тым, што ён (яна) з ___ 20__ па ___ 20__ прайш__
стажыроўку па ________ форме атрымання адукацыі
у ___________________________________________

(назва ўстановы адукацыі, арганізацыі)

_____________________________________________
у (на) ________________________________________

(структурнае падраздзяленне, кафедра, аддзел)

_____________________________________________

(прозвішча, уласнае імя, імя па бацьку

_____________________________________________

(калі такое ёсць)

выкана__ поўнасцю адукацыйную праграму
стажыроўкі кіруючых работнікаў і спецыялістаў у аб’ёме _______ вучэбных гадзін і прайш__


выніковую атэстацыю ў форме абароны справаздачы аб выніках стажыроўкі.

Кіраўнік
установы адукацыі,
арганізацыі ___________ ______________________

(подпіс)           (ініцыялы, прозвішча)

М.П.Сакратар ___________________

Горад ______________________

___ _____________20__ г.

Рэгістрацыйны № ____________

 

 

Приложение 48

к постановлению
Министерства образования
Республики Беларусь

27.07.2011 № 194

 

Образец свидетельства о стажировке руководящих работников и специалистов
(для иностранных граждан на английском языке)

 

 

 

INTERNSHIP CERTIFICATE
for administrative officers and specialists

 

 

 

 

 
INTERNSHIP CERTIFICATE
for administrative officers and specialists
No.


This certificate is issued to ________________________
_____________________________________________
to certify that he (she) from __ 20__ till __ 20__ had an internship in __________________ form of training
at ___________________________________________

(name of educational institution, organization)

_____________________________________________
in (at) ________________________________________

(structural subdivision, department, unit)

_____________________________________________

(full name)

completed his (her) internship training program in the amount of _______ academic hours and had his (her) final assessment by defending the report on the internship results.

Head of the Educational
Institution, Organization _________ _______________

(signature)     (initials, last name)


Seal

Secretary ____________
City ________________
___ _________ ___, 20__
Registration No. ______

 

 

Приложение 49

к постановлению
Министерства образования
Республики Беларусь
27.07.2011 № 194
(в редакции постановления
Министерства образования
Республики Беларусь
08.06.2017 № 58)

 

Образец удостоверения о специальной подготовке

РЭСПУБЛІКА БЕЛАРУСЬ

ПАСВЕДЧАННЕ

аб спецыяльнай падрыхтоўцы

№ 0000000

 

Сапраўднае пасведчанне выдадзена ______________________________________

(прозвішча, уласнае імя,

______________________________________

імя па бацьку (пры наяўнасці)

у тым, што ён (яна) з __ ___________ 20__ г.

па __ ___________ 20__ г. засвоіў(ла)

змест адукацыйнай праграмы спецыяльнай падрыхтоўкі, неабходнай для займання асобных пасад

назва пасады __________________________

______________________________________

ва ўстанове адукацыi (арганiзацыi) ________

______________________________________

______________________________________

прайшоў(ла) выніковую атэстацыю

ў форме ______________________________

з адзнакай ____________________________

Кiраўнiк установы адукацыi
(арганiзацыi) __________________________

М.П.

Сакратар _____________________________

Горад ________________________________

___ ______________ 20__ г.

Рэгiстрацыйны № ___________

РЕСПУБЛИКА БЕЛАРУСЬ

УДОСТОВЕРЕНИЕ

о специальной подготовке

№ 0000000

 

Настоящее удостоверение выдано ______________________________________

(фамилия, собственное имя,

______________________________________

отчество (если таковое имеется)

в том, что он(а) с __ _____________ 20__ г.

по __ __________ 20__ г. освоил(а)

содержание образовательной программы специальной подготовки, необходимой для занятия отдельных должностей
наименование должности ________________

______________________________________

в учреждении образования (организации)

______________________________________

______________________________________

прошел(а) итоговую аттестацию

в форме _______________________________

с отметкой ____________________________

Руководитель учреждения образования
(организации) __________________________

М.П.

Секретарь _____________________________

Город ________________________________

___ ______________ 20__ г.

Регистрационный № ____________

 

 

Приложение 50

к постановлению
Министерства образования
Республики Беларусь
27.07.2011 № 194
(в редакции постановления
Министерства образования
Республики Беларусь
08.06.2017 № 58)

 

Образец свидетельства о присвоении квалификационного разряда (класса, категории) по профессии

ПАСВЕДЧАННЕ № 000000

аб прысваенні кваліфікацыйнага разрада

(класа, катэгорыі) па прафесіі

 

Выдадзена ____________________________

(прозвішча, уласнае імя, імя па бацьку
(пры наяўнасці)

аб тым, што ён (яна) з __ _______ 20__ г.

па __ ______ 20__ г. навучаўся(лася) па

адукацыйнай праграме __________________

(назва адпаведнай

______________________________________

адукацыйнай праграмы)

па прафесіі ____________________________

(назва прафесіі)

у (на) _________________________________

(назва ўстановы адукацыі,

______________________________________

арганізацыі)

______________________________________

Прайшоў(ла) поўны курс тэарэтычнага і

вытворчага навучання і здаў(ла)

кваліфікацыйны экзамен

з адзнакай ____________________________

(у балах па 10-бальнай шкале)

Пробная кваліфікацыйная работа _________

(у балах па 10-бальнай шкале)

Рашэннем кваліфікацыйнай камісіі

ад __ _______ 20___ г., пратакол № _______

______________________________________

(прозвішча, ініцыялы)

прысвоены ___________________________

(разрад)

па прафесіі ____________________________

(назва прафесіі)

Старшыня кваліфікацыйнай

камісіі ___________ ____________________

(подпіс)              (ініцыялы, прозвішча)

Кіраўнік установы адукацыі

(арганізацыі) ________ __________________

(подпіс)       (ініцыялы, прозвішча)

М.П.

Выдадзена __ _______ 20__ г., горад ______

Рэгістрацыйны № ______________

СВИДЕТЕЛЬСТВО № 000000

о присвоении квалификационного разряда (класса, категории) по профессии

 

Выдано _______________________________

(фамилия, собственное имя, отчество
(если таковое имеется)

в том, что он (она) с __ ________ 20__ г.

по __ _______ 20__ г. обучался(ась) по

образовательной программе ______________

(наименование cоответствующей

______________________________________

образовательной программы)

по профессии __________________________

(наименование профессии)

в (на) _________________________________

(наименование учреждения образования,

______________________________________

организации)

______________________________________

Прошел(ла) полный курс теоретического и

производственного обучения и сдал(а)

квалификационный экзамен

с отметкой ____________________________

(в баллах по 10-балльной шкале)

Пробная квалификационная работа _______

(в баллах по 10-балльной шкале)

Решением квалификационной комиссии

от __ _______ 20__ г., протокол № ________

______________________________________

(фамилия, инициалы)

присвоен ______________________________

(разряд)

по профессии __________________________

(наименование профессии)

Председатель квалификационной

комиссии _________ ___________________

(подпись)        (инициалы, фамилия)

Руководитель учреждения образования

(организации) _________ ________________

(подпись)     (инициалы, фамилия)

М.П.

Выдано __ _______ 20__ г., город _________

Регистрационный № ______________

 

 

Приложение 51

к постановлению
Министерства образования
Республики Беларусь

27.07.2011 № 194

 

Образец свидетельства об окончании факультета довузовской подготовки, подготовительного отделения, подготовительных курсов


______________________________________________

(полное наименование государственного органа)

_____________________________________________
_____________________________________________

(полное наименование учреждения образования)

 

СВИДЕТЕЛЬСТВО ОБ ОКОНЧАНИИ ФАКУЛЬТЕТА ДОВУЗОВСКОЙ ПОДГОТОВКИ, ПОДГОТОВИТЕЛЬНОГО ОТДЕЛЕНИЯ, ПОДГОТОВИТЕЛЬНЫХ КУРСОВ
№ 00000000

Выдано ______________________________________

(фамилия, собственное имя, отчество
(если таковое имеется)

_____________________________________________

(гражданство)

В том, что он (она) с __ ___________ 20__ г. по
__ ________________ 20__ г. прошел(ла) и успешно
завершил(а) обучение на ________________________

(факультет довузовской

_____________________________________________

подготовки (подготовительное отделение),

_____________________________________________

подготовительные курсы)

_____________________________________________

(профиль образования)

_____________________________________________
_____________________________________________
_____________________________________________

(сдал(а) выпускные экзамены и зачеты со следующими отметками (прошел(ла) обучение по следующим учебным предметам)

 

1 ________________                                   _________
2 ________________                                   _________
3 ________________                                   _________
4 ________________                                   _________
5 ________________                                   _________
6 ________________                                   _________
7 ________________                                    _________


Руководитель учреждения
образования ___________ ______________________

(подпись)      (инициалы, фамилия)


Декан (начальник) ФДП
(заведующий подготовительным
отделением, подготовительными
курсами) ___________ _____________________

(подпись)          (инициалы, фамилия)


Регистрационный № ________________________
Дата выдачи _______________________________
М.П.


_____________________________________________

(дакладная назва дзяржаўнага органа)

_____________________________________________
_____________________________________________

(дакладная назва ўстановы адукацыі)

 

ПАСВЕДЧАННЕ АБ ЗАКАНЧЭННІ ФАКУЛЬТЭТА ДАВУЗАЎСКАЙ ПАДРЫХТОЎКІ, ПАДРЫХТОЎЧАГА АДДЗЯЛЕННЯ, ПАДРЫХТОЎЧЫХ КУРСАЎ
№ 00000000

Выдадзена ____________________________________

(прозвішча, імя, імя па бацьку
(калі такое ёсць)

_____________________________________________

(грамадзянства)

У тым, што ён (яна) з __ __________ 20__ г. па
__ ________ 20__ г. прайшоў(ла) і паспяхова
скончыў(ла) навучанне на ______________________

(факультэт давузаўскай

_____________________________________________

падрыхтоўкі (падрыхтоўчае аддзяленне),

_____________________________________________

падрыхтоўчыя курсы)

_____________________________________________

(профіль адукацыі)

_____________________________________________
_____________________________________________
_____________________________________________

(здаў(ла) выпускныя экзамены і залікі з наступнымі адзнакамі (прайшоў(ла) навучанне па наступным вучэбным прадметам)

 

1 ________________                                   _________
2 ________________                                   _________
3 ________________                                   _________
4 ________________                                   _________
5 ________________                                   _________
6 ________________                                   _________
7 ________________                                    _________


Кіраўнік
установы адукацыі _________ ____________________

(подпіс)  (ініцыялы, прозвішча)


Дэкан (начальнік) ФДП
(загадчык падрыхтоўчага
аддзялення, падрыхтоўчых
курсаў) ___________ _______________________

(подпіс)         (ініцыялы, прозвішча)


Рэгістрацыйны № _______________________________
Дата выдачы _______________________________
М.П.

 

 

Приложение 52

к постановлению
Министерства образования
Республики Беларусь

27.07.2011 № 194

 

Образец свидетельства о
дополнительном образовании детей и молодежи

РЭСПУБЛІКА БЕЛАРУСЬ

ПАСВЕДЧАННЕ АБ
ДАДАТКОВАЙ АДУКАЦЫІ
ДЗЯЦЕЙ І МОЛАДЗІ

А № 0000000


Гэтае пасведчанне выдадзена ___________________

(прозвішча,

_____________________________________________

імя, імя па бацьку (калі такое ёсць)

_____________________________________________
у тым, што ён (яна) у 20__ годзе паступі__ у _______
_____________________________________________

(назва ўстановы)

_________________________________ і ў 20__ годзе скончыў(ла) навучанне па адукацыйнай праграме
дадатковай адукацыі дзяцей і моладзі ____________
_____________________________________________
_____________________________________________

па профілі (накірунку дзейнасці) _______________

_____________________________________________

Кіраўнік установы адукацыі,
іншай арганізацыі _____________________________
Сакратар установы адукацыі,
іншай арганізацыі _____________________________

М.П.

Дата выдачы __ __________ 20__ г.
Рэгістрацыйны № ______________________

РЕСПУБЛИКА БЕЛАРУСЬ

СВИДЕТЕЛЬСТВО О ДОПОЛНИТЕЛЬНОМ ОБРАЗОВАНИИ
ДЕТЕЙ И МОЛОДЕЖИ

А № 0000000


Настоящее свидетельство выдано _________________

(фамилия,

______________________________________________

собственное имя, отчество (если таковое имеется)

______________________________________________
в том, что он (она) в 20__ году поступил_ в ________
______________________________________________

(название учреждения)

____________________________ и в 20__ году закончил(а) обучение по образовательной программе
дополнительного образования детей и молодежи ____
______________________________________________
______________________________________________

по профилю (направлению деятельности) __________

______________________________________________

Руководитель учреждения образования,
иной организации _____________________________
Секретарь учреждения образования,
иной организации _____________________________

М.П.

Дата выдачи __ _____________ 20__ г.
Регистрационный № ___________________

 

 

Приложение 53

к постановлению
Министерства образования
Республики Беларусь

27.07.2011 № 194

 

Образец свидетельства о дополнительном образовании
детей и молодежи
(для иностранных граждан на английском языке)

РЕСПУБЛИКА БЕЛАРУСЬ

СВИДЕТЕЛЬСТВО
О ДОПОЛНИТЕЛЬНОМ ОБРАЗОВАНИИ ДЕТЕЙ И МОЛОДЕЖИ

А № 0000000


Настоящее свидетельство выдано ________________
_____________________________________________
в том, что он (она) в 20__ году поступил_ в ________
_____________________________________________

(название учреждения)

_____________________________________________

____________________________ и в 20__ году закончил(а) обучение по образовательной программе дополнительного образования детей и молодежи ___
_____________________________________________
_____________________________________________

по профилю (направлению деятельности) _________

_____________________________________________
_____________________________________________

Руководитель учреждения образования,
иной организации _____________________________
Секретарь учреждения образования,
иной организации _____________________________

М.П.
Дата выдачи __ _____________ 20__ г.
Регистрационный № ___________________

REPUBLIC OF BELARUS

CERTIFICATE
OF ADDITIONAL EDUCATION FOR CHILDREN AND YOUNG PEOPLE

А No. 0000000


This certificate is issued to _______________________
_____________________________________________
to certify that he (she) in 20__ entered ______________
_____________________________________________

(name of institution)

_____________________________________________

_________________________________ and in 20__ completed his (her) training according to the academic curriculum of additional education for children and young people _______________________________________
_____________________________________________
in the field of __________________________________
_____________________________________________
_____________________________________________

Head of the Institution of education and other organization ___________________________________
Secretary of the Institution of education,
other organization _____________________________

Seal
Date of issue __________ __, 20__
Registration No. ______________________

 

 

Приложение 54

к постановлению
Министерства образования
Республики Беларусь

27.07.2011 № 194

 

Образец справки об обучении

____________________________________________________________________

(полное официальное наименование учреждения образования, иной организации, индивидуального предпринимателя, которым в соответствии с законодательством предоставлено право осуществлять образовательную деятельность)

____________________________________________________________________

 

СПРАВКА ОБ ОБУЧЕНИИ

А № 0000000

 

Выдана __________________________________________________________________

(фамилия, собственное имя, отчество (если таковое имеется)

в том, что он (она) осваивал(а) __________________________________________________

(наименование образовательной программы)

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

с __ __________ 20__ г. по __ ___________ 20__ г.

 

Справка выдана в связи с отчислением

______________________________________________________________________________

(основания отчисления, дата и номер решения)

_____________________________________________________________________________

 

Руководитель учреждения образования,
иной организации, индивидуального
предпринимателя ____________________

 

________________________

(подпись)

 

(инициалы, фамилия)

М.П.

 

 

Город ___________ __ ___________ 20__ г.

 

 

 

 

 

 

УТВЕРЖДЕНО

Постановление
Министерства образования
Республики Беларусь

27.07.2011 № 194

ИНСТРУКЦИЯ
о порядке заполнения документов об образовании, приложений к ним, документов об обучении, учета и выдачи документов об образовании, приложений к ним, золотой, серебряной медалей, документов об обучении

Глава 1
общие положения

 1. Настоящая Инструкция определяет порядок заполнения документов об образовании, приложений к ним, документов об обучении, учета и выдачи документов об образовании, приложений к ним, золотой, серебряной медалей, документов об обучении, дубликатов документов об образовании (приложений к ним, документов об обучении).
 2. Бланки документов об образовании, документов об обучении являются бланками строгой отчетности.
 3. Документы об образовании, документы об обучении выдаются в соответствии с приказом руководителя учреждения образования об отчислении.

ГЛАВА 2
ОБЩИЕ ТРЕБОВАНИЯ К ПОРЯДКУ ЗАПОЛНЕНИЯ ДОКУМЕНТОВ ОБ ОБРАЗОВАНИИ, ДОКУМЕНТОВ ОБ ОБУЧЕНИИ

 1. Заполнение бланков документов об образовании, документов об обучении производится от руки, каллиграфическим почерком, синими или черными чернилами, без исправлений и подчисток. Заполнение бланков документов об обучении, свидетельства о повышении квалификации может осуществляться также печатным способом.
 2. Документы об образовании оформляются на белорусском и русском языках, а отдельные документы об образовании, документы об обучении, выдаваемые иностранным гражданам и лицам без гражданства, временно пребывающим или временно проживающим в Республике Беларусь, получившим образование в Республике Беларусь, оформляются на русском, белорусском, английском, французском или испанском языке по их выбору.
 3. До заполнения бланка документа об образовании и приложения к нему, документа об обучении их тексты на иностранном языке должны быть тщательно выверены и заверены переводчиком. Имя обучающегося – иностранного гражданина на русском языке указывается на основании представленного этим выпускником нотариально заверенного перевода документа, удостоверяющего личность.

ГЛАВА 3
ОПИСАНИЕ И ОСОБЕННОСТИ ПОРЯДКА ЗАПОЛНЕНИЯ СВИДЕТЕЛЬСТВ ОБ ОБЩЕМ БАЗОВОМ ОБРАЗОВАНИИ, АТТЕСТАТОВ ОБ ОБЩЕМ СРЕДНЕМ ОБРАЗОВАНИИ

 1. Свидетельство об общем базовом образовании и свидетельство об общем базовом образовании с отличием представляют собой листы размером в сложенном виде 100 х 145 мм с покрытием внешней стороны материалом зеленого цвета на виниловой основе. На верхней стороне обложки вверху полиграфическим способом в графическом варианте размещается одноцветное изображение Государственного герба Республики Беларусь диаметром 42 мм. Под изображением герба размещаются надписи:

«Міністэрства адукацыі Рэспублікі Беларусь

Министерство образования Республики Беларусь»;

«Пасведчанне аб агульнай базавай адукацыі

Свидетельство об общем базовом образовании».

Цвет изображения герба и надписи для свидетельства об общем базовом образовании – черный, для свидетельства об общем базовом образовании с отличием – золотой. На внутренней стороне документа об общем базовом образовании и вклеенном листе полиграфическим способом черным цветом размещается текст: на первой и второй страницах – на белорусском языке, на третьей и четвертой – на русском языке в соответствии с установленным образцом. В свидетельстве об общем базовом образовании серия и номер пишутся красным цветом. В свидетельстве об общем базовом образовании с отличием слова «з адзнакай», «с отличием» также пишутся красным цветом.

 1. Аттестат об общем среднем образовании, аттестат об общем среднем образовании особого образца с награждением золотой (серебряной) медалью представляет собой лист размером в сложенном виде 100 х 145 мм с покрытием внешней стороны материалом серого цвета на виниловой основе. На верхней стороне обложки вверху полиграфическим способом в графическом варианте размещается одноцветное изображение Государственного герба Республики Беларусь диаметром 42 мм. Под изображением герба размещаются надписи:

«Міністэрства адукацыі Рэспублікі Беларусь

Министерство образования Республики Беларусь»;

«Атэстат аб агульнай сярэдняй адукацыі

Аттестат об общем среднем образовании».

Цвет изображения герба и надписи для аттестата об общем среднем образовании – темно-синий, для аттестата об общем среднем образовании особого образца с награждением серебряной медалью – серебряный, для аттестата об общем среднем образовании особого образца с награждением золотой медалью – золотой. На внутренней стороне аттестата об общем среднем образовании и вклеенном листе полиграфическим способом черным цветом размещается текст: на первой и второй страницах – на белорусском языке, на третьей и четвертой – на русском языке в соответствии с установленным образцом. В аттестате об общем среднем образовании серия и номер пишутся красным цветом.

 1. Золотая (серебряная) медаль, выдаваемая вместе с аттестатом об общем среднем образовании особого образца, изготавливается из меди и имеет форму правильного круга диаметром 40 мм. На лицевой стороне медали размещено рельефное изображение Государственного герба Республики Беларусь. По окружности надпись – «Міністэрства адукацыі Рэспублікі Беларусь». На оборотной стороне медали в верхней части размещено изображение солнца с расходящимися ровными лучами, под солнцем – рельефное изображение раскрытой книги, внизу по окружности – изображение двух пальмовых ветвей. Все изображения на медали выпуклые. Края медали окаймлены бортиком. Боковая поверхность медали гладкая.

Медаль «золотая» покрывается нитридом титана ионно-плазменным напылением.

Медаль «серебряная» покрывается титаном ионно-плазменным напылением.

Золотая медаль выдается в футляре красного цвета, серебряная медаль – в футляре синего цвета. Размеры футляра соответствуют размерам медалей (золотой, серебряной).

 1. При заполнении бланков свидетельств об общем базовом образовании (далее – документы об общем базовом образовании) и аттестатов об общем среднем образовании (далее – документы об общем среднем образовании):

после слов «Настоящее свидетельство получил» пишутся фамилия, собственное имя, отчество (если таковое имеется) в соответствии со свидетельством о рождении (для иностранных граждан и лиц без гражданства, ходатайствующих о предоставлении статуса беженца, дополнительной защиты или убежища в Республике Беларусь, – в соответствии со свидетельством о регистрации ходатайства о предоставлении статуса беженца, дополнительной защиты или убежища в Республике Беларусь, для иностранных граждан и лиц без гражданства, которым предоставлен статус беженца в Республике Беларусь, – в соответствии с удостоверением беженца, для иностранных граждан и лиц без гражданства, которым предоставлена дополнительная защита в Республике Беларусь, – в соответствии со свидетельством о предоставлении дополнительной защиты в Республике Беларусь, а при отсутствии указанных документов – из соответствующих документов их законных представителей) и указывается год рождения обучающегося, завершившего обучение на II cтупени общего среднего образования, и год окончания обучения – для документа об общем базовом образовании;

после слов «Настоящий аттестат получил» пишутся фамилия, собственное имя, отчество (если таковое имеется) в соответствии с документом, удостоверяющим личность, или свидетельством о регистрации ходатайства о предоставлении статуса беженца, дополнительной защиты или убежища в Республике Беларусь либо свидетельством о предоставлении дополнительной защиты в Республике Беларусь (в случае отсутствия документа, удостоверяющего личность) и указывается год рождения обучающегося, завершившего обучение на III ступени общего среднего образования, и год окончания обучения – для документа об общем среднем образовании;

после слов «окончивш__ в 20__ году» пишется полное официальное наименование учреждения общего среднего образования или иного учреждения образования, реализующих образовательные программы общего среднего образования, специальной общеобразовательной школы (специальной общеобразовательной школы-интерната) в точном соответствии с уставом учреждения образования (далее, если не указано иное, – полное официальное наименование) или наименование структурного подразделения учреждения высшего образования, осуществляющего обучение и воспитание на III ступени общего среднего образования, и официальное наименование учреждения высшего образования. При этом допускается использование сокращенного официального его наименования;

после названия каждого учебного предмета пишется (цифрой и прописью в скобках) отметка итоговой аттестации в баллах. Если отдельные учебные предметы не изучались, напротив этой строки пишется «не изучал(а)», обучающимся, освобожденным по состоянию здоровья от уроков по учебным предметам «Физическая культура и здоровье» и «Трудовое обучение», делается запись «освобожден(а)», а занимавшимся в специальной медицинской группе по физической культуре и здоровью или по учебному предмету «Адаптивная физическая культура» – «зачтено»;

в бланки документов об общем базовом образовании, выдаваемых обучающимся в базовой школе – колледже искусств, средней школе – колледже искусств, гимназии – колледже искусств, после учебного предмета «Физическая культура и здоровье» от руки производится запись учебных предметов, содержание которых направлено на развитие способностей учащихся в области отдельных видов искусства. После названия каждого учебного предмета пишется (цифрой и прописью в скобках) отметка итоговой аттестации в баллах;

в бланки документов об общем среднем образовании, выдаваемых обучающимся в средней школе – колледже искусств, гимназии – колледже искусств, после учебного предмета «Допризывная и медицинская подготовка» от руки производится запись учебных предметов, содержание которых направлено на развитие способностей учащихся в области отдельных видов искусства. После названия каждого учебного предмета пишется (цифрой и прописью в скобках) отметка итоговой аттестации в баллах;

без выставления отметок производится запись названий усвоенных учебных программ факультативных занятий и названий учебных предметов, изученных на повышенном уровне.

В документах об общем среднем образовании в графе средний балл аттестата пишется средний балл аттестата, который определяется по десятибалльной шкале (с точностью до десятых долей единицы).

 1. Документ об общем базовом образовании, документ об общем среднем образовании подписываются руководителем учреждения образования, заместителем руководителя учреждения образования и классным руководителем.
 2. На отведенных в бланках местах документов об общем базовом образовании и общем среднем образовании указываются число, месяц и год выдачи документа об общем базовом образовании, документа об общем среднем образовании, его регистрационный номер по книге учета и выдачи документов об образовании, ставится печать учреждения общего среднего образования, специальной общеобразовательной школы (специальной общеобразовательной школы-интерната) или учреждения высшего образования.

ГЛАВА 4
ОПИСАНИЕ И ОСОБЕННОСТИ ПОРЯДКА ЗАПОЛНЕНИЯ ДИПЛОМОВ О ПРОФЕССИОНАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОМ ОБРАЗОВАНИИ И ПРИЛОЖЕНИЙ К НИМ

 1. Диплом о профессионально-техническом образовании и диплом о профессионально-техническом образовании с отличием представляют собой листы размером в сложенном виде 100 х 145 мм с покрытием внешней стороны материалом коричневого цвета на виниловой основе.

На лицевой стороне обложки диплома о профессионально-техническом образовании и диплома о профессионально-техническом образовании с отличием в центре полиграфическим способом размещаются в графическом варианте одноцветное изображение Государственного герба Республики Беларусь диаметром 42 мм, а под ним – слово «ДЫПЛОМ». Цвет Государственного герба Республики Беларусь и слова «ДЫПЛОМ» черный, на дипломе о профессионально-техническом образовании с отличием – золотой.

На внутренних сторонах диплома о профессионально-техническом образовании и диплома о профессионально-техническом образовании с отличием полиграфическим способом черным цветом размещается текст: на левой стороне на белорусском языке, на правой – на русском языке в соответствии с установленным образцом, цифры номеров дипломов выполнены краской красного цвета. В дипломе о профессионально-техническом образовании с отличием слова «з адзнакай», «с отличием» пишутся красным цветом.

 1. Диплом о профессионально-техническом образовании и диплом о профессионально-техническом образовании с отличием, выдаваемые иностранным гражданам, представляют собой листы размером в сложенном виде 200 х 145 мм с покрытием внешней стороны материалом коричневого цвета на виниловой основе.

На лицевой стороне обложки диплома о профессионально-техническом образовании и диплома о профессионально-техническом образовании с отличием в центре полиграфическим способом размещаются в графическом варианте одноцветное изображение Государственного герба Республики Беларусь диаметром 42 мм, ниже – слово «ДИПЛОМ». Цвет Государственного герба Республики Беларусь и слова «ДИПЛОМ» черный, на дипломе о профессионально-техническом образовании с отличием – золотой.

На внутренних сторонах диплома о профессионально-техническом образовании и диплома о профессионально-техническом образовании с отличием полиграфическим способом черным цветом размещается текст: на левой стороне на русском языке, на правой – на английском, французском или испанском языке в соответствии с установленными образцами, цифры номеров дипломов выполнены краской красного цвета. В дипломе о профессионально-техническом образовании с отличием слова «с отличием» пишутся красным цветом.

 1. При заполнении бланков дипломов о профессионально-техническом образовании:

после слов «Настоящий диплом выдан» пишутся фамилия, собственное имя, отчество (если таковое имеется) обучающегося в соответствии с документом, удостоверяющим личность (для иностранных граждан и лиц без гражданства, ходатайствующих о предоставлении статуса беженца, дополнительной защиты или убежища в Республике Беларусь, – в соответствии со свидетельством о регистрации ходатайства о предоставлении статуса беженца, дополнительной защиты или убежища в Республике Беларусь, для иностранных граждан и лиц без гражданства, которым предоставлен статус беженца в Республике Беларусь, – в соответствии с удостоверением беженца, для иностранных граждан и лиц без гражданства, которым предоставлена дополнительная защита в Республике Беларусь, – в соответствии со свидетельством о предоставлении дополнительной защиты в Республике Беларусь, а при отсутствии указанных документов – из соответствующих документов их законных представителей);

после слов «в том, что он (она)» указывается дата поступления в учреждение образования, реализующее образовательные программы профессионально-технического образования;

после слов «поступил__ в» пишется полное официальное наименование учреждения образования, реализующего образовательные программы профессионально-технического образования (для тех, кто обучался в двух и более таких учреждениях образования, указывается полное официальное наименование того учреждения образования, реализующего образовательные программы профессионально-технического образования, в которое обучающийся поступил в начале обучения, и дата поступления);

после слова «и» указывается дата окончания учреждения образования, реализующего образовательные программы профессионально-технического образования;

после слов «окончил__ полный курс» пишутся:

для тех, кто обучался в одном учреждении образования, реализующем образовательные программы профессионально-технического образования, в зависимости от типа учреждения образования, реализующего образовательные программы профессионально-технического образования, слова «названного учреждения образования»;

для тех, кто обучался в двух и более учреждениях образования, реализующих образовательные программы профессионально-технического образования, полное официальное наименование учреждения образования, реализующего образовательные программы профессионально-технического образования, которое обучающийся оканчивает;

после слов «по специальности» пишется наименование специальности в соответствии с учебным планом учреждения образования, реализующего образовательные программы профессионально-технического образования;

после слов «Решением государственной квалификационной комиссии от» указываются число, месяц и год решения государственной квалификационной комиссии в соответствии с протоколом заседания, а также фамилия (в дательном падеже) и инициалы обучающегося;

после слов «присвоена квалификация» пишется наименование(я) квалификации(й) с указанием квалификационного разряда (класса, категории), который(е) присвоен(ы) обучающемуся.

 1. В дипломе о профессионально-техническом образовании, выдаваемом лицу, обучающемуся на основе:

общего среднего образования, перед словами «общего среднего образования» пишутся слова «на основе»;

общего базового образования с получением общего среднего образования, перед словами «общего среднего образования» пишутся слова «с получением»;

общего базового образования без получения общего среднего образования, перед словами «общего среднего образования» пишутся слова «без получения».

 1. На внутренней левой стороне бланка диплома о профессионально-техническом образовании, выдаваемого иностранному гражданину, на отведенном месте наклеивается цветная фотография обучающегося размером 30 х 40 мм.
 2. Диплом о профессионально-техническом образовании подписывается председателем государственной квалификационной комиссии, руководителем и заместителем руководителя учреждения образования, реализующего образовательные программы профессионально-технического образования. На отведенных в бланке диплома о профессионально-техническом образовании местах указываются число, месяц и год выдачи документа, регистрационный номер по книге учета и выдачи документов об образовании, ставится печать учреждения образования, реализующего образовательные программы профессионально-технического образования.
 3. К диплому о профессионально-техническом образовании прилагается выписка итоговых отметок успеваемости по одной из форм согласно приложениям 1–4.
 4. Выписка итоговых отметок успеваемости печатается черным цветом на русском языке. В данной выписке указываются:

номер бланка диплома о профессионально-техническом образовании, приложением к которому она является;

фамилия, собственное имя, отчество (если таковое имеется) обучающегося;

полное(ые) официальное(ые) наименование(я) учреждения(й) образования, реализующего(их) образовательные программы профессионально-технического образования, в котором(ых) обучался обучающийся, с указанием срока(ов) обучения в нем (каждом из них);

названия учебных предметов и других видов учебной деятельности, а также общее количество учебных часов (цифрами) по каждому из них в соответствии с учебным планом учреждения образования, реализующего образовательные программы профессионально-технического образования;

итоговая отметка в баллах по каждому учебному предмету прописью.

Для иностранных граждан выписка итоговых отметок успеваемости печатается и заполняется на языке оформления диплома о профессионально-техническом образовании.

 1. Выписка итоговых отметок успеваемости подписывается руководителем и заместителем руководителя учреждения образования, реализующего образовательные программы профессионально-технического образования.

В выписке итоговых отметок успеваемости на отведенных местах указываются число, месяц и год выдачи выписки итоговых отметок успеваемости, регистрационный номер диплома о профессионально-техническом образовании, приложением к которому она является, по книге учета и выдачи документов об образовании, ставится печать учреждения образования, реализующего образовательные программы профессионально-технического образования.

ГЛАВА 5
ОПИСАНИЕ И ОСОБЕННОСТИ ПОРЯДКА ЗАПОЛНЕНИЯ ДИПЛОМОВ О СРЕДНЕМ СПЕЦИАЛЬНОМ ОБРАЗОВАНИИ И ПРИЛОЖЕНИЙ К НИМ

 1. Диплом о среднем специальном образовании и диплом о среднем специальном образовании с отличием представляют собой книжки с твердыми обложками, изготовленными из ледерина синего цвета, размером в сложенном виде 110 x 160 мм.

На лицевой стороне обложки диплома о среднем специальном образовании посередине размещаются тиснение Государственного герба Республики Беларусь диаметром 42 мм, ниже – слово «ДЫПЛОМ» серебряного цвета, на дипломе о среднем специальном образовании с отличием – слово «ДЫПЛОМ» золотого цвета.

На специальной бумаге с узором, наклеенной на внутренних сторонах диплома, полиграфическим способом черным цветом размещается текст: на левой стороне на белорусском языке, на правой – на русском языке в соответствии с установленным образцом, цифры номеров дипломов выполнены краской красного цвета, слова «Республика Беларусь» и «Диплом о среднем специальном образовании» отпечатаны краской серебряного цвета, в дипломе о среднем специальном образовании с отличием слова «Республика Беларусь» и «Диплом о среднем специальном образовании с отличием» отпечатаны краской бронзового цвета. В дипломе с отличием слова «з адзнакай», «с отличием» пишутся красным цветом.

 1. Диплом о среднем специальном образовании и диплом о среднем специальном образовании с отличием, выдаваемые иностранным гражданам, представляют собой книжки с твердыми обложками, изготовленными из ледерина синего цвета, размером в сложенном виде 220 x 160 мм.

На лицевой стороне обложки диплома о среднем специальном образовании и диплома о среднем специальном образовании с отличием посередине размещаются тиснение Государственного герба Республики Беларусь диаметром 42 мм, ниже – слово «ДИПЛОМ» серебряного цвета, на дипломе о среднем специальном образовании с отличием – слово «ДИПЛОМ» золотого цвета.

На специальной бумаге с узором полиграфическим способом черным цветом размещается текст: на левой стороне на русском языке, на правой – на английском, французском или испанском языке в соответствии с установленными образцами, цифры номеров дипломов выполнены краской красного цвета, слова «Республика Беларусь» и «Диплом о среднем специальном образовании» отпечатаны краской серебряного цвета, в дипломе о среднем специальном образовании с отличием слова «Республика Беларусь» и «Диплом о среднем специальном образовании с отличием» отпечатаны краской бронзового цвета. В дипломе о среднем специальном образовании с отличием слова «с отличием» пишутся красным цветом.

Оборот правой стороны не приклеивается к обложке и предназначен для оформления в установленном порядк